Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista ja edistämistä erilaisin keinoin. Opiskeluhuollon tarkoituksena on ongelmien huomioiminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kouluruokailu ja koulukuljetukset ovat osa opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuoltotyöhön osallistuu koko koulun henkilöstö, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuolto on lakisääteistä maksutonta toimintaa.

Emäkosken koulussa toimii rehtorin johdolla monialainen opiskeluhuoltotyöryhmä, jossa käsitellään terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä koulun asioita yleisesti. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, apulaisrehtori, erityisopettaja sekä opinto-ohjaajat.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologin ja kuraattoripalveluita sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaiseen monialaiseen ryhmään osallistuvat vain oppilaan asian kannalta tarpeelliset henkilöt. Tarvittaessa ryhmään voidaan ottaa mukaan koulun ulkopuolisia asiantuntijoita. Ryhmän kokoonpanosta sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaat ja huoltajat voivat olla suoraan itse yhteydessä opiskeluhuollon henkilöstöön, tai oppilas voi ohjautua opiskeluhuoltoon opettajan tai muun henkilöstön aloitteesta. Opiskeluhuollon asiat ovat luottamuksellisia. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palavereista kirjataan muistio oppilashuoltolain mukaisesti Wilmaan.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä on tukea oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa.
Oppilas voi mennä koulukuraattorin luokse omasta aloitteesta, huoltajien yhteydenoton perusteella tai oppilashuollon ohjaamana.
Koulukuraattori pyrkii auttamaan oppilasta elämän erilaisissa pulmissa yhteistyössä oppilaan itsensä, hänen huoltajiensa, luokanvalvojien ja koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.
Koulukuraattori on tavattavissa pääsääntöisesti Emäkosken koululla, mutta lisäksi myös Etelä-Nokian alakouluilla.

Koulupsykologi

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä tunne-elämän ja kehityksen solmukohdissa, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa tai vuorovaikutussuhteissa kotona ja koulussa. Myös oppilaan huoltajat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tuki- ja keskustelukäynneillä. Koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia tarvittaessa. Koulupsykologi tekee yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tarvittaessa ohjaa muihin palveluihin. Työskentely nuoren ja perheen kanssa on luottamuksellista. Koulupsykologi osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön sekä tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa ja tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan löytää koulun toisesta kerrroksesta opiskeluhuollon tiloista. Hänelle voi lähettää Wilma-viestin tai soittaa numeroon 040 779 9267.

Koululääkäri on koululla maanantaisin. Hän tekee 8. luokan terveystarkastuksia ja on mukana koulunkäyntiin liittyvien asioiden selvittelyssä. Ajanvaraukset koululääkärille terveydenhoitajalta.

Jos olet huolissasi jostakin terveyteen liittyvästä asiasta, kasvustasi tai kehityksestäsi, painonhallinnasta, näöstä, kuulosta, mielenterveysasioista, päihteistä tai muista pulmista, jotka liittyvät terveydentilaan tai koulunkäyntiin, ota yhteyttä terveydenhoitajaan.

Voit tulla avoimelle vastaanotolle ilman ajanvarausta ma-pe klo 10.45-11.45. Oppituntien aikana terveydenhoitaja tekee tarkastuksia, jolloin käynnit vain äkillisissä asioissa ja tapaturmissa.

Sairastuminen

Jos olet sairas, luvan kotiin lähtemisestä kesken koulupäivän antaa opettaja tai terveydenhoitaja.

Sairaana ei pidä tulla kouluun. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä kuumeeton toipumispäivä.

Huoltaja ilmoittaa sairauspoissaolosta luokanvalvojalle heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa sairaustapauksissa, otetaan yhteys terveyskeskukseen tai kiirevastaanottoon.

Terveystarkastus

Terveystarkastukset tehdään vuosittain kaikille luokka-asteille. 8. luokan terveystarkastus on ns. laaja tarkastus lääkärintarkastuksineen.

Ajokorttia varten et tarvitse lääkärintodistusta, poikkeuksena esim. pitkäaikaissairaudet tai mikäli sinulla käytössä keskittymislääke. Ota asia esille lääkärintarkastuksessa.

Terveydenhoitaja alkaa tehdä 8. luokkalaisten terveystarkastuksia jo kesäkuussa. Ajat toimitetaan oppilaille etukäteen täytettävien terveyslomakkeiden kanssa. Lääkärintarkastukset tehdään lukuvuoden aikana.

Hammashoito

8.-luokkalaiset kutsutaan suun terveystarkastuksiin. Tämän lisäksi tehdään yksilölliseen tarpeeseen liittyviä tarkastuksia. Muissa suun terveyteen liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä hammashoidon ajanvaraukseen.

Tapaturma

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Koulutapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja tai opettaja. Tarvittaessa oppilas lähetetään terveyskeskukseen omalääkärille tai ensiapuun. Sattuneesta tapaturmasta voi saada korvauksen vakuutusyhtiö IF Oy:ltä. Jos oppilas loukkaantuu tapaturmassa, on siitä välittömästi ilmoitettava tunnin opettajalle, välituntivalvojalle, terveydenhoitajalle tai kansliaan. Koulutapaturmien hoito ja siitä aiheutuneet kulut (lääkitys, matkat) ovat maksuttomia kunnallisessa terveydenhuollossa. Mikäli oppilas on tapaturman sattuessa luvattomasti poistunut koulun alueelta, vakuutukset eivät korvaa tapahtunutta. Tapaturmassa vahingoittunutta omaisuutta (esim. silmälasit, vaatteet) ei vakuutus tai koulu korvaa. Mikäli tapaturma on toisen henkilön aiheuttama, omaisuusvahinkojen korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.