Vammaispalveluohjelma

Vammaispalveluohjelman taustalla on valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma. Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen, joka on astunut voimaan vuonna 2016. Yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen määräykset edellyttävät, että kaikissa vammaisia koskevissa asioissa vammaiset henkilöt otetaan mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja heitä koskevaan päätöksentekoon.

Nokian kaupungin vammaispalveluohjelma on päivitetty vuodelle 2022.

 

Vammaispalveluohjelman painopisteitä ovat:

  • Itsenäisen elämän mahdollistaminen
  • Asenteisiin vaikuttaminen
  • Palveluiden oikea kohdentaminen
  • Esteettömyyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen