Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Uuden koululain mukainen valtakunnallinen opetussuunnitelma korostaa jokaisen oppilaan mahdollisuutta omista lähtökohdista käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että kouluun ja ympäristöön liittyvät tekijät. Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Yleinen tuki

Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä tulee ottaa huomioon kaikkien oppilaiden edellytykset ja tarpeet. Koulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilaisuus voidaan kohdata mahdollisimman hyvin.
Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Tuen muotona voidaan käyttää myös tukiopetusta, oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai koulunkäynninohjaajan tukea oppilaalle. Opettaja arvio tuen tarpeen yhdessä oppilaan, tämän huoltajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tehdään pedagoginen arvio. Siihen perustuen tehdään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa oppimissuunnitelma, jossa sovitaan tuen muodoista. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.
Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjännitteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä vahvistetaan.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tarve arvioidaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa ja oppilaalle tehdään pedagogisen selvitys, johon kirjataan aikaisemmat tukitoimet ja niiden vaikuttavuus. Tarvittaessa erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi hankitaan psykologin tai lääkärin lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös, jonka tekee johtava rehtori.
Erityisen tuen toteuttamisessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä ja tehostetussa tuessa. Tuki on systemaattisempaa ja entistä vahvempaa. Sen lisäksi on mahdollista yksilöllistää oppilaan opetussuunnitelmaa yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Tästä tehdään päätös erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Koululla tehdään kaikille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.
Yhtenä erityisen tai tehostetun tuen muotona voi olla oppilaan koulunkäynti pienluokalla joko osassa oppiaineista tai kokonaan. Molemmissa tapauksissa oppilaan huoltajia kuullaan asiassa. Erityisen tuen ja pienluokkajakson jatkamisen tarvetta tarkistetaan tarvittaessa ja ainakin ennen kolmannelle tai seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Myllyhaan koululla on neljä pienluokkaa. Kullakin luokalla on kerrallaan enintään kymmenen oppilasta. Oppilaita pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan oman luokkatason isoon luokkaan aina, kun se oppilaan tilanteen mukaan on mahdollista.