Kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta voi nousta sinulta tai ryhmän henkilökunnalta. Mikäli sinulla herää huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta, kerro siitä ryhmän henkilökunnalle. Henkilökunta keskustelee kanssasi ja yhteistyössä sovitaan lapsellesi annettavasta tuesta ja tuen saamisen muodoista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) ovat osa varhaiskasvatushenkilöstöä. He työskentelevät yhdessä lapsen, vanhempien, henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Veot ovat mukana arvioimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia. Veojen yhteystiedot ovat päiväkotien sivuilla.

Varhaiskasvatuksen erityissosionomi

Varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityissosionomi. Hän toimii vanhemmuuden tukena yhteistyössä kasvatushenkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Erityissosionomi voi olla mukana tarvittaessa lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, vasukeskusteluissa ja verkostopalavereissa. Vanhempi voi ottaa yhteyttä erityissosionomiin myös itse. Lisätietoja saa oman päiväkodin henkilöstöltä ja erityisopettajalta.

Monialainen yhteistyö

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee tarvittaessa monialaista yhteistyötä. Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja luotava tarvittavat yhteistyörakenteet (Varhaiskasvatuslaki, 9 ja 11e §). Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista herää huoli lapsen kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään.

Varhaiskasvatuksen psykologi tukee alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä tarjoaa konsultaatiota varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen psykologi voi esimerkiksi osallistua lapsen asioissa käytäviin neuvotteluihin, lapsen havainnointiin ryhmässä, kehitysarviointien tekemiseen ja ohjata tarvittaessa muille asiantuntijoille.

Tuki yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu yksityisessä varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta voi nousta sinulta tai lapsesi ryhmän henkilökunnalta. Mikäli sinulla herää huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta, ilmaise huoli lapsesi ryhmän henkilökunnalle. Henkilökunta keskustelee kanssasi ja yhteistyössä sovitaan lapsellesi annettavasta tuesta ja tuen saamisen muodoista.

Henkilökunta ottaa tarvittaessa yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan ja yhteistyössä sinun kanssasi arvioidaan tuen tarve ja mietitään yhdessä millaisilla pedagogisilla tai muilla ratkaisuilla lasta tuetaan. Yksityisille palvelutuottajille on nimetty kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja Airi Jaakkola puh. 0406751896, joka tarjoaa palveluaan seudullisesti sovitun linjauksen mukaisesti. Yksityisellä palveluntuottajalla voi olla myös omasta toimesta varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka toimii yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Ensisijaisesti lapsesi tarvitsema tuki järjestetään lapsesi omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa ei ole mahdollisuutta järjestää lapsesi tarvitsemaa tukea, kanssasi neuvotellaan lapsen siirtymisestä kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin.