Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset varhaiskasvatuksen aloituksesta


Syksy 2017

Varhaiskasvatuksessa syyskaudella aloittaneita perheitä pyydettiin arvioimaan varhaiskasvatuksen aloittamisen onnistumista. Kysymykset liittyivät lapsen kohtaamiseen, aloituksen sujumiseen ja käytäntöihin sekä tiedottamiseen. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Saimme arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi.

Vastaajien määrä oli 90. Varhaiskasvatuksen aloitus sujui 68% mielestä hyvin ja 23% mielestä melko hyvin, 7% koki, että aloitus ei sujunut kovin hyvin ja 1% ei ollut lainkaan tyytyväinen aloitukseen. Ammattitaitoinen henkilökunta sai paljon kiitosta. Avoimissa kysymyksissä kehittämiskohteita kysyttäessä, vastauksia tuli 31 ja onnistumisia kysyttäessä vastauksia saatiin 61. Yksikkökohtaiset tulokset on lähetetty yksiköihin toiminnan kehittämisen tueksi.

Kyselyssä esiin nousseet onnistumiset

Lähes kaikki perheet ovat saaneet varhaiskasvatuspaikan toivomastaan palvelumuodosta ja paikan kotinsa lähialueelta. Paikka on pystytty järjestämään valtaosalle myös perheen toivomasta päiväkodista.
Palvelun laajuus vastaa perheiden tarvetta
Henkilökunta ja lämmin vastaanotto saivat erityisen paljon kiitosta!
Tiedottaminen ja uudet sähköiset välineet koettiin hyvinä.

Kyselyssä esiin nousseet kehittämiskohteet ja toimenpiteet niille

Maksuttomasta tutustumisajasta ei ole saatu riittävästi tai riittävän selkeästi tietoa.
Toimenpide: Esimies soittaa jatkossa uutena aloittavalle perheelle ja kertoo maksuttoman tutustumisajan mahdollisuudesta.

Toimenpide: Maksuton tutustumisaika kuvataan uusilla kotisivuilla.

Yleiseen tiedottamiseen mm. lapsen tarvitsemista varusteista, lapsen jättötilanteen hyvistä käytännöistä alussa, tagien saamisesta yms. toivottiin enemmän tietoa.
Toimenpide: Tehdään yhteinen opas aloittaville perheille valmiiksi ensi syksyksi.