Puistot ja metsät

Infrapalveluiden tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, puistoja ja metsiä.

Nokian kaupungissa kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista joita on noin 50 hehtaaria, avoimista niityistä ja pelloista, joita on noin 70 hehtaaria sekä taajamametsistä, joita on noin 900 hehtaaria.

Keskeisimmät rakennetut puistoalueet ovat Penttilänpuisto ja Poutunpuisto. Suurin osa avoimista viheralueista sijaitsee Etelä-Nokialla, ne ovat pääosin vanhoja peltoja ja laitumia.

Tärkeitä taajamametsiä ovat mm. luonnonkauniit Puropuisto, Kylmänojanpuisto, Viikinharju ja Sarpatinhaju.

Infrapalvelut ylläpitää leikkipaikkoja ja lähiliikuntapaikkoja, uimarantoja sekä urheilukenttiä. Viheralueilla on lisäksi suuri määrä ulkoilureittejä, luontopolkuja ja puistokäytäviä omaehtoiseen liikkumiseen.

Kaupungin omistamien metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan hyväksytyn metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsien käsittelyssä pyritään huomioimaan kaupungin laajentuminen ja metsien virkistyskäyttö sekä luontoarvot.

Taajamametsät ovat kaava-alueella olevia, usein melko pienialaisia metsiä ja metsiköitä, joita käytetään paljon ulkoiluun ja virkistykseen. Monet metsäalueet ovat suojametsiä vaikkapa asutuksen ja liikennealueen tai teollisuusalueen välissä.

Taajamametsien hoidon perustana ovat viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja.

 

Metsätyökohteet talvi 2018–19

Nokian kaupungin infrapalvelut tekee metsätöitä ympäri kaupunkia eri kohteissa tulevan talven aikana. Osa kohteista on pienialaisia harvennuksia tai esimerkiksi yksittäisten huonojen puiden poistoa.

Isommat suunnitellut kohteet on kuvattu alla.

Mikäli haluat antaa näihin kohteisiin toiveita tai palautetta, ota yhteyttä: kaupunginpuutarhuri Virpi Hannuksela, 044 906 1245, puistot@nokiankaupunki.fi

Lisätietoja kohteista ja aikatauluista: työnjohtaja Harri Sallinen, 040 7799 210

Polttopuun myynti: työnjohtaja Jyrki Mäntylä, 044 906 1271

 

Vesurinmäki

Alueella tehtävät toimenpiteet:

 • Tontteihin rajautuvan puuston harvennus varjostuksen vuoksi.
 • Koukkujärventien reuna-alueen ja Vesurinmäen pienpuuston ensiharvennus.
 • Risut ja puuaines kerätään koneellisesti pois tonttien ja tiealueen reunoilta. Haastavan maaston vuoksi Vesurinmäen pienpuuston harvennuksesta syntyvä risuaines jätetään lahoamaan maastoon.

 

Hirsimäenpuisto

Alueella tehtävät toimenpiteet:

 • Varjostavien puiden poistoa sekä pienpuuston harvennusta tonttien reunavyöhykkeellä, käsiteltävä alue rajautuu n. 30 m alueelle tonteista.
 • Kallio-alueella ei suoriteta toimenpiteitä.
 • Kaadettavat puut ovat pääasiassa kuusia.

 

Halimaanpuisto

Alueella tehtävät toimenpiteet:

 • Taimikon harvennus. Tavoitteena koivuvaltainen sekametsä.
 • Haapoja ja kuusia säästetään luontoarvojen turvaamiseksi.

 

 

Nuottalahdenpuisto ja Ev-alue

Alueella tehtävät toimenpiteet:

 • Reunapuuston raivaus, lähinnä pajukon ja muun pienpuuston poistoa näkymien avaamiseksi

 

Huhtalevonpuisto

Alueella tehtävät toimenpiteet:

 • Huonokuntoisten puiden poisto sekä puistometsän harvennus
 • Luontoarvojen turvaamiseksi lahopuita jätetään maastoon.