Varhaiskasvatuksen tuki

Varhaiskasvatuksen tuki toteutetaan valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan varhaiskasvatuskeskustelussa yhteistyössä huoltajien kanssa. Keskustelussa sovitaan lapsellesi annettavasta tuesta ja tuen saamisen muodoista. Tuen muotoja ovat hoidollinen, pedagoginen ja rakenteellinen tuki. Tuen muotojen määrä ja säännöllisyys määrittävät tuen tason. Tuen tasoja ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Tuki perhepäivähoidossa

Mikäli perhepäivähoidossa olevalla lapsella on tuen tarvetta, varhaiskasvatuksen opettaja antaa konsultaatiota lapsen tukemiseksi. Tarvittaessa he tekevät yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Hän arvioi lapsen tuen tarvetta ja perhepäivähoidon mahdollisuuksia tukea lasta.  Jos lapsen etu edellyttää, keskustellaan huoltajan kanssa lapsen siirtymisestä päiväkotiin tarvitsemansa tuen piiriin.  Jos lapsi tarvitsee useampia pedagogisen tuen muotoja tai erityisopetusta, tuki toteutetaan päiväkodissa.

Hallintopäätös

Varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös. Hallintopäätöksessä päätetään lapsen varhaiskasvatuksen järjestämispaikasta, tuen tasosta, tuen muodoista ja lapsen tarvitsemista tukipalveluista. Hallintopäätös tukipalveluista tehdään, jos lapsi tarvitsee yleisessä tuessa tukipalveluita. Huoltajilla on muutoksenhakuoikeus hallintopäätöksen sisällöstä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) ovat osa varhaiskasvatushenkilöstöä. He työskentelevät yhdessä lapsen, vanhempien, henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Veot ovat mukana arvioimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia. Veojen yhteystiedot ovat päiväkotien sivuilla.

Varhaiskasvatuksen erityissosionomi

Varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityissosionomi. Hän toimii vanhemmuuden tukena yhteistyössä kasvatushenkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Erityissosionomi voi olla mukana tarvittaessa lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, vasukeskusteluissa ja verkostopalavereissa. Vanhempi voi ottaa yhteyttä erityissosionomiin myös itse. Lisätietoja saa oman päiväkodin henkilöstöltä ja erityisopettajalta.

Monialainen yhteistyö

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee tarvittaessa monialaista yhteistyötä. Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja luotava tarvittavat yhteistyörakenteet (Varhaiskasvatuslaki, 9 ja 11e §). Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista herää huoli lapsen kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään.

Varhaiskasvatuksen psykologi tukee alle esiopetusikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä tarjoaa konsultaatiota varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen psykologi voi esimerkiksi osallistua lapsen asioissa käytäviin neuvotteluihin, lapsen havainnointiin ryhmässä, kehitysarviointien tekemiseen ja ohjata tarvittaessa muille asiantuntijoille.

Tuki yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa tuen toteutumista ohjaavat samat säännökset kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Tuen järjestämisestä on sovittu seudullisesti yksityisen palvelutuotannon sääntökirjassa.

Yksityisille palvelutuottajille on nimetty kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Päiväkotien erityisopettajana toimii Airi Jaakkola puh. 0406751896, perhepäivähoitajien erityisopettajana toimii Marjo Kukkonen puh. 0444861877. He osallistuvat lapsen tuen suunnitteluun ja arviointiin. Tuen toteuttamisesta vastaa yksityinen palveluntuottaja. Palveluntuottajalla voi olla myös omasta toimesta varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka toimii yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Ensisijaisesti lapsesi tarvitsema tuki järjestetään huoltajien valitsemassa yksityisessä päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Mikäli yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan yhteydessä havaitaan, että lapsen tuki ei toteudu otetaan asia puheeksi huoltajien kanssa. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelupäällikköön.