Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Perusopetuksessa annetaan kolmiportaista tukea, joka jakautuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Siirtymisestä tehostettuun tukeen neuvotellaan ennen siirtymistä pedagogisessa tiimissä, johon laaja-alainen erityisopettaja kuuluu. Huoltaja hyväksyy tukitoimet. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaan opettajien kanssa. Huoltaja ja oppilas hyväksyvät oppimissuunnitelman. Pienluokkien oppilaat kuuluvat yleensä erityisen tuen piiriin, mutta he opiskelevat ison luokan kanssa mahdollisimman monessa aineessa, eli heitä integroidaan.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan luokille 7 – 9 pääasiassa kielissä ja matematiikassa. Opetuksen tuki on tällöin yleistä tai tehostettua tai joissain tapauksissa erityistä tukea. Yleensä tukea annetaan samalle oppilaalle 1 – 3 oppiaineessa. Laaja-alainen erityisopettaja tukee oppilasta, joilla on luki- ja hahmottamisvaikeuksia. 9. luokalla korostetaan valmistautumista 2. asteen opintoihin. Opetus tapahtuu pienryhmässä.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Lukuvuonna 2021-2022 koulussamme toimii seitsemännen ja kahdeksannen luokan pienluokat. Pienluokalla opiskellaan normaalia pienemmässä ryhmässä eri oppiaineita. Kaikilla pienluokalla opiskelevilla on lisäksi oma yleisopetuksen opetusryhmä eli integraatioryhmä, jossa he opiskelevat osan oppiaineista. Tarkoituksena on, että oppilas voi tarvittaessa mahdollisimman joustavasti siirtyä yleisopetuksen ryhmästä pienryhmään tai päinvastoin.

Vuosiluokkatason tuki

Lukuvuonna 2022-23 toteutamme oppimisen ja koulunkäynnin tukea seuraavasti.

7.luokan erityisopetuksesta (luokkamuotoinen ja osa-aikainen) vastaa Jaakko Väisänen.

8.luokan erityisopetuksesta (luokkamuotoinen ja osa-aikainen) vastaa Outi Jaatinen.

9.luokan erityisopetuksesta (osa-aikainen) vastaa Sirpa Ryöti.

Jopo-opetus

Opetusministeriö aloitti Jopo-toiminnan vuonna 2006. Oppilaita tukee JOPO-ryhmässä opettaja ja hänen työparinaan ohjaaja. Myös muita aikuisia on moniammatillisesti mukana. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Opetus järjestetään yksilöllisenä lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla. Työpaikkaopiskelu tukee ja vahvistaa työelämään suuntautumista. Muita oppimisympäristöjä voivat olla muun muassa luonto, erilaiset oppilaitokset, messut sekä tiede-, taide- ja kulttuuritapahtumat. Yksilöllisin järjestelyin huolehditaan myös oppilaanohjauksesta, jolla tuetaan toiselle asteelle siirtymistä.

Jopo-toiminta on lisännyt oppilaiden opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta. Päättötodistus on saatu, ja jatko-opintopaikka on lähes aina löytynyt. Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä. Yleinen elämänhallinnan vahvistaminen ja sosiaalisten taitojen parantuminen auttavat tulevaisuudessa elämän haasteissa.

Jopo-luokassa toimii työparina erityisluokanopettaja Tarja Nieminen ja koulunkäynninohjaaja Marko Lepistö.

Käy katsomassa Jopon esittelyvideo 2020

JOPO hakemuksen voit täyttää sähköisesti tai paperilla:

Sähköinen JOPO-hakemus

Paperiversio JOPO-hakemuksesta

Paperillinen JOPO-hakemus tulee palauttaa opinto-ohjaaja Jaana Heikkilälle tai koulukuraattori Sari Arokankaalle tai erityisopettaja Tarja Niemiselle.

Lisätietoja: tarja.nieminen1@nokiankaupunki.fi

 

 

ITU2- Intensiivisen tuen luokka 2 

Emäkosken koulussa toimii koko kaupungin yhteinen intensiivisen tuen luokka ITU2. ITU 2 luokka tarjoaa vahvasti tuettua ja räätälöityä opetusta, niille oppilaille, joille on ollut vaikeaa opiskella normaalirytmisesti osana isoa opetusryhmää tai tavallista pienluokkaa ja poissaoloja on kertynyt runsaasti

Intensiivisen tuen luokassa opiskellessa nuorella on erityisen tuen päätös, joka mahdollistaa yksilölliset tavoitteet. Tällöin voidaan esimerkiksi poiketa opetuksen sisällöstä ja tuntijaosta.

Luokkatila on erillään muista opetustiloista, mikä mahdollistaa rauhallisen ja turvallisen opiskeluympäristön. Yhdessä päivittäisissä tilanteissa harjoittellaan tunnetaitoja ja sosiaalisissa tilanteissa toimimista aikuisjohtoisesti.

Intensiivisen tuen luokassa toimii työparina erityisluokanopettaja Sanna Mäntysaari ja erityisohjaaja Päivi Rahkonen.

 

Sarasteen lastensuojeluyksikön pienryhmämuotoinen erityisluokka

Sarasteen erityistason lastensuojeluyksikössä toimii pienryhmämuotoinen erityisluokka. Sarasteen koulua käyvät yksikköön sijoitetut peruskouluikäiset. Pienryhmämuotoinen opetus mahdollistaa vahvan yksilöllisen tuen. Oppilaat voivat intergoitua eri oppiaineissa Emäkosken koulun oppilasryhmiin.

Sarasteen erityisluokanopettajana toimii Vera Tamminen ja koulunkäynninohjaajana Pirjo Heino.