Vaikeavammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työikäistä työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Vaikeavammaisten päivätoiminnan tulee olla aktivoivaa ja tavoitteellista toimintaa sekä tukea vaikeavammaisen henkilön itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoimintaa on järjestettävä palvelusuunnitelmaan kirjatun yksilöllisen tarpeen mukaisesti siten, että vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu hänestä johtuva syy.

Vaikeavammaisten päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta eikä siitä makseta työtoimintarahaa. Asiakas maksaa päivätoimintakeskuksen määrittelemän ateriakorvauksen. Tarvittavat vaikeavammaisten päivätoimintamatkat myönnetään kuljetuspalvelupäätöksen yhteydessä. Päivätoimintamatkoista peritään vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden omavastuuosuuden suuruinen asiakasmaksu.

Vaikeavammaisten päivätoimintapalvelua tuotetaan kunnan omana palveluna sekä ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta asiakaskohtaisilla päätöksillä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Päivätoiminta on tarkoitettu vammaisille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palvelujen käyttäjille, jotka eivät pysty osallistumaan sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaiseen työtoimintaan.

Toimi näin

Vaikeavammaisten päivätoimintapäätöstä haetaan vammaispalvelutoimistolta. Lisätietoja saa vammaispalvelun sosiaaliohjaajalta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Asiakas maksaa päivätoimintakeskuksen määrittelemän ateriakorvauksen.

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia