Nokian kaupunki tekee luontoselvityksiä kaava-alueilla


Nokian kaupunki tekee luontoselvityksiä asema- ja yleiskaava-alueiden läheisyydessä keväästä syksyyn. Selvitysten tavoitteena on varmistaa kattavat ja ajantasaiset taustatiedot maankäytön suunnittelua varten.

Luontoselvityksiä tehdään useilla alueilla, erityisesti vireillä olevien asema- ja yleiskaavojen läheisyydessä. Selvitysten tuloksia hyödynnetään osana maankäytön suunnittelun eri vaiheita luontoarvokohteiden turvaamiseksi.

Selvityksiä tehdään maastokaudella pääasiassa viher- ja metsäalueilla, eivätkä ne lähtökohtaisesti kohdistu asuintalojen piha-alueille. Maastokäynneillä havainnoidaan ympäristöä sekä kerätään tietoa alueen luontoarvoista. Selvityksissä kartoitetaan esimerkiksi liito-oravien esiintymistä, viitasammakoiden kutualueita, pesimälinnustoa, lepakoiden esiintymistä, luontotyyppejä ja kasvillisuutta.

Luontoselvitykset eivät aiheuta merkittävää häiriötä ympäristölle tai asuinalueille. Luontoselvitysten lisäksi joillain alueilla tehdään arkeologisia selvityksiä.

Lisätietoja: Nokian kaupungin kaavoitus ja maankäyttö