Tietoa yleiskaavasta

Strateginen yleiskaava laaditaan koko Nokian kaupungin alueelle. Sillä pyritään määrittämään Nokian roolia Tampereen kasvavalla kaupunkiseudulla ja eri kunnanosien painopisteitä ja kehittämiskohteita. Strategisen yleiskaavan laadinnassa tehdään valintoja pitkän aikavälin painotuksista. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2040, jolloin aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien kanssa.

Suunnittelualue

Nokia on kasvava, noin 34 000 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla Tampereen kaupunkiseudulla. Nokian naapurikunnat ovat Tampere, Pirkkala, Ylöjärvi, Sastamala, Hämeenkyrö ja Vesilahti. Nokia on väkiluvultaan Pirkanmaan toiseksi suurin kunta maakuntakeskus Tampereen jälkeen.

Nokian pinta-ala on 348 neliökilometriä, josta noin 59 neliökilometriä on vesialuetta. Väestötiheys on noin 116 asukasta/km².

Nokialla on kaksi asemakaavoitettua taajama-aluetta, joita ovat keskustaajama ja Siuro-Linnavuori. Asemakaava on lisäksi Tottijärven kyläkeskuksessa. Asemakaavoitettua aluetta on yhteensä noin 39 neliökilometriä. Asemakaavoitetuilla alueilla asuu yhteensä noin 30 000 asukasta, mikä on lähes 90 % kaupungin väestöstä.

Nokia kuuluu osaksi Kokemäenjoen vesistöaluetta. Pyhäjärvi on vesistön keskusallas, josta vedet virtaavat Nokianvirran kautta Kuloveteen ja edelleen Kokemäenjoen kautta Itämereen.

Nokian strategisen yleiskaavan suunnittelualue on merkitynä karttaan.
Klikkaa kuvaa suurentaaksesi karttaa.

Kaavan tarkoitus ja tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 35 §) mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on:

  • ohjata kaupungin maankäytön suuria linjoja,
  • osoittaa kaupungin tulevaisuuden tahtotila,
  • ja tukea kaupungin strategisia linjauksia.

Yleiskaavan tavoitteet muodostetaan suunnittelutilanteen ja kaavaprosessin aikana esille nousevan tiedon ja näkemyksien pohjalta. Yleiskaavan tavoitteet voivat prosessin aikana muuttua.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on määritellä kaupungin tahtotila siitä, minne rakennetaan ja missä palvelut ovat. Yleiskaavatyön käynnistäminen kertoo kaupungin tahtotilan siitä, että tavoitteena on tulevaisuudessakin olla kasvukunta.

Yleisesti suunnittelun keskeisiä tavoitteita ovat kestävän kehityksen mukainen ja taloudellisesti järkevä taajamarakenne, monipuolisten ja vetovoimaisten asumismahdollisuuksien ja viihtyisän ja turvallisen elinympäristön muodostaminen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen.

Kaavan vaiheet ja aikataulu

Nyt alkavassa yleiskaavaprosessissa tähdätään vuoteen 2040, jolloin Nokialla arvioidaan Pirkanmaan väestösuunnitteen mukaan asuvan noin 42 600 asukasta. Tavoitteena on, että rakennemallit saadaan nähtäville ja kuntalaisia osallistetaan suunnitteluun kevään 2023 aikana. Tämän jälkeen laaditaan strategisen yleiskaavan luonnos. Tavoitteena on, että luonnos olisi nähtävillä loppuvuodesta 2023 ja ehdotusvaihe vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen strateginen yleiskaava viedään hyväksymiskäsittelyyn.

Yleiskaavaprosessin kanssa samaan aikaan valmistellaan myös tarkempia maankäytön suunnitelmia. Nämä voivat olla oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja tai kaavarunkoja asemakaavoituksen pohjaksi. Suunnitelmia tehdään erityisesti rakennemallivaiheessa valittaville kasvualueille tai alueille, joilla maankäytön muutostarpeet ovat erityisen ajankohtaisia. Näistä suunnitelmista tiedotetaan erikseen mm. kaupungin kaavoituskatsauksen yhteydessä.