Varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskeva palveluverkkosuunnitelmaluonnos on valmistunut


Nokian kaupunki on aloittanut varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan palveluverkkoselvityksen. Selvitykseen pohjautuvan suunnitelman luonnos on valmistunut ja kuntalaiset voivat kommentoida sitä verkkolomakkeella 6.-21.9. Lisäksi kaupunki järjestää kaksi suunnitelmaa koskevaa asukastilaisuutta.

Nokian kaupunki on käynnistänyt keväällä 2023 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluita koskevan palveluverkkoselvityksen. Selvityksen taustalla on Nokian kaupunginvaltuuston asettama sitova talousarviotavoite vuodelle 2023. Tavoitteen mukaan sivistyspalveluiden palvelualueelle kuuluvan opetuspalveluiden tulosalueen tulee toteuttaa koulujen palveluverkkoselvitys ja valtuuston tulee päättää asiasta vuoden 2023 aikana.

Selvitys painottuu kouluverkkoon, mutta siinä on kuvattu myös varhaiskasvatuksen palveluverkko ja vaihtoehtoisia suunnitelmia, joiden pohjalta Nokian kaupunki pystyy jatkossa tekemään mm. lähipalveluita sekä lapsen/nuoren kasvun- ja opinpolun jatkumoa koskevia ratkaisuja.

Selvityksen sekä palveluverkkoa koskevan suunnitelman tausta-aineistona on käytetty MDI:n kaupungille tuottamaa ajantasaista väestöennustetta sekä Nokian kaupungin tuottamia aineistoja tilojen, kaavoituksen, talouden, palveluiden, toimintamallien ym. osalta.

Valmistelua on toteutettu monialalaisesti viranhaltijatyönä ja selvityksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy.

Suunnitelmassa kaksi vaihtoehtoista etenemistapaa

Palveluverkkoselvityksen luonnoksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoista kouluverkkoa koskevaa suunnitelmaa.

Vaihtoehdossa nolla palveluverkkoon ei tehdä muutoksia. Yksiköt jatkavat toimintaansa, kuten aiemmin, vaikka yksikköjen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapsi- ja oppilasmäärissä tapahtuisi muutoksia. Tässä vaihtoehdossa palvelutarpeiden kasvuun vastataan ohjaamalla ja osoittamalla hoito- tai koulupaikka nyt vajaakäytössä olevista yksiköistä. Tilojen osalta vaihtoehdossa esitetään, että tarvittavien tilojen korjaustoimenpiteet suoritetaan, ja että tällä hetkellä investointiohjelmassa olevat hankkeet toteutetaan.

Suunnitelman vaihtoehto yksi pitää sisällään esityksiä palveluverkkoon tehtävistä muutoksista.

Vaihtoehdossa keskusta-alueelle toteutettaisiin kaksi, esimerkiksi 6-7-ryhmäistä, päiväkotia. Päiväkotien tarkempi koko, sijainti ja hankkeiden porrastaminen päätettäisiin erikseen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman yhteydessä erillispäätöksellä. Päiväkotihankkeiden valmistelu aloitettaisiin vuonna 2024. Päiväkotien valmistuttua luovuttaisiin osasta väliaikaisia, vanhoja ja/tai huonokuntoisia tiloja.

Perusopetuksen palveluverkkoon vaihtoehdossa yksi esitetään oppilasmäärää tasaavien toimenpiteiden lisäksi seuraavia muutoksia:

 1. Taivalkunnan koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Nokian koulun oppilaiksi.
 2. Nokian koulun lähikoulualue tarkistetaan ja siihen yhdistetään nykyinen Taivalkunnan koulun lähikoulualue lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien.
 3. Vahalahden koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Tottijärven kouluun.
 4. Tottijärven koulun lähikoulualue tarkistetaan ja siihen liitetään nykyinen Vahalahden koulu lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien.
 5. Kankaantaan ja Nokianvirran koulut toteutetaan kahtena erillisenä kouluna keskustan alueelle 2020-luvulla.

Vaihtoehdossa yksi palveluverkon tiivistämisellä tavoitellaan noin 370.000 euron säästöä. Suunnitelmaehdotus pitää sisällään myös palveluverkon laajentamisesityksiä, joilla on kustannuksia lisääviä vaikutuksia, ja joiden kustannukset selviävät vasta investointiprosessin kautta. Olemassa oleviin kiinteistöihin liittyvät ratkaisut etenevät erikseen tehtävän salkutuksen kautta.

Kuntalaiset voivat kommentoida suunnitelmaa verkossa ja asukasilloissa

Palveluverkkosuunnitelmaan pyydetään kommentteja eri osapuolilta. Kerättyä palautetta käytetään osana vaikutusten ennakkoarviointia ja päätöksenteon tukena.

Asukkaat voivat jättää palautetta palveluverkkosuunnitelman luonnokseen 6.-21.9.2023 verkkolomakkeella.

Lisäksi Nokian kaupunki järjestää kaksi kuulemistilaisuutta niillä kouluilla, joita palveluverkon tiivistämistoimenpide-ehdotukset koskevat. Tilaisuudet pidetään:

 • tiistaina 12.9. klo 18.00-19.30 Vahalahden koululla, Sarkolantie 476
 • torstaina 14.9. klo 18.00-19.30 Taivalkunnan koululla, Taivalkunnantie 575

Näiden lisäksi kaupunki kerää erikseen palautetta Taivalkunnan ja Vahalahden koulujen vanhempainyhdistyksiltä ja -toimikunnilta.

Myös lasten osallisuus toteutetaan kyselylomakkeella. Oppilaat vastaavat kyselyyn opettajan avustuksella. Oppilaiden kuuleminen toteutetaan niillä kouluilla, joihin palveluverkon tiivistämistoimenpide-ehdotuksilla on vaikutusta. Oppilaskyselyt toteutetaan 6.-15.9.2023.

Prosessin ja päätöksenteon aikataulu

 • 12.12.2022 Nokian kaupungin valtuuston talousarviosta 2023 päättäminen (§ 89)
 • Kevät 2023 palveluverkkoselvityksen valmistelu
 • Kesäkuu 2023 sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen iltakoulu
 • 11.8.2023 käynnistetty henkilöstön kuuleminen
 • 30.8.2023 sivistyslautakunta päättää osallisuussuunnitelmasta ja palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamisesta
 • 6.-21.9.2023 toteutetaan eri tahojen kuuleminen
 • 27.9.2023 sivistyslautakunnan iltakoulu, jossa käsitellään palautteet/kommentit palveluverkkoesityksestä sekä ennakkovaikutusten arvioinnit
 • 11.10. sivistyslautakunta tekee esityksen palveluverkosta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
 • 30.10. kaupunginhallitus tekee esityksen palveluverkosta valtuustolle
 • 13.11. kaupunginvaltuusto päättää palveluverkosta (11.12. varapäivä)

Lisää kaupungin kotisivuilla.