Varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyvän huoltakakyselyn tulokset ja toimenpiteet


Syksyn huoltajakysely varhaiskasvatuksen aloituksesta toteutettiin lokakuun lopulla. Saadut vastaukset on käyty läpi huolella varhaiskasvatusyksiköiden johtajien kanssa ja ne on huomioitu kehitettäessä varhaiskasvatuksen käytäntöjä ja toimintaa. Lisäksi varhaiskasvatusyksiköissä palaute on käyty läpi ja kehitetty käytäntöjä. Lämmin kiitos kaikesta palautteesta!

Huoltajakyselyyn vastasi 61 huoltajaa. Avoimessa palautteessa myönteistä palautetta annettiin 38 vastauksessa ja kehittävää palautetta 23 vastauksessa. Lähes kaikki vastaajat (97%) ovat saaneet toivomansa palvelumuodon varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuspaikka on pystytty järjestämään pääosin (95%) kodin lähialueelta huoltajien niin toivoessa. Varhaiskasvatuspalveluiden laajuus vastaa hyvin (98%) lasten ja perheiden tarpeita. Palautteissa henkilöstöä kiiteltiin niin ammattitaidosta kuin lasten kohtaamisesta. Lapsen varhaiskasvatuksen aloituksen sujumisesta ja käytännön asioiden tiedottamisesta annettiin hyvää palautetta. Yli 90% vastaajista arvioi lapsen varhaiskasvatuksen aloituksen sujuneen kokonaisuudessaan hyvin tai melko hyvin.

Palautteiden perusteella toivottiin kuitenkin kiinnitettävän paremmin huomiota lapsen yksilölliseen kohtaamiseen ja huomioimiseen sekä luottamuksen rakentamiseen. Sylin tärkeys mainittiin useammassa vastauksessa tärkeänä asiana lapsen varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa. Huoltajakyselyn vastauksissa toivottiin myös kiinnitettävän enemmän huomiota lapsen päivän tapahtumista tiedottamiseen sekä toiminnasta ja käytännöistä tiedottamiseen.

Seuravassa on koottuna keskeisiä tuloksia ja toimenpiteitä niihin.

Maksuttomasta tutustumisajasta tarkemmin tietoa huoltajille ja henkilöstölle

Toimenpide:

Sähköiseen varhaiskasvatuspäätökseen on lisätty linkkejä, joiden kautta huoltajat saavat tietoa niin maksuttomasta tutustumisajasta kuin muista varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä.

Kotisivuille on lisätty tietoa maksuttomasta tutustumisajasta.

Henkilöstön tietoisuutta maksuttomasta tutustumisajasta lisätään tarkentamalla varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyviä käytäntöjä ja ohjeistuksia.

Lapsen huomioiminen yksilöllisesti

Toimenpide:

Pyritään siihen, että aloitusvaiheessa lapsella olisi aikaa ja rauhaa tutustua ja luottamuksellinen suhde oman ryhmän aikuisiin, ryhnmän tiloihin ja toimintatapoihin.

Kehitetään lisää aloitukseen liittyviä käytäntöjä ja luodaan perheiden ja lasten tarpeisiin sopivia tutustumiskäytäntöjä yksiköihin.

Tiedottamisen ja viestinnän lisääminen huoltajille

Toimepide:

Vuorovaikutusta ja viestintää lisätään varhaiskasvatuksen aloituksessa. Henkilöstöä opastetaan lähettämään huoltajille Päikyn kautta kuvia ja viestejä lapsen päivän sujumisesta, erityisesti jos aloitusvaiheessa lapsi tarvitsee enemmän huomioimista.

Henkilöstöä ohjeistetaan käyttämään viestinnän tukena Päikyn muistilapputoimintoa, jonne kirjataan huomioita lapsen päivän sujumisesta. Näitä tietoja hyödynnetään viestinnässä huoltajille lapsen hakutilanteissa.

Aloituskeskustelua ei ole pidetty

Toimenpide:

Aloituskeskustelun merkitystä ja tärkeyttä korostetaan henkilöstölle.

Luodaan selkeämmät mallit ja käytännöt varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyen ja käydään aloitusprosessia läpi henkilöstön kanssa.