Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista ja edistämistä erilaisin keinoin. Opiskeluhuollon tarkoituksena on ongelmien huomioiminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kouluruokailu ja koulukuljetukset ovat osa opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuoltotyöhön osallistuu koko koulun henkilöstö, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuolto on lakisääteistä maksutonta toimintaa.

Emäkosken koulussa toimii rehtorin johdolla monialainen opiskeluhuoltotyöryhmä, jossa käsitellään terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä koulun asioita yleisesti. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, apulaisrehtori, erityisopettaja sekä opinto-ohjaajat.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologin ja kuraattoripalveluita sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaiseen monialaiseen ryhmään osallistuvat vain oppilaan asian kannalta tarpeelliset henkilöt. Tarvittaessa ryhmään voidaan ottaa mukaan koulun ulkopuolisia asiantuntijoita. Ryhmän kokoonpanosta sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaat ja huoltajat voivat olla suoraan itse yhteydessä opiskeluhuollon henkilöstöön, tai oppilas voi ohjautua opiskeluhuoltoon opettajan tai muun henkilöstön aloitteesta. Opiskeluhuollon asiat ovat luottamuksellisia. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palavereista kirjataan muistio oppilashuoltolain mukaisesti Wilmaan.

Koulukuraattori

Koulukuraattori Sari Arosarka on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä on tukea oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa.
Oppilas voi mennä koulukuraattorin luokse omasta aloitteesta, huoltajien yhteydenoton perusteella tai oppilashuollon ohjaamana.
Koulukuraattori pyrkii auttamaan oppilasta elämän erilaisissa pulmissa yhteistyössä oppilaan itsensä, hänen huoltajiensa, luokanvalvojien ja koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.
Koulukuraattori on tavattavissa pääsääntöisesti Emäkosken koululla, mutta lisäksi myös Etelä-Nokian alakouluilla.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Marleena Piikkilään voi ottaa yhteyttä, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä tunne-elämän ja kehityksen solmukohdissa, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa tai vuorovaikutussuhteissa kotona ja koulussa. Myös oppilaan huoltajat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tuki- ja keskustelukäynneillä. Koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia tarvittaessa. Koulupsykologi tekee yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tarvittaessa ohjaa muihin palveluihin. Työskentely nuoren ja perheen kanssa on luottamuksellista. Koulupsykologi osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön sekä tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa ja tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.

Koulupsykologin tavoittaa parhaiten Wilman kautta. Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai jättää soittopyynnön. Koulupsykologi on tavattavissa Emäkosken koululla pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin. Oppilas voi tulla tapaamiselle omasta aloitteestaan, huoltajien yhteydenoton perusteella tai oppilashuollon ohjaamana.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Heli Vuorenmaa on tavoitettavissa koululla maanantaista perjantaihin numerosta 040 779 9267. Koululääkäri on koululla maanantaisin (ajanvaraukset terveydenhoitajalta). Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta, esimerkiksi poissaoloista, kasvun tai kehityksen pulmista, painonhallinnasta, näöstä, kuulosta, mielenterveysasiasioista, päihteistä tai muista pulmista, jotka liittyvät terveydentilaan tai koulunkäyntiin. Avovastaanottoaika vastaanottopäivinä klo 10.45-11.45.

 • Sairastaminen

  Kun oppilas on sairas, luvan kesken koulupäivän kotiin lähtemisestä antaa terveydenhoitaja tai opettaja. Sairaana ei pidä lähteä kouluun. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä kuumeeton toipumispäivä. Huoltaja ilmoittaa sairauspoissaolosta luokanvalvojalle ensimmäisenä sairauspäivänä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa sairaustapauksissa, otetaan yhteys omalääkäriin tai päivystykseen terveyskeskukseen.

 • Terveystarkastus

  Terveystarkastukset tehdään vuosittain kaikille luokka-asteille. 8. luokan terveystarkastus on niin sanottu laaja tarkastus lääkärintarkastuksineen. Oppilas saa tällöin nuorisonterveystodistuksen ajokortteja varten ja tarvittaessa ammatinvalintaan liittyen. Todistus on voimassa viisi vuotta, ja sitä voi käyttää myös mopokortin hankkimisessa. Todistus kannattaa siis pitää tallessa. Terveydenhoitaja alkaa tehdä 8.-luokkalaisten terveystarkastuksia jo kesäkuussa koulussa. Ajat lähetetään kotiin etukäteen täytettävien terveyslomakkeiden kanssa. Lääkärintarkastukset tehdään lukuvuoden aikana.

 • Hammashoito

  Oppilaat kutsutaan yksilöllisesti hammastarkastukseen Koskenmäen hammashoitolaan. Jos tulee erityinen tarve päästä hammaslääkärin vastaanotolle, huoltaja voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 03 311 880 88 arkisin kello 8 – 10 tai 12.00 – 12.30.

 • Tapaturma

  Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Koulutapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja tai opettaja. Tarvittaessa oppilas lähetetään terveyskeskukseen omalääkärille tai ensiapuun. Sattuneesta tapaturmasta voi saada korvauksen vakuutusyhtiö IF Oy:ltä. Jos oppilas loukkaantuu tapaturmassa, on siitä välittömästi ilmoitettava tunnin opettajalle, välituntivalvojalle, terveydenhoitajalle tai kansliaan. Koulutapaturmien hoito ja siitä aiheutuneet kulut (lääkitys, matkat) ovat maksuttomia kunnallisessa terveydenhuollossa. Mikäli oppilas on tapaturman sattuessa luvattomasti poistunut koulun alueelta, vakuutukset eivät korvaa tapahtunutta. Tapaturmassa vahingoittunutta omaisuutta (esim. silmälasit, vaatteet) ei vakuutus tai koulu korvaa. Mikäli tapaturma on toisen henkilön aiheuttama, omaisuusvahinkojen korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.

 • Silmälääkärilähete

  Silmälääkärilähetteen maksusitoumuksella voi tarvittaessa saada koululääkäriltä ensimmäistä käyntiä varten.