Puistot ja metsät

Infrapalveluiden tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, puistoja ja metsiä.

Nokian kaupungissa kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista joita on noin 70 hehtaaria, avoimista niityistä ja pelloista, joita on noin 67 hehtaaria sekä taajamametsistä, joita on noin 700 hehtaaria.

Keskeisimmät rakennetut puistoalueet ovat Penttilänpuisto ja Poutunpuisto. Suurin osa avoimista viheralueista sijaitsee Etelä-Nokialla, ne ovat pääosin vanhoja peltoja ja laitumia.

Tärkeitä taajamametsiä ovat mm. luonnonkauniit Puropuisto, Kylmänojanpuisto, Viikinharju ja Sarpatinhaju.

Infrapalvelut ylläpitää leikkipaikkoja ja lähiliikuntapaikkoja, uimarantoja sekä urheilukenttiä. Viheralueilla on lisäksi suuri määrä ulkoilureittejä, luontopolkuja ja puistokäytäviä omaehtoiseen liikkumiseen.

Kaupungin omistamien metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan hyväksytyn metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsien käsittelyssä pyritään huomioimaan kaupungin laajentuminen ja metsien virkistyskäyttö sekä luontoarvot.

Taajamametsät ovat kaava-alueella olevia, usein melko pienialaisia metsiä ja metsiköitä, joita käytetään paljon ulkoiluun ja virkistykseen. Monet metsäalueet ovat suojametsiä vaikkapa asutuksen ja liikennealueen tai teollisuusalueen välissä.

Taajamametsien hoidon perustana ovat viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja.

Hakamäenpuiston metsätyöt

Nokian kaupungin infrapalvelut tekee metsätöitä alkutalven aikana kartan mukaisella alueella: Hakamäenpuiston alue Veittolantien ja Kinttupolun risteyksen läheisyydessä Nokian Viholassa. Työn arvioitu aloitusaika viikolla 6.

Kuvassa näkyy käsiteltävä Hakamäenpuiston alue Veittolantien ja Kinttupolun risteyksen läheisyydessä Nokian Viholassa.

Alueella tehtävät toimenpiteet:

  • Kohteen työt suoritetaan metsurityönä
  • Toimenpiteinä huonokuntoisten puiden poisto ja tontteihin rajautuvan puuston harvennusta varjostuksen vuoksi
  • Risut ja puuaines kerätään koneellisesti pois tonttien ja tiealueen reunoilta
  • Tavoitteena on turvata alueen virkistyskäyttö sekä parantaa luontoarvoja

Polttopuun myynti:
Jarmo Parikka, puistotyönjohtaja 040 568 7212 mika.lehtinen@nokiankaupunki.fi