Kiusaamisen vastainen toiminta

Koulun järjestyssäännöissä korostetaan jokaisen kouluyhteisön jäsenen työskentelyrauhaa, henkilökohtaista turvallisuutta ja omaisuuden suojaa. Jokainen on velvollinen edistämään em. rauhaa, järjestystä ja turvallisuutta. Suhtautuminen toisiin tulee olla suvaitsevaista, kannustavaa. Terveen itsetunnon kehittyminen on kaikessa koulutyössä etusijalla. Myös laaja yleissivistys on tärkeää. Hyvien tapojen oppiminen tukee itsetunnon kehittymistä ja kuuluu sivistyneen ihmisen taitoihin. Tavoitteena on käyttäytymisessä ilmenevä luonteva ystävällisyys ja huomaavaisuus. Koulussa tapakulttuurin edistäminen on osa jokapäiväistä toimintaa, ja se koskee kaikkia koulussa työskenteleviä.
Kiusaamisen ennalta ehkäiseminen on Koskenmäki-Tervasuon koulussa yhteisöllisen oppilashuoltotyön painopiste. Koulussa kartoitetaan säännöllisesti kiusaamistilanteita ja otettu käyttöön Puuttumisen portaat -malli.

MITEN KIUSAAMISTILANNE SELVITETÄÄN?

Puuttumisen portaat –toimintamalli (käytössä 4/2017 alkaen)

Ennaltaehkäisy
Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää joka luokka-asteella. Luokan hyvä yhteishenki ja opettajan välittävä suhtautuminen oppilaisiin ja kaverisuhteisiin ehkäisevät tehokkaasti kiusaamista.

Jokaisen aikuisen oikeus ja velvollisuus – pysäytä
Koulun aikuisten vastuulla on seurata, mitä lasten kesken koulussa tapahtuu ja huolehtia siitä, että kukaan lapsista ei joudu systemaattisen kiusaamisen kohteeksi. Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen on jokaisen koulun aikuisen velvollisuus.

Mikä on kiusaamista?
Lapsilla on erimielisyyksiä, he kiusoittelevat ja härnäävät toisiaan. Näitä tilanteita koulun aikuiset ratkovat päivittäin oppilaiden kanssa. Lapsia opetetaan myös itse ratkomaan ristiriitatilanteita.

• Kun samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuu tahallista vihamielistä käyttäytymistä, on kyse kiusaamisesta. Se on vallan ja voiman väärinkäyttöä: toinen on alistaja tai nöyryyttäjä ja toinen on kiusattu tai nöyryytetty. Kiusaajana voi olla ryhmä lapsia tai jopa koko luokka.
• Kiusaaminen voi olla sanallista nimittelyä, eristämistä, syrjimistä tai väkivaltaista käytöstä.

Puuttumisen portaiden tasot
Puuttumisen portaat on tehty tueksi kiusaamistapausten johdonmukaiseen selvittelyyn ja ratkaisuihin. Portaat koskevat pääsääntöisesti määritelmän mukaisia kiusaamistapauksia. Jokapäiväisiä pieniä erimielisyyksiä selvitellään koulussa opettajan johdolla. Tarvittaessa siirrytään portaiden käyttöön, jos tilanne on toistuvaa.

I taso – Kiusaamiseen puututaan
• Opettaja selvittää tapahtumia lasten kanssa ja halutessaan tapaa huoltajat sekä täyttää puuttumislomakkeen.
• Lomakkeeseen kirjataan mm. tehdyt toimenpiteet sekä se, miten toimitaan nyt ja kiusaamisen jatkuessa.
• Tieto toistuneista kiusaamistilanteista lähetetään niin kiusatun kuin kiusaajan huoltajille.
• Oppilas palauttaa huoltajan allekirjoittaman lomakkeen kouluun, jonka opettaja arkistoi yhteiseen Koulutiimi-kansioon.
II taso – Koulutiimin mukaan tulo, jos kiusaaminen jatkuu
• Opettaja tuo asian koulutiimin tietoon täyttämällä ilmoituslomakkeen.
• Tästä ei ilmoiteta etukäteen lapsille eikä huoltajille!
• Koulutiimi jatkaa asian selvittämistä ja tiedottaa koteihin.
III taso – Kiusaaminen jatkuu
• Opettaja ja rehtori sekä tarvittaessa koulutiimin jäsen tapaavat lapsen ja huoltajat. Tapaamisessa sovitaan myös seurauksista ja jatkotoimenpiteistä.
IV- taso – Kiusaaminen jatkuu edelleen
• Asian käsittely jatkuu oppilashuoltoryhmän kanssa.
• Tarvittaessa kootaan laajempi verkostopalaveri.
• Mahdolliset lastensuojelutoimet.