Yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvitystyö edellyttää jatkovalmistelua


Nokian kaupungin mahdollisesta liittymisestä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueeseen on käyty neuvotteluja ja tehty selvitystä. Selvitystyö on vielä kesken ja edellyttää huolellista jatkovalmistelua etenkin kiinteistöratkaisun ja taloudellisten kysymysten osalta.

Sote- ja maakuntauudistuksen eduskuntakäsittely on viivästymässä ja uudistuksen toteutumisesta, aikataulusta ja siihen liittyvästä lakipaketista on tarkoituksenmukaista saada lisää tietoa ennen kuin mahdollisesta liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen päätetään. Näin ollen liittymiseen ei ole mahdollista ottaa kantaa vielä kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa.

Kaupunginhallitukselle annetaan kokouksessa 4.6. tiedoksi yhteistoiminta-alueeseen liittymistä koskevan selvityksen valmistelutilanne, ja kaupunginjohtaja esittää valmistelun jatkamista. Asia on tarkoitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi kokouksessa 18.6.

Yhteistoiminta-alueselvityksen rinnalla jatketaan STM:ltä poikkeusluvan saaneen oman hyvinvointikeskushankkeen valmistelua.

Asukaskyselyn tulokset yhdensuuntaisia

Nokialaisille järjestettiin asukaskysely sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen liittyen. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti tai paperilomakkeilla ajalla 15.–24.5.2018. Kyselyyn saatiin yhteensä 1494 vastausta, ja vastaajia oli melko tasaisesti eri ikäryhmistä: 15 % vastaajista oli 18–35-vuotiaita, 35 % vastaajista 36–55-vuotiaita ja 30 % 56–70-vuotiaita. Yli 70-vuotiaita oli vastaajista 19 %.

Hyvin suuri enemmistö (noin 92 % vastaajista) oli sitä mieltä, että sote-palvelut tulisi järjestää Nokian kaupungin vastuulla siihen asti, kunnes järjestämisvastuu siirtyisi Pirkanmaan maakunnalle, vaikka se tarkoittaisi Nokialle mahdollista uudesta hyvinvointikeskuksesta syntyvää taloudellista riskiä.

Kyselyyn vastanneista 81 % käyttäisi mieluiten julkisen palveluntuottajan sosiaali- ja terveyspalveluita, mikäli palvelut olisivat samantasoisia ja -hintaisia yksityisen palvelutuottajan palveluihin verrattuna. Vain 3 % käyttäisi mieluiten yksityistä palveluntuottajaa, ja 16 % vastasi, ettei ole väliä tuottaako palvelut julkinen vai yksityinen palveluntuottaja.

Kysyttäessä kolmea tärkeintä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun vaikuttavaa tyytyväisyystekijää, nousi tärkeimmäksi palvelun sijainti Nokialla (88 %). Toiseksi tärkeimpänä pidettiin palvelun tai hoidon onnistumista (76 %) ja kolmanneksi tärkein oli hoitoon pääsy tai jonotusajat palveluun (58 %). Avoimissa vastauksissa esiin nousivat mm. omalääkärikäytäntö, pitkät hoitosuhteet ja hoidon jatkuvuus.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 040 133 4444