Sakokaivolietteen tyhjennyksistä huolehtiminen haja-asutusalueen kiinteistöillä


Ympäristönsuojelu muistuttaa pitämään huolta jätevesienkäsittelyjärjestelmästä tyhjentämällä sakokaivot. Sakokaivot tulee tyhjentää määräaikojen mukaan tai hakea alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta poikkeusta.

Ammattimies kumartuneena sakokaivon puoleen tyhjentämään sen imuletkulla.

Sakokaivojen säännöllinen tyhjentäminen vähentää jätevesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta ja pitää maaperäkäsittelyjärjestelmät pidempään toimintakuntoisina.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa, että kiinteistöm jätevesijärjestelmä toimii. Toiminnan edellytyksenä on riittävät huoltotoimet, kuten sakokaivojen tyhjentäminen ja kaivojen kunnon tarkkailu. Toimenpiteistä tulee myös pitää kirjanpitoa, josta selviää tehdyt toimenpiteet ja niiden ajankohta.

Nokian kaupungin alueella on poikkeusluvan nojalla voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus, kun naapurikunnissa on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus.

Nokian alueella toimivat kuljetusyritykset sakokaivolietteelle löydät Jätehuoltokompassista.

Sakokaivolietteen tyhjennysvälit

Kiinteistöillä, joissa kaikki syntyvät jätevedet johdetaan samaan sakokaivoon, tulee sakokaivot tyhjentää vuosittain. Sama koskee myös pienpuhdistamoiden lietetiloja tai muita vastaavia jätelietesäiliöitä. Jos sakokaivoon johdetaan vain pesuvedet, tulee sakokaivot tyhjentää vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Myös umpisäiliöiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Jätehuoltomääräysten mukaan seurantaa tulisi tehdä minimissään kerran vuodessa ja umpisäiliö tyhjentää aina tarvittaessa.

Asumattomat talot

Mikäli kiinteistö viemäriverkoston ulkopuolella on käyttämätön, voi lietteenkuljetuksen keskeytystä hakea jätehuoltoviranomaiselta. Lyhytaikaisesta vuoden mittaisesta keskeytyksestä voi sopia suoraan käyttämänsä kuljetusyrityksen kanssa. Kuntien jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin Alueellinen jätelautakunta. Säiliöiden tyhjennyksestä tulee kuitenkin huolehtia ennen keskeytyksen aloittamista tai kun todetaan, että kiinteistö jää todennäköisesti pidemmäksi aikaa asumattomaksi.

Huomioitavaa tyhjennyksissä

Kiinteistön omistajan ja haltijan tulee myös huomioida, että pääsy tyhjennyspaikalle on avoin ja turvallinen raskaammalle kalustolle. Tämän vuoksi on hyvä muistaa ajoittaa tyhjennysajankohta kelirikkoajan ulkopuolelle.

Lisätietoja yhdyskuntajätteitä koskevista jätehuoltomääräyksistä sekä Alueellisen jätelautakunnan yhteystiedot löydät jätelautakunnan verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Outi Riihimäki, ympäristönsuojelutarkastaja, 040 779 9286