Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Perusopetuksessa annetaan kolmiportaista tukea, joka jakautuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Siirtymisestä tehostettuun tukeen neuvotellaan ennen siirtymistä pedagogisessa tiimissä, johon laaja-alainen erityisopettaja kuuluu. Huoltaja hyväksyy tukitoimet. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaan opettajien kanssa. Huoltaja ja oppilas hyväksyvät oppimissuunnitelman.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan luokille 7. – 9. pääasiassa kielissä ja matematiikassa. Opetuksen tuki on tällöin yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Yleensä tukea annetaan samalle oppilaalle 1 – 3 oppiaineessa. Laaja-alainen erityisopettaja tukee oppilasta, joilla on esimerkiksi luki- ja hahmottamisvaikeuksia. 9. luokalla korostetaan valmistautumista toisen asteen opintoihin. Opetus tapahtuu pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena.

 

Vuosiluokkatason tuki

Lukuvuonna 2023-24 toteutamme oppimisen ja koulunkäynnin tukea seuraavasti:

7. luokan erityisopetuksesta (luokkamuotoinen ja osa-aikainen) vastaa Outi Jaatinen.

8. luokan erityisopetuksesta (luokkamuotoinen ja osa-aikainen) vastaa Jaakko Väisänen.

9. luokan erityisopetuksesta (luokkamuotoinen ja osa-aikainen) vastaa Sirpa Ryöti.

JOPO-opetus

Emäkosken koulussa toimii joustavan perusopetuksen luokka eli JOPO-luokka. JOPO-luokka on yleisopetuksen ryhmä ja osa tehostettua tukea. JOPO tulee sanoista joustava perusopetus ja sen tarkoituksena on lisätä kokemuksellista ja elämyksellistä oppimista mm. työssäoppimisen, opintoretkien ja erilaisten oppimisympäristöjen muodossa. JOPOlla tutustutaan monipuolisesti eri ammatteihin ja työpaikkoihin sekä jatko-opintovaihtoehtoihin ja oppilaitoksiin. Työssäoppiminen on jatkuvaa koko lukuvuoden ajan.

Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa tehostetulla tuella pienemmässä ryhmässä. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti oppilaan omat tavoitteet, vahvuudet ja haasteet huomioiden. JOPO-luokkaa opettaa sama opettaja (erityisopettaja) ja luokassa on oma koulunkäynninohjaaja. Valinnaisaineissa JOPO-oppilaat ovat samoissa ryhmissä yleisopetuksen oppilaiden kanssa. Opinto-ohjaajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja oppilaille tarjotaan tehostettua ohjausta.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Opetus järjestetään yksilöllisenä lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla. Työpaikkaopiskelu tukee ja vahvistaa työelämään suuntautumista. Muita oppimisympäristöjä voivat olla muun muassa luonto, erilaiset oppilaitokset, messut sekä tiede-, taide- ja kulttuuritapahtumat. Yksilöllisin järjestelyin huolehditaan myös oppilaanohjauksesta, jolla tuetaan toiselle asteelle siirtymistä.

JOPO-toiminta on lisännyt oppilaiden opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta. Päättötodistus on saatu ja jatko-opintopaikka on lähes aina löytynyt. Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä. Yleinen elämänhallinnan vahvistaminen ja sosiaalisten taitojen parantuminen auttavat tulevaisuudessa elämän haasteissa.

Jopo-luokassa toimii työparina erityisluokanopettaja Tarja Nieminen ja koulunkäynninohjaaja Marko Lepistö.

Jopo-info 7.3.2024

Käy katsomassa Jopon esittelyvideo 2020

 

 

ITU2 – Intensiivisen tuen luokka 2 

Emäkosken koulussa toimii koko kaupungin yhteinen intensiivisen tuen luokka ITU2. ITU 2 luokka tarjoaa vahvasti tuettua ja räätälöityä opetusta, niille oppilaille, joille on ollut vaikeaa opiskella normaalirytmisesti osana isoa opetusryhmää tai tavallista pienluokkaa ja poissaoloja on kertynyt runsaasti

Intensiivisen tuen luokassa opiskellessa nuorella on erityisen tuen päätös, joka mahdollistaa yksilölliset tavoitteet. Tällöin voidaan esimerkiksi poiketa opetuksen sisällöstä ja tuntijaosta.

Luokkatila on erillään muista opetustiloista, mikä mahdollistaa rauhallisen ja turvallisen opiskeluympäristön. Yhdessä päivittäisissä tilanteissa harjoittellaan tunnetaitoja ja sosiaalisissa tilanteissa toimimista aikuisjohtoisesti.

Intensiivisen tuen luokassa toimii työparina erityisluokanopettaja Sanna Mäntysaari ja erityisohjaaja Päivi Rahkonen.