Kiinteistötoimitukset

Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaan muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty kiinteistörekisteriin. Asemakaava-alueella rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisen tuloksena. Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako. Tontin lohkominen lähtee vireille maanomistajan tai vuokraoikeuden haltijan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungille tiedon määräalan lainhuudosta.

Toimituksen hakemiseksi tulee olla yhteydessä Nokian kaupungin kiinteistörekisterinhoitajaan tai toimitusinsinööriin. Hakijalla pitää olla lainhuuto tai hallintaoikeus kirjatun vuokraoikeuden perusteella niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.

Tontin lohkominen kestää 1-2 kuukautta. Rakennusluvan edellytyksenä on kiinteistörekisterissä oleva tontti.

Tontin lohkominen maksaa tontin koosta riippuen 880-1380 euroa.

Rasitetoimitus asemakaava-alueella

Kiinteistörasite tarkoittaa pysyvää käyttöoikeutta toisen kiinteistön alueelle. Rasite voidaan perustaa lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa. Rasitetoimituksen suorittaa asemakaava-alueella kaupunki. Rasitetoimituksesta säädetään kiinteistönmuodostamislaissa.

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta. Se voi perustua myös asemakaavaan. Rasitetoimituksen hakijan tulee omistaa kiinteistö, jonka hyväksi rasite perustetaan.

Rasitetoimitusta haetaan kaupunkimittauksesta kirjallisella hakemuksella. Toimituksen hakemiseksi tulee olla yhteydessä Nokian kaupungin kiinteistörekisterinhoitajaan tai toimitusinsinööriin. Ennen toimituksen hakemista tulee asianosaisilla olla tehtynä sopimus rasitteen perustamisesta.

Rasitetoimituksen hinta on 230 euroa.

Rajankäynti

Rajankäynti on virallinen kiinteistönmääritystoimitus, jossa selvitetään ja ratkaistaan kiinteistön rajan ja rajamerkin paikka. Rajankäynti tarvitaan, jos kiinteistön rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai sen sijainnista on riitaa tai epäselvyyttä. Asemakaava-alueella rajankäynnit tekee kaupunki ja muualla ne hoitaa Maanmittauslaitos.

Rajankäyntiä voi hakea kiinteistön omistaja, vuokraoikeuden haltija tai sellainen viranomainen, yhteisö tai muu henkilö, joka on toimillaan aiheuttanut rajamerkin häviämisen tai siirtymisen.

Rajankäyntiä haetaan kaupunkimittauksesta kirjallisella hakemuksella. Toimituksen hakemiseksi tulee olla yhteydessä Nokian kaupungin kiinteistörekisterinhoitajaan tai toimitusinsinööriin.

Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettavan rajankäynnin hinta on 460 euroa.

Jos asemakaava-alueella sijaitsevan tontin rajan paikasta ei ole riitaa eikä ole tarvetta merkitä sitä virallisin rajamerkein, voi tontin omistaja tai haltija tilata epävirallisen maksullisen rajan näytön maastomittauksesta.

Kiinteistön laadun muutos, tunnuksen muutos tai yhdistäminen

Kiinteistö voidaan tietyin edellytyksin rekisteröidä voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi ilman lohkomistoimitusta. Päätöksen kiinteistön laadun tai tunnuksen muuttamisesta sekä kiinteistöjen yhdistämisestä tekee kiinteistörekisterin pitäjä kiinteistön omistajan hakemuksesta.

Kiinteistön laadun muutos tulee kyseeseen, jos vanhan kiinteistön rajat ovat täysin samat kuin voimassa olevan tonttijaon mukaisella tontilla. Kiinteistön tunnusmuutos tulee kyseeseen, jos vanha tontti eroaa voimassa olevan tonttijaon mukaisesta tontista vain numeronsa osalta. Kiinteistöjen yhdistäminen tulee kyseeseen, jos kiinteistöt ovat yhdistettävissä voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi tontiksi.

Kiinteistön laadun tai tunnuksen muuttamisen sekä kiinteistöjen yhdistämisen hakemiseksi tulee olla yhteydessä Nokian kaupungin kiinteistörekisterinhoitajaan. Tontin rekisteröinti kestää tavallisesti noin viikon.

Kiinteistön laadun ja tunnuksen muutos maksaa 230 euroa ja kiinteistöjen yhdistäminen maksaa tapauksesta riippuen 275-340 euroa.

Tämän sivun liitteet-kohdasta löytyy

Kiinteistötoimitusmaksutaksa