Viestintä

Viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Aktiivisella ja ennakoivalla viestinnällä kaupunki luo edellytyksiä nokialaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle päätöksentekoon ja muuhun kaupungin toimintaan sekä edistää asukkaiden hyvinvointia ja hyvää arkea.

Markkinointiviestinnällä edistetään kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta sekä houkutellaan uusia asukkaita, yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Nokialle.

Viestintä pohjautuu Nokian kaupunkistrategiaan 2017–2027. Viestinnän ytimessä ovat hyvinvoivat nokialaiset ja viestintää ohjaa visio elinvoimaisesta ja ekologisesta Nokiasta.

Viestinnän vastuut

 • Kaupunginvaltuusto linjaa kaupungin strategian, joka ohjaa myös viestintää. Valtuusto myös päättää viestintään käytettävissä olevat resurssit.
 • Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta sekä hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen
  periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.
 • Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin viestinnästä.
 • Kaupunginjohtajan johtoryhmä huolehtii, että kaupungissa on yhtenäinen viestintäkulttuuri.
 • Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätösviestinnästä vastaa hallintojohtaja.
 • Lautakuntien viestinnästä vastaa ko. toimielimen esittelijä tai sihteeri.
 • Palvelualueen johtaja vastaa palvelualueen viestinnästä. Palvelualueen johtaja päättää palvelualueen asioiden tiedottamisesta ja tiedottajista. Palvelualueen johtaja voi delegoida tiedottamisvastuuta palvelualueella esimerkiksi tulosaluejohtajille tai tulosyksiköiden esimiehille.
 • Esimiehet ovat vastuussa yksikkönsä työyhteisöviestinnästä ja tiedonkulusta.
 • Tiedottaja ja palvelualueiden viestinnän yhteyshenkilöt muodostavat vuoden 2021 aikana viestintäverkoston, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa kaupungin viestintää sekä tarjota viestinnän tukea henkilöstölle.
 • Tiedottaja kehittää ja koordinoi kaupungin viestintää, huolehtii koko kaupunkia koskevien asioiden tiedottamisesta sekä tukee johtoa ja yksiköitä erikseen sovittavissa viestinnän kokonaisuuksissa.
 • Markkinointi- ja viestintäkoordinaattori kehittää ja koordinoi kaupungin kilpailukykyä ja elinvoimaa tukevaa markkinointia sekä kaupunkikehityspalveluiden viestintää.
 • Jokainen kaupungin työntekijä on viestijä työhönsä liittyvissä asioissa. Työyhteisössä kaikki työntekijät välittävät tietoa muille työyhteisön jäsenille
  omalle vastuualueelleen kuuluvista asioista ja ovat aktiivisia tarvitsemansa tiedon etsimisessä. Palveluiden merkittävistä häiriötilanteista on syytä informoida mahdollisimman nopeasti omaa esimiestä ja harkinnan mukaan myös muuta johtoa sekä tiedottajaa.

Hyvä Asukas: kaupungin lehti nokialaisille

Kaupungin asukaslehti ilmestyy 1-3 kertaa vuodessa sekä verkossa että paperilehtenä useisiin eri toimipisteisiin eri puolilla kaupunkia. Lue lisää: Hyvä asukas -lehden verkkosivu.