Kiinteistötoimitukset

Tonttijako

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tonttijaon laatimista korttelialueella. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin on aikomus tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavamääräykset sen sallivat. Tontin jakamismahdollisuuksin vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Tonttijaon jälkeen tehdään tontin lohkomistoimitus. Lohkomistoimituksen jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin ja on rakennuslupakelpoinen. Kaupunkimittaus suorittaa asemakaava-alueella tonttien ja yleisten alueiden lohkomiset.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Maanomistaja voi hakea tonttijakoa.

Toimi näin

Lisätietoja ja toimintaohjeita saat Nokian kaupungin kaupunkimittauksesta toimitusinsinööriltä joko puhelimitse tai virastotalolla asioimalla.

Täytä ja tulosta hakemus ja toimita se postitse tai henkilökohtaisesti kaupunkimittaukseen.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Palvelu on maksullinen lukuun ottamatta ensimmäistä tonttijakoa, joka on maksuton.

Sitovan tonttijaon muutoksen laatimisesta, jota ei tehdä kaavan yhteydessä, peritään enintään kahden tontin osalta 515 euroa + kunkin seuraavan tontin osalta 155 euroa/tontti. Maksut laskutetaan tonttijaon voimaantulon jälkeen.

Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaan muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty kiinteistörekisteriin. Asemakaava-alueella rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisen tuloksena. Tontin lohkomisen edellytyksenä on sitova tonttijako. Rakennusluvan edellytyksenä on puolestaan kiinteistörekisterissä oleva tontti. Tontin lohkominen lähtee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungille tiedon määräalan lainhuudosta.

Tontin lohkominen kestää 1-2 kuukautta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako. Lisäksi hakijan tulee omistaa muodostettavan tontin koko alueen.

Toimi näin

Tontin lohkominen tulee automaattisesti vireille määräalaan myönnetystä lainhuudosta. Tontin lohkomista voi hakea myös kirjallisella hakemuksella. Kirjallinen hakemus tehdään Nokian kaupungin virastotalolla, kaupunkikehityspalveluiden kaupunkimittausyksikössä.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Tontin lohkominen maksaa tontin koosta riippuen 880-1380 euroa.

Rasitetoimitus asemakaava-alueella

Rasitetoimituksen suorittaa asemakaava-alueella kaupunki. Rasitetoimituksesta säädetään kiinteistönmuodostamislaissa. Rasite tarkoittaa pysyvää käyttöoikeutta toisen kiinteistön alueelle.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta. Se voi perustua myös asemakaavaan. Rasitetoimituksen hakijan tulee omistaa kiinteistö, jonka hyväksi rasite perustetaan.

Toimi näin

Rasitetoimitusta haetaan kaupunkimittauksesta tai haja-asutusalueella Maanmittauslaitokselta. Rasitetoimitusta haetaan kirjallisella hakemuksella. Toimituksen hakemiseksi tulee olla yhteydessä Nokian kaupungin kaupunkimittaukseen. Rasite voidaan perustaa lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa. Ennen toimituksen hakemista tulee asianosaisilla olla tehtynä sopimus rasitteen perustamisesta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Rasitetoimituksen hinta on 230 euroa.