Viestintä

Nokian kaupungissa viestinnän perimmäinen tehtävä on tarjota tietoa kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Tällä tavoin viestinnällä tuetaan asukkaiden hyvää elämää Nokialla. Lisäksi viestinnällä luodaan edellytyksiä avoimelle vuorovaikutukselle sidosryhmien kanssa ja asukkaiden mahdollisuuksille osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ja kaupungin toimintaan.

Nokian kaupungin viestintävastuut on määritelty seuraavasti:

  • Kaupunginvaltuusto linjaa kaupungin strategian, joka ohjaa myös viestintää. Valtuusto myös päättää viestintään käytettävissä olevat resurssit.
  • Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin viestintää sekä hyväksyy kullekin strategiakaudelle laadittavan viestintäohjelman.
  • Viestinnästä vastaa käytännössä kaupunginjohtaja.
  • Kaupunginjohtajan johtoryhmä huolehtii siitä, että kaupungissa on yhtenäinen viestintäkulttuuri.
  • Kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedottamisesta vastaa ko. toimielimen sihteeri.
  • Lautakuntien viestinnästä vastaa sihteeri.
  • Palvelukeskusten viestinnästä vastaa kunkin keskuksen johtaja. Keskuksen sisällä vastuuta voidaan delegoida esimerkiksi toimialojen tai osastojenvastuuhenkilöille tai muutoin järjestää viestintävastuut käytännön kannalta mahdollisimman toimivalla tavalla. Keskuksen johtaja vastaa kuitenkin siitä, että vastuukysymykset ovat selkeät.
  • Tiedottaja koordinoi ja kehittää kaupungin viestintää kokonaisvaltaisesti, sekä tukee johtoa ja muita työntekijöitä heidän viestinnällisissä toimenpiteissään tarpeen mukaan.