Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Linkki Nokian kaupungin sidonnaisuusrekisteriin. 

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Nokian kaupungissa ovat:

  • Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Kaupunkikehityslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, sivistyslautakunnan, sivistyslautakunnan hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston sekä Pirkan opiston jaoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita Nokian kaupungissa ovat:

  • Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esittelijät
  • Kaupunginjohtaja

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Hänen on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Kaupunki julkaisee sidonnaisuusrekisterin verkkosivuilla mahdollisia sidonnaisuusilmoituksiin sisältyviä salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta. Uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset päivitetään sidonnaisuusrekisteriin.

Lisätietoja sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä on saatavissa Kuntaliiton nettisivuilla.