PirSOTE-hanke Nokialla

Marinin Hallituksen sote-uudistukseen perustuvaa kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla. Pirkanmaalla tämä alueellinen kehittämishanke kantaa nimeä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus, tuttavallisemmin PirSOTE. PirSOTE-hankkeen avulla tavoitellaan kansallisen sote-keskusohjelman viittä hyötytavoitetta, jotka ovat 1) saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus, 2) ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, 3) laatu ja vaikuttavuus, 4) monialaisuus ja yhteistoimivuus sekä 5) kustannusten nousun hillintä.

Mitä PirSOTE-hankkeessa kehitetään?

Käytännössä PirSOTE-hankkeen kehittämistyö jaetaan kuuteen toiminnalliseen muutosprosessiin eli hankesalkkuun, joita ovat

  1. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan toiminnallinen muutos
  2. Sosiaalihuollon toiminnallinen muutos
  3. Lapsi- ja perhepalveluiden toiminnallinen muutos
  4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallinen muutos
  5. Kuntoutuksen toiminnallinen muutos sekä
  6. Peruspalveluiden digitalisaatio.

Hankesalkut on edelleen jaettu työpaketteihin, joiden sisältämät kehittämistoimenpiteet toteutetaan monin osin hankesalkkujen välisenä tiiviinä monialaisena yhteistyönä. Kehittämistyötä toteuttavat Nokialla sekä erilliset hanketyöntekijät että tulosalueiden vastuuhenkilöt yhdessä muun henkilöstön kanssa.

1. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan toiminnallinen muutos

Vuonna 2020 alkanutta kehittämistyötä jatketaan Nokialla mm. uudistamalla vastaanottotoiminnan toimintamalleja. Näitä uudistuksia tehdään kehittämällä etävastaanottoja, asiantuntijahoitajien työnkuvaa sekä tulevassa hyvinvointikeskuksessa käyttöön otettavaa moniammatillista tiimimallia.

Suun terveydenhuollossa jatketaan tiivistä koulutusyhteistyötä hammashoitajien saatavuuden parantamiseksi sekä Pop Up -hammashoitoyksikköjen toiminnan vakiinnuttamista kouluille. Myös suun terveydenhuollossa kehitetään etävastaanottoja palvelun saatavuuden parantamiseksi.

Vuonna 2022 vahvistetaan perustason päihde- ja mielenterveyspalveluita lisäämällä ammattilaisten osaamista ja moniammatillista yhteistyötä sekä kehittämällä digitaalisia palveluita kuten etävastaanottoja.

2. Sosiaalihuollon toiminnallinen muutos

Nokian tulevan hyvinvointikeskuksen moniammatillisen tiimimallin kehittäminen on keskeinen osa myös sosiaalihuollon toiminnallista muutosta. Tiimimallin kehittämisessä otetaan huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut sekä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan digitaalisia palveluita. Monialainen yhteistyö on keskeinen osa niin kotiuttamisen toimintamallin kuin osatyökykyisten palveluiden kehittämistyötä.

Ikäihmisten palveluissa kehitetään Lähitori-toimintaa sekä välimuotoista asumista. Etäpalveluiden käyttöä laajennetaan sekä ikäihmisten HELLÄ-käyntien että vammaispalveluiden VideoVisit-etävastaanottojen osalta.

3. Lapsi- ja perhepalveluiden toiminnallinen muutos

Lapsi- ja perhepalveluiden toiminnallinen muutos sisältää mm. maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehitystyön sisällöllisten kokonaisuuksien sekä perhekeskusverkoston osalta. Perhekeskusverkoston kehittäminen näkyy Nokialla monialaisen kumppanuuden ja yhdyspintatyön vahvistamisena. Myös keväällä 2022 Taidetalolle kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kohtaamispaikan yhteyteen avattu perhekeskusverkoston kohtaamispaikka on osa PirSOTE-hankkeen kehittämistyötä.

