Oppilaanohjaus

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa, auttaa oppilasta kehittämään omia opiskelun ja oppimisen taitojaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisella oppilaalla on lain mukaan oikeus saada ohjausta koulupäivien aikana.

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määritellään vuosiluokkien 1  –2, 3  –6 ja 7  –9 ohjaukselle asetetut tavoitteet. Kullakin oppilaalla on perusopetuksen aikana oppilaanohjauksen luokkatunteja vähintään kahden vuosiviikkotunnin verran (yksi vuosiviikkotunti = 38 tuntia vuodessa). Tämä ohjaus toteutetaan yleensä perusopetuksen kolmen viimeisen vuoden aikana.

Oppilaanohjauksen oppitunneista huolehtii tavallisesti opinto-ohjaaja, joka on oppilaanohjauksen kysymyksiin erikoistunut opettaja. Alemmilla vuosiluokilla ohjaus toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

Oppilaanohjaajien tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen;

opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa

opiskeluteknisissä kysymyksissä

oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa.

Oppilaanohjaajien työhön sisältyvät tiedotustehtävät ja yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön, koulu- ja työvoimaviranomaisiin, muihin kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Lisätietoa perusopetuksen oppilaanohjauksesta löytyy Nokian perusopetuksen opetussuunnitelmasta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.
Lainsäädäntö
Perusopetuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Toimi näin

Perusopetuksen oppilaanohjaus järjestetään lakisääteisenä palveluna koulupäivien aikana jokaiselle oppilaalle.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton