Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajakyselyn keskeiset tulokset 2018


Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa keväällä 2018 olleiden lasten huoltajia pyydettiin arvioimaan varhaiskasvatuksen toimintaa ja järjestämistä. Kysymykset liittyivät henkilöstöön, lapsen tarpeisiin, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseen, yhteistyöhön ja tiedonkulkuun, tiloihin ja välineisiin sekä ruokapalveluun. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Saimme arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi. Yksittäiset kehittämisehdotukset huomioidaan myös ja niistä keskustellaan yksiköissä. Ruokapalvelujen osalta palautteisiin on vastaukset uutisessa olevassa linkissä.

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajakyselyn keskeiset tulokset
Kevät 2018

 

Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä oli 417.
63,8% vastaajista oli täysin sitä mieltä, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen mielellään, 32,61% vastaajista oli melko samaa mieltä, 2,88% melko eri mieltä ja 0,24% täysin eri mieltä, 0,48% ei osannut sanoa tuleeko lapsi mielellään varhaiskasvatukseen.  Sisäilma yksittäisenä asiana nousi useammassa avoimessa vastauksessa esiin, samoin lapsen tuen resurssien riittävyys (ohjaaja, toimintaterapeutti, ryhmäkoot). Ruokapalveluiden palautteisiin ja vastauksiin voit tutustua  tästä.

 

Keskeiset onnistumiset

Tänäkin vuonna varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattitaitoon ja vuorovaikutukseen oltiin erittäin tyytyväisiä ja pääosin palaute oli positiivista. Myös korjaavaa palautetta annettiin (kts. kehittämiskohteet).
Lapset saavat leikkiä riittävästi varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksen säännölliseen tiedottamiseen oltiin tyytyväisiä.
Nokian kaupungin päättäjille annettiin ruusuja siitä, että lasten ryhmäkokoja ei nostettu 24 lapseen.
Päättäjille välitettiin myös seuraavat terveiset: Varhaiskasvatus on tärkeä asia yhteiskunnassamme, se antaa monelle lapselle hyvät eväät elämään ja ehkäisee tulevia ongelmia. Siksi toivonkin riittävästi resursseja ja panostusta kaupungilta.

 

Kyselyssä esiin nousseet kehittämiskohteet ja toimenpiteet

Henkilöstön vuorovaikutus ja erilaiset kynnykset ulkoilla eri säätiloissa sai joissakin yksiköissä negatiivista palautetta.
Toimenpide: Yksikkökohtaiset palautteet on lähetetty yksiköihin käsiteltäviksi.

Lapsen yksilöllinen huomiointi, lapsen kuuleminen ja kiusaamisasiat jakoivat mielipiteitä eniten. Arvioit eivät olleet huonot, mutta asian merkityksellisyyden näkökulmasta niihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Toimenpide: Koko varhaiskasvatuksen ja yksiköiden kehittämisen painopistealueena jatketaan vuorovaikutukseen ja leikkiin kannustavan yhteisön kehittämistä. Lasten vertaissovittelu-toimintamallia käytetään aktiivisesti yksiköissä. Henkilöstölle järjestetään koulutus syksyllä 2018 turvallisen ryhmän rakentamisesta.

Tiedottamisen sisältöön kaivattiin enemmän omaa lasta koskevaa sisältöä.
Toimenpide: Tämä on valittu myös koko varhaiskasvatuksen kehittämisen painopistealueeksi. Tavoitteena on lisätä yksittäisen lapsen päivän sisällön laajempaa kuvausta keskusteluissa huoltajien kanssa ja kehittämällä digitaalisen viestinnän tapoja.

Useammassa palautteessa toivottiin synttäritarjoilujen osalta yhtenäistä linjaa koko varhaiskasvatukseen kieltämällä karkkitarjoilu.
Toimenpide: 1.8.2018 alkaen koko kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lopetetaan lasten kotoa tuomien syntymäpäivätarjottavien ja karkkien tarjoilu ylipäätään. Syntymäpäiviä juhlistetaan muilla keinoin.

Varhaiskasvatuksen tuntimääriin toivottiin enemmän vaihtoehtoja. Toivottiin, että maksuportaat olisivat pienemmillä väleillä ja, että ensimmäinen porras pienennetään.
Toimenpide: Asia nostetaan seudulliseen keskusteluun, koska seudullisesti pyritään yhtenäisiin asiakasmaksukäytänteisiin.