Kaupunkistrategian päivitys: Visio elinvoimaisesta ja ekologisesta Nokiasta ulottuu vuoteen 2030 saakka


Nokian kaupunginhallitus käsittelee vuonna 2017 hyväksytyn kaupunkistrategian päivittämistä kokouksessaan 1.11. Kaupunginvaltuusto päättää strategiasta 15.11. Visiota elinvoimaisesta ja ekologisesta Nokiasta ollaan jatkamassa vuoteen 2030 saakka. Kaupungin ydintehtävänä pysyy hyvinvoivat nokialaiset.

Ilmakuva Nokian keskustasta, jossa näkyy uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
Kuva: Mikko Ovaska

”Kaupunkistrategia on toteutunut hyvin ja sen teemat ovat edelleen ajankohtaisia. Tästä syystä meillä oli tarve vain päivittää olemassa olevaa strategiaa”, kertoo kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

”Päivityksen yhteydessä tehdyssä sidosryhmäkyselyssä kolme useimmiten Nokiaan liitettyä adjektiivia olivat kehittyvä, kasvava ja uudistuva. Kaupunkiin liitetyt mielikuvat ovat positiivisia ja osoittavat kaupungin mainekuvan olevan kunnossa. Se antaa oivallisen perustan kehittämistyöllemme”, Väätäinen toteaa.

Strategiassa on neljä painopistettä

Uutena painopisteenä strategiaan on nousemassa ”kestävä ja turvallinen Nokia”, mikä pitää sisällään sekä elinympäristön turvallisuuden että luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja ekologisesti kestävät ratkaisut. Kaupunki kehittää yhdenvertaisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen sekä parantaa elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta.

Muut kaupunkistrategian päätavoitteet ovat ”hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen”, ”kasvua mahdollistava kaupunkirakenne” ja ”Pirkanmaan paras yrityskunta”.

Uutena kärkihankkeena osallisuuden kehittäminen

”Uutena kärkihankkeena strategiaan ollaan nostamassa osallisuuden kehittämistä. Kärkihanke läpäisee kaikki palvelualueet. Osallisuuden eri muotoja kehitetään ja samalla parannetaan nokialaisten mahdollisuutta olla vaikuttamassa kaupungin päätöksentekoon ja palveluihin”, sanoo erityisasiantuntija Terttu Haataja.

Strategian mukaisesti kaupunki tarjoaa ja kehittää laadukkaita palveluita asiakas- ja tarvelähtöisesti esimerkillisellä palveluasenteella. Palvelulupauksessa korostuu myös eettisesti kestävä toiminta ja korkea ammatillinen osaaminen. Kaupunki viestii aktiivisesti sekä nykyisille että tuleville kuntalaisille.

Keskeisenä toimintaperiaatteena on myös työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen ja välittäminen. Kaupunki kehittää edelleen johtamista sekä työyhteisötaitoja. Työntekijöitä kuullaan asioiden valmistelussa sekä huolehditaan työvoiman saatavuudesta ja pysyvyydestä.

Arvioinnin tukena olivat kyselyt henkilöstölle ja sidosryhmille

Kaupunkistrategian päivitys aloitettiin analysoimalla ja arvioimalla kaupungin nykytilaa ja kaupunkistrategian toteutumista laajan aineiston pohjalta. Analyysin ja arvioinnin teki aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtava asiantuntija, valtiotieteen tohtori Timo Aro.

Arvioinnin tueksi kaupunki selvitti verkkokyselyillä henkilöstön ja sidosryhmien näkemyksiä strategiasta ja kehittämistarpeista.  Henkilöstökyselyssä Nokian tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi osoittautuivat keskustan kehittäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin panostaminen.

Sidosryhmäkysely suunnattiin laajasti nokialaisille yhdistyksille, järjestöille ja yrityksille sekä seudullisille toimijoille. Kaupungin vahvuudeksi vastauksissa nousivat muun muassa sijainti ja sujuva liikkuminen sekä asukkaiden että yritysten näkökulmasta ja monipuolinen ja edullinen tonttitarjonta.

Strategiapäivityksen valmistelussa hyödynnettiin myös vuonna 2020 tehdyssä kuntalaiskyselyssä esille nousseita teemoja, kuten turvallisuutta ja kaupungin viihtyisyyttä, virkistäytymismahdollisuuksia ja siisteyttä.

Valtuusto päättää strategiasta 15.11.

Kaupunginvaltuusto on työstänyt strategiaehdotusta Nokialla pidetyssä strategiaseminaarissa syyskuussa. Valtuusto päättää päivitetystä kaupunkistrategiasta kokouksessaan 15.11.

Hyväksymisen jälkeen päivitettyä strategiaa jalkautetaan palvelualueiden työhön. Päivitys huomioidaan myös ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

Lisätietoa kaupunkistrategiasta (vuodelta 2017): Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2027

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001

erityisasiantuntija Terttu Haataja, 040 7799 007

 

Strategiaehdotus Nokian kaupunki 1.11.2021