Kehittyvä keskusta

Nokian kaupungin yhtenä strategisena kärkihankkeena on elävä kaupunkikeskusta. Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia kaupallisille palveluille ja osallistaa kaupunkilaisia kehittämistyössä tulevaisuudessa. Keskusta-aluetta kehitetään myös mm. rakentamalla asemanseudulle ja tiivistämällä kaupunkirakennetta. Keskustan kehittämistä linjaa kaupunginhallituksen nimeämä keskustan kehittämisen ohjausryhmä, joka aloitti toimintansa vuonna 2016.

Kehittämisohjelma vuosille 2018-2027

Nokian keskustalle laaditaan kevään 2018 aikana kehittämisohjelma vuoteen 2027 asti. Se on keskustaa käsittelevä strateginen suunnitelma, joka ohjaa eri toimenpiteitä. Ohjelman tarkoituksena on muodostaa visio elinvoimaisesta ja omaleimaisesta tulevaisuuden Nokian keskustasta. Siinä määritellään yhteinen tavoitetila ja sitä kuvaava visio, keskeiset linjaukset sekä toimenpiteet keskusta-alueen kehittämiselle vuoteen 2027 saakka. Suunnitelma ohjaa periaatteillaan keskustan maankäytön kehittämistä sekä sitä tukevia muiden sektorien lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteitä.

Kehittämissuunnitelman laatimisessa hyödynnetään mm. yleisötilaisuuksia, haastatteluja, kyselyitä ja työpajoja sekä ulkopuolisia asiantuntijoita.