Nokian sähköisen perhekeskuksen rakentaminen on aloitettu ja sivusto on tarkoitus julkaista syksyllä 2022. Kuntalaisten osallisuus, järjestöyhteistyö ja UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -työn mukainen lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi ovat keskeisiä teemoja myös lapsi- ja perhepalveluiden kehitystyössä. Lisäksi hankkeen yhteydessä vahvistetaan ammattilaisten menetelmäosaamista mm. systeemisen työotteen ja IPC-menetelmän koulutusten muodossa.

PirSOTE-hankkeessa kehitetään maakunnallisesti yhtenäisiä lastensuojelun toimintamalleja sekä monialaista yhteistyötä. Myös nuorten varhaisen vaiheen päihde- ja mielenterveyshaasteisiin tukea tarjoavan Nuorten Helpperin toimintaa kehitetään edelleen. Tavoitteena on huomioida koronapandemian aiheuttama tuen tarve erityisesti nuorten palveluiden sekä matalan kynnyksen vanhemmuuden tuen osalta.

Vuonna 2022 luodaan myös maksuttoman ehkäisyn polku alle 25-vuotiaille nokialaisille.

4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallinen muutos

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallinen muutos vaatii tiivistä monialaista yhteistyötä. PirSOTE-hankkeen tuotoksena on julkaistu joulukuussa 2021 työikäisille suunnattu Hyvinvoiva nokialainen -sivusto ja vuonna 2022 tavoitteena on laajentaa sivuston sisältö kattamaan myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohderyhmä. Näiden sisältöjen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä sähköisen perhekeskuksen kehittäjien kanssa. Lisäksi vuonna 2022 aloitetaan ikäihmisille suunnattujen terveyden ja hyvinvoinnin sisältöjen kokoaminen Hyvinvoiva nokialainen -sivustolle.

Nokia osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen elintapaohjauksen kehittämistyöhön. Elintapaohjauksen palvelupolkujen rakentamisen lisäksi kehitetään maakunnallisesti yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä ja otetaan käyttöön Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Pirkanmaan ravitsemusterapeuttien tiivis yhteistyö, toiminnan yhtenäistäminen sekä maakunnallisen keskinäisen työnjaon kehittäminen palveluiden saatavuuden parantamiseksi ja yhdenvertaistamiseksi jatkuu edelleen vuonna 2022. Lisäksi suunnitelmissa on maakunnallisen ehkäisevän päihdetyön toimintamallin käyttöönotto, kun siihen liittyvät rakenneuudistukset on saatu valmiiksi.

5. Kuntoutuksen toiminnallinen muutos

Vuonna 2022 Nokia osallistuu kuntoutuksen maakunnallisen toimintamallin kehitystyöhön mm. lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisprosessien yhtenäistämiseksi Pirkanmaalla. Lisäksi tavoitteena on kehittää toiminta- ja työkyvyn arviointia sekä kuntouttavaa työtoimintaa osaksi tulevan hyvinvointikeskuksen monialaisia asiakasprosesseja.

Kotiutustiimissä on keväällä 2022 alkanut kotikuntoutusmallin pilotointi yhteistyössä kotihoidon kanssa. Myös ikääntyneiden kotikuntoutusmallin kehittämistä jatketaan edelleen. Digitaalisten palveluiden osalta kartoitetaan etäkuntoutuksen toimintamalleja sekä kehitetään kuntoutuksen etävastaanottoja. Myös fysioterapeuttien suoravastaanottojen kehittämistyö jatkuu vuonna 2022.

6. Peruspalveluiden digitalisaatio

Palveluiden digitalisaatio on keskeinen osa jokaista PirSOTE-hankkeen toiminnallista muutosprosessia. Vuonna 2022 jatketaan erityisesti erilaisten sähköisten yhteydenottokanavien käyttöönottoa, sähköisen ajanvarauksen laajentamista uusiin palveluihin sekä etävastaanottojen kehittämistä. Omaolo-palvelun käyttöönotto laajenee Nokialla vuoden 2022 aikana sähköiseen terveystarkastukseen sekä mahdollisuuksien mukaan myös suun terveyden oirearvioihin.

 

Lisätietoa:
Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
Maakunnallinen Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke