Nuorisotyö ja nuorten hyvinvointi


11.-17.10.2021 juhlistetaan vuosittain järjestettävää Nuorisotyön viikkoa. Tänä vuonna teemana on hyvinvointi nuorisoalalla. Nuorisotyönviikolla nostetaan esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Tarkoituksena on myös nostaa esille asioita, miten nuorisoalan toimijat voivat juuri nyt.

Keltaisella pohjalla oranssi teksti jossa kerrotaan nuorisotyönviikon päivämäärät 11.-17.10.2021

Kunnallisessa nuorisotyössä nuorisotyön toimintaympäristöt ja työmuodot ovat monipuolistuneet merkittävästi viime vuosina. Kunnallinen nuorisotyö mielletään usein nuorisotiloilla tapahtuvaksi, mutta nuorisotyötä tehdään nykyään yhä enenevässä määrin muuttuvissa ympäristöissä kuten sosiaalisessa mediassa, kirjastoissa, kauppakeskuksissa, kouluissa ja esimerkiksi kaduilla jalkautuvana nuorisotyönä. Tämä luo useita eri mahdollisuuksia kehittää nuorisotyötä uudenlaiseen suuntaan, mutta samalla myös haastaa nuorisotyöntekijöitä kartoittamaan omaa osaamistaan, kouluttautumaan lisää sekä tekemään töitä aivan uudella tavalla.

Nuorisotyön kehittäminen keskiössä

Kunnallista nuorisotyötä tehdään Nokialla monipuolisesti. Nuorisotilatoiminnan lisäksi nuorisopalveluilla on useita työmuotoja ja toimintoja, joita kehitetään koko ajan eteenpäin. Suuntaamalla resursseja myös kehittämiseen, nuorisopalvelut pystyvät jatkossa entistä nopeammin vastaamaan nuorten muuttuviin tarpeisiin. Uusien toimintamallien ja työmuotojen kehittäminen mahdollistaa asioihin ja ilmiöihin puuttumisen varhaisessa vaiheessa, ennaltaehkäisevästi. Tämä toivottavasti näkyy pitkällä tähtäimellä nuorten hyvinvoinnin lisääntymisenä.

Nuorisopalveluilla vaikutetaan nuorten hyvinvointiin avoimen nuorisotilatoiminnan ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäksi kohdentamalla työtä koulunuorisotyöhön ja nivelvaihetyöskentelyyn, osallisuus- ja vaikuttamistyöhön, digitaaliseen- ja kulttuuriseen nuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö on nuorille vapaaehtoista palvelua, joka tukee nuoren kasvua ja kehitystä nuoren omilla ehdoilla.

Nuorisotyön haasteet ja omaleimaisuus

Nuorisotyön keskeisenä vahvuutena on sen omaleimaisuus, joustavuus ja kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Nokialla nuorisopalvelut ovat toimineet ripeästi ja joustavasti esimerkiksi korona-ajan keskellä. Nuorisotilojen sulkeuduttua jalkautuva nuorisotyö, verkossa tapahtuva nuorten kohtaaminen ja myöhemmin käynnistynyt pienryhmätoiminta olivat tapoja kohdata nuoria poikkeusaikana. Silloin keskeistä oli kehittää ja luoda uudenlaisia toimintatapoja, kuinka tavoittaa nuoria heidän vapaa-ajallaan.

Nuorten arki on muuttunut viime vuosina entistä suoritus- ja yksilökeskeisemmäksi. Nuorisopalvelut ovat huolissaan siitä, miten nuorten syrjäytyminen, mielenterveysongelmat, ahdistuneisuus ja yksinäisyys tulevat näkymään lähitulevaisuudessa. Nuorten pahoinvointi voi näyttäytyä ilkivallantekojen lisääntymisenä, päihdeongelmina ja yleisenä levottomuutena.

Miten vaikuttaa nuorten hyvinvointiin? Nuorisotyössä nuori nähdään kokonaisvaltaisena toimijana omissa elinympäristöissään. Näihin elinympäristöihin (johon kuuluu koulu, koti ja vapaa-aika) on syytä pyrkiä vaikuttamaan oikea-aikaisesti, jos halutaan edistää aidosti nuorten hyvinvointia. Tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä. Kyse on siitä, kuinka pystytään vaikuttamaan kokonaisuutena ja oikea-aikaisesti eri tahojen kesken. Toimenpiteitä ja tapoja on monia.

Perinteinen nuorisotilatyö on turvattava

Kaiken kehittämisen ja ilmiöiden analysoinnin lisäksi on erittäin tärkeää muistaa turvata perinteinen nuorisotilatoiminta. Nuorisotiloja on Nokialla kaksi: nuorisotila Nuksu Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa ja Harjuniityn koululla sijaitseva nuorisotila. Tilakävijöiden määrä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Nuorisotilailloissa käy keskimäärin noin 40–80 nuorta. Suuret kävijämäärät myös tarkoittavat alati lisääntyviä henkilöstöresurssitarpeita ja annetut resurssit eivät vastaa nykyistä tarvetta. Nokialla työskentelevät nuorisotyöntekijät ovat erittäin sitoutuneita työhönsä, ja työtä halutaan tehdä ennen kaikkea laadukkaasti.

Tärkeää on muistaa, että turvallisia, kuuntelevia ja läsnä olevia aikuisia ei nuorella voi olla koskaan liikaa. Jokainen jutteluhetki nuoren kanssa on arvokas ja jokainen kohtaaminen voi opettaa jotain uutta. Parhaimmassa tapauksessa näillä kohtaamisilla voi olla käänteentekevä vaikutus ja nuoren elämänsuunta muuttuu kokonaan.

Lisätietoja nuorisotyöstä löydät Nokian kaupungin nettisivuilta Nuorten Nokia -sivustolta.

 

– Nuorisopalvelut