Tonttijaot

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tonttijaon laatimista korttelialueella. Tonttijako voidaan laatia asemakaavan yhteydessä tai erillisenä. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin on aikomus tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavamääräykset sen sallivat. Tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija voi hakea erillistä tonttijakoa sähköisellä hakemuksella. Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä toimitusinsinööriin ja selvittää tontin jakamismahdollisuus.
Tonttijako on maksullinen lukuun ottamatta ensimmäistä tonttijakoa, joka on maksuton.

Sitovan tonttijaon muutoksen laatimisesta, jota ei tehdä kaavan yhteydessä, peritään enintään kahden tontin osalta 515 euroa + kunkin seuraavan tontin osalta 155 euroa/tontti. Maksut laskutetaan tonttijaon voimaantulon jälkeen.
Tonttijaon jälkeen tehdään tontin lohkomistoimitus. Lohkomistoimituksen jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin ja on rakennuslupakelpoinen. Kaupunkimittaus suorittaa asemakaava-alueella tonttien lohkomiset.

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä hetkellä ei ole nähtävillä olevia tonttijakoja.

 

Nähtävillä olevat tonttijaot ovat nähtävissä myös kaupungin virastotalon 3. kerroksen aulan ilmoitustaululla osoitteessa Harjukatu 21.

 

Tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on oikeus tehdä nähtävilläoloaikana muistutus tonttijakoehdotuksesta (MRL 79 §:n 2 mom., MRA 39 §:n 1 mom.). Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.

Asianosaisille lähetetään tieto tonttijaon nähtävilläolosta kirjeitse.

 

Asemakaavan yhteydessä laadittavat tonttijaot löytyvät nähtävilläoloaikana Nähtävillä olevat kaavat -sivulta.

 

Tämän sivun liitteet-kohdasta löytyy

Asemakaavan ja tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta perittävät maksut