Tasa- arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tuodaan Nokialla näkyväksi omalla suunnitelmalla  


Nokian kaupungilla on velvollisuus noudattaa yhdenvertaisuuslakia sekä lakia naisten ja miesten tasa-arvosta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä ja toteutumista varten on kevään aikana saatu valmiiksi poikkihallinnollisena yhteistyönä Nokian kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kaupunginhallitus käsittelee suunnitelman kokouksessaan tänään 3.6. 

Laki velvoittaa kaikkia Suomen kuntia edistämään asukkaidensa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja toimenpiteet tulee vakiinnuttaa kunnan toimintaan. Tavoitteiden tulee olla mitattavia ja toimintaa tulee arvioida säännöllisesti. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Nokian kaupunki huomioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen koko organisaation tasolla aina asioiden valmistelusta konkreettisiin toimenpiteisiin.  Keskeisintä on ennaltaehkäistä asukkaiden eriarvoisuutta ja syrjintää.

Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on konkreettisia toimia 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii jatkuvia konkreettisia tekoja ja on kaikkien kaupungin toimijoiden tehtävä.

Maanantaina 3.6. kaupunginhallituksen käsittelyssä olevan suunnitelman pohjaksi on kerätty tietoa siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tällä hetkellä toteutuvat kaupungin eri toimijoiden sekä eri väestöryhmien näkökulmasta. Esiin on nostettu palvelualueiden omat näkökulmat sekä se, miten eri väestöryhmät, kuten ikäihmiset, vammaiset, lapset ja nuoret sekä monikulttuuritaustaiset henkilöt kokevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan tällä hetkellä.  Tausta-aineistoa on kerätty muun muassa vaikuttamistoimielimistä sekä asukkaille muissa yhteyksissä tehdyistä kyselyistä. Lisäksi suunnitelmaa varten on tehty monikulttuuritaustaisten asukkaiden yksilöhaastatteluja.

Suunnitelmaa varten koottua tietoa on hyödynnetty toimenpiteiden asettamisessa. Suunnitelma linjaa keskeisiä yhteisesti jaettuja tavoitteita, jotka huomioidaan suunnittelun eri tasoilla, ja jotka konkretisoituvat eri tulosalueiden ja -yksiköiden arjen työssä sekä toiminnan kehittämisen suunnittelussa. Kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu poikkihallinnollisessa työryhmässä.

– Tarkoituksena on, että suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat aavistuksen ylemmällä tasolla ja tavoitteiden konkreettisempi vuosittainen edistäminen huomioidaan osana palvelu- ja tulosalueiden talousarviota sekä eri toimialojen sisäisiä kehittämissuunnitelmia, suunnitelman koostamisesta vastannut Nokian kaupungin hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen kertoo.

– Tärkeää on, että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja näkökulmat saadaan osaksi normaalia perustyötä, jolloin ne muotoutuvat yhdeksi yhteiseksi näkökulmaksi, joka otetaan huomioon kaikessa työssä ja suunnittelussa, Piitulainen jatkaa.

Suunnitelman tarkoituksena tehdä työstä koordinoidumpaa ja näkyvämpää 

Työtä nokialaisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen eteen on tehty jo aikaisemminkin, mutta virallisella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla halutaan saada työstä koordinoidumpaa ja näkyvämpää. Nyt käsiteltävänä olevan suunnitelman ohella kaupungilla on jo henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, sekä vapaata sivistystyötä, varhaiskasvatusta sekä perusopetusta ja toista astetta koskevat suunnitelmat.

Suunnitelma on tehty kattamaan tämän valtuustokauden loppu sekä seuraava valtuustokausi. Suunnitelmaa voidaan kuitenkin päivittää myös valtuustokausien aikana, mikäli sille on tarvetta. Vuosittaista etenemistä ja konkreettisesti tehtyä työtä seurataan osana kaupungin vuosittaista tilinpäätöstä.

Kaupunginhallituksen esityslista