Nokian kaupunki avaa osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheen


Nokian kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Vuoden 2024 talousarvioon onkin tuotu uutena osallistavan budjetoinnin määräraha. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat ideoivat ja päättävät kaupungin ennalta asettaman rahasumman käytöstä kaupungin asettamien reunaehtojen puitteissa. Nokialla osallistuvaan budjetointiin on osoitettu 50 000 euroa.

Nokian kaupunki avaa nokialaisille suunnatun, osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheen keskiviikkona 13.3. Ideoita voi jättää verkkolomakkeella 4.4.2024 asti.

Osallistuvan budjetoinnin kriteerit

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2024 ideointi avataan seuraavin kriteerein:

 • Ideoiden toteuttamiseen on käytössä 50 000 euroa ja määräraha kohdennetaan ensisijaisesti koko kaupunkia koskevien ideoiden toteuttamiseen.
 • Käytettävä rahasumma voidaan tarvittaessa jakaa useammalle hankkeelle.
 • Kaikki kuntalaiset voivat jättää idean määrärahan käyttämisestä ja osallistua toteutettavanhankkeen äänestykseen.
 • Nokian kaupunki toteuttaa idean tai maksaa idean toteuttamiseen käytettävän rahan sen toteuttajalle. Rahoitusta ei makseta yksityiselle henkilölle.
 • Myönnetty määräraha tulee käyttää vuoden 2024 aikana ja määräraha maksetaan kertaluontoisesti.
 • Idealla ei voi toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin tai pelastustoimeen liittyviä ideoita, sillä nämä tehtävät kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Ennaltaehkäisevää toimintaa tai hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ideoita voidaan toteuttaa.
 • Toteutettavan idean tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukainen, ja sen tulee edistää kuntastrategian toteuttamista, kuntalaisten osallisuutta, kuntalaisten turvallisuutta, kuntalaisten viihtyvyyttä tai hyvinvointia.
 • Määräraha on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan ja yleishyödylliseen toimintaan.
 • Rahoitusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan/yritystoiminnan ylläpitämiseen.
 • Määrärahalla ei voida rahoittaa hankkeita/ideoita/toimintaa, joita kaupunki jo rahoittaa (avustukset). Määrärahaa ei voida käyttää hankkeiden omarahoitusosuuksina tai osana hankerahoitusta.
 • Ideat/hankkeet voivat kohdistua kaikenikäisiin nokialaisiin.
 • Rahoitusta ei voida hakea lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen, eikä kunnan toimiala voi hakea rahoitusta.
 • Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla ei rahoiteta kaupungin työntