Rakennustyönaikainen valvonta

Rakennustyön valvontavastuu jakautuu rakennusvalvontaviranomaiselle sekä rakennushankkeeseen ryhtyvälle eli luvanhakijalle.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä osaltaan huolehtia että rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja sen nojalla säädettyjä määräyksiä ja asetuksia. Käytännössä rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennuslupaehtojen noudattamista ja tarvittaessa avustaa rakennushankkeeseen ryhtynyttä oman valvontatehtävänsä suorittamisessa. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on valvoa rakennustyön käytännön suorittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Rakennusvalvontaviranomainen antaa tarvittaessa rakennushankkeeseen ryhtyvälle ohjausta ja neuvontaa tehtävästä selviytymiseen.