Suurimmat päästöt syntyvät liikenteestä ja energian käytöstä

Nokian kaupungin tavoitteena on vähentää kaupungin alueella syntyviä kasvihuonekaasujen päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen määrän kehitystä seurataan vuosittain. Suurimmat päästöt syntyvät liikenteestä ja energian käytöstä.

Liikkumisen murros on käynnissä

Suurin päästöjen aiheuttaja Nokialla on liikenne. Kaupunki voi vaikuttaa tieliikenteen päästöihin mm. hyvällä maankäytön suunnittelulla sekä parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käytön edellytyksiä. Kaupunki tukee siirtymistä vähäpäästöisempään autoiluun mm. rakentamalla sähköautojen latausinfraa ja uusimalla kaupungin autoja sähköllä toimiviksi.

Nokian kaupungin biokaasuauto pysäköitynä. Auton kyljessä teippaus: Vähäpäästöinen kaasuauto on osa kestävää Nokiaa.
Nokian kaupunki on uudistanut autokantaansa biokaasulla ja sähköllä toimiviksi.

 

Energiatehokkuus vähentää lämmitystarvetta

Huomattava osa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä. Nokialla kaukolämmön tuottoon käytetään kotimaisia polttoaineita, suurimmaksi osaksi puupohjaista biomassaa. Lämmityksestä aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi alentamalla sisälämpötilaa, parantamalla rakennusten energiatehokkuutta ja toteuttamalla lämmitystapamuutoksia. Omakotiasujat voivat hakea tukea öljy- ja maakaasulämmityksen korvaamiseen fossiilittomalla lämmitysjärjestelmällä. Korvaavia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi maalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu tai kaukolämpö.

Maatalouden ja jätehuollon päästöt ovat Nokialla pysyneet melko samalla tasolla aiempaan verrattuna. Tulevaisuudessa pellot voivat toimia myös hiilen sitojina.

 

Päästöjen kehitystä seurataan vuosittain

Nokialla päästöjä seurataan sekä valtakunnallisella Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottamalla Hinku-laskennalla että kulutusperusteisempaa tietoa tuottavalla CO2-raportoinnilla (pdf). Mallit käyttävät lähtöaineistona tilastotietoja.

Nokian päästöjen jakauma vuonna 2022 vasemmalla kulutusperusteisemman CO2-laskennan ja oikealla SYKE:n alueellisen Hinku-laskennan mukaan: