Hankkeet

Nokia-Viholan koulu on mukana Nokian kaupungin sivistyspalveluiden Liik-kiss-hankkeessa (Liikkuva koulu-hanke) ja TVT-hankkeessa. Ällienjakomo-hankkeeseen (OPS-oppilasagenttitoiminta-hanke) osallistumista harkitaan vielä.

Lisäksi koululla on käynnistymässä oma 2-vuotinen kansainvälinen Erasmus+ -hanke. Hankekoordinaattorina toimii Nokia-Viholan koulun kieltenopettaja Satu Matikainen.

Nokia-Viholan koulu on mukana kuuden koulun yhteisessä ERASMUS+ -hankkeessa ”ACT GREEN”. Muut mukana olevat koulut ovat Huutijärven koulu Kangasalla (koordinaattorikou), sekä koulut Kreikassa, Portugalissa, Italiassa ja Romaniassa. Hanke on kaksivuotinen (01.09.2018 – 31.08.2020). Projektin keskeisenä teemana on luonto. Mukaan kutsuttiin kouluja eri puolilta Eurooppaa, jotta saataisiin kokemuksia erilaisista luonnonolosuhteista, sääilmiöistä ja kulttuureista. Ilmastonmuutos, roskaaminen, saastuminen ja rakentaminen uhkaavat luonnon tasapainoa. Tavoitteemme on oppia tuntemaan luontoa paremmin ja ymmärtämään jotakin siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa luontoon ja pyrkiä itse toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä myös vaikuttamaan toisiin ihmisiin ja heidän toimintatapoihinsa.

Tavoitteena projektissa on myös edistää oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä, vastuun ottamista omasta käyttäytymisestä ja toiminnasta sekä kunnioittavaa ja arvostavaa asennoitumista muita ihmisiä kohtaan. Tavoitteena on edistää oppilaiden sitoutumista yhteiskunnan toimintaan yhdessä muiden kanssa, löytää uusia työkaluja oppilaiden opiskelumotivaation parantamiseksi ja työrauhan edistämiseksi luokassa oppilaiden osallistamiseksi sekä ryhmätyöskentelyn tehostamiseksi. Pyrkimyksenä on myös kannustaa kaikkia entistä aktiivisempaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Työskentelyssä pyritään pääosin hyödyntämään oppilaskeskeisiä, oppilaita osallistavia menetelmiä ja sitä kautta vahvistamaan tiimityöosaamista; muiden huomioonottamista, arvostamista ja kunnioittamista, toisenlaisten ajattelutapojen ja erilaisten kulttuurien, ymmärtämistä, vastuullista toimintaa ryhmän jäsenenä, päätöksen- ja kompromissintekokykyä, ongelmanratkaisutaitoja. Parhaimmillaan harjoiteltavat taidot parantavat koulunkäyntimotivaatiota ja syventävät ystävyyssuhteita sekä vähentävät jopa syrjäytymistä.

Projektin aikana valmistamme oppilaslähtöisiä tuntisuunnitelmia, joissa käytetään pääosin osallistavia menetelmiä ja näitä valmiita suunnitelmia jaetaan. Oppilaat ovat mahdollisimman paljon yhteydessä kumppanimaiden oppilaisiin jakaen keskenään tehtäväideoita sekä valmiita tuotoksia, viestimällä ja tutustumalla toisiinsa. Projektimme keskeinen tavoite on myös kehittää osallistujien kielitaitoa ja ICT-osaamista. Tulosten toivotaan näkyvän oppilaiden ja henkilöstön uusina taitoina sekä entistä parempana kulttuuritietoisuutena, sanalla sanoen maailmankansalaisuuden suuntaan kasvamisena.

Hankkeen puitteissa tehdään lukuvuonna 2018-2019 kolme vierailua kumppanikouluille. Ulkomaille suuntautuneet vierailut kestävät 5 arkipäivää + 2 matkapäivää. Näille matkoille osallistuu 4 Nokia-Viholan koulun oppilasta ja 4 koulun aikuista. Kangasalle suuntautuneeseen vierailuun osallistuu 3 koulun aikuista ja vierailu kestää 5 arkipäivää. Vierailukohteina ovat: Marraskuu 2018 Kangasala, Huutijärven koulu, Helmikuu 2019 Portugali, Agrupamento de Escolas de Vialonga, Toukokuu 2019 Italia, Instituto Comprensivo Statale Gambettola.