Luvat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lupa-asioita päättää rakennus- ja ympäristölautakunta sekä lautakunnan delegoiman päätösvallan mukaisesti viranhaltijat. Käsiteltäviä lupia ovat mm. ympäristöluvat, maa-ainesluvat sekä maastoliikennelain mukaiset luvat. Lisäksi lupa tarvitaan mm. käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseen maaperään.

Lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä ympäristönsuojeluyksikköön.

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Luvanvaraiset toiminnot ovat ympäristönsuojelulain liitteessä. Liitteessä mainittujen luvanvaraisten toimintojen lisäksi luvanvaraista voi olla toiminnon sijoittaminen pohjavesialueelle.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lupavelvollista toimintaa on mm. jätteiden ammattimainen käsittely.

Toimi näin

Toimita ympäristölupahakemus ympäristönsuojeluyksikköön sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Hakemuksista tulee toimittaa myös yksi paperinen versio.

Riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta, toimivaltainen lupaviranomainen voi olla myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomaisten toimivalta määritellään valtioneuvoston asetuksesta ympäristönsuojelusta.

Lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä ympäristönsuojeluyksikköön. Lupapiste.fi -palvelun kautta sähköisen neuvontapyynnön, voi jättää itselle sopivana ajankohtana.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Toimi näin

Toimita ympäristölupahakemus ympäristönsuojeluyksikköön sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Hakemuksista tulee toimittaa myös yksi paperinen versio.

Mikäli toiminta sisältää louhintaa ja murskausta, vaatii se myös ympäristöluvan, jota on haettava yhtä aikaa maa-ainesluvan kanssa.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Luvasta peritään Nokian kaupungin maa-ainestaksan mukainen maksu.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Maastoa on myös jään peittämä vesialue.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toiminnasta vastaavan on haettava lupa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Toimi näin

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen, joka toimitetaan ympäristönsuojeluyksikköön.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Vesiliikennelain mukainen lupa

Kaikilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa tarvitaan, jos tapahtuma järjestetään toistuvasti tai säännöllisesti. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa tai jos alue on kaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Toimi näin

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan ympäristönsuojeluyksikköön. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupahakemuksessa pitää olla kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Voit hakea hakea vapautusta yleisestä liittymisvelvollisuudesta alueellasi olevasta vesi- ja viemäriverkostosta. Pääsääntöisesti verkoston alueella, kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Vesihuoltolain perusteella voi kunnan ympäristöviranomainen myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon, kun lainmukaiset ehdot täyttyvät.

Toimi näin

Vapautusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella ympäristönsuojeluyksiköstä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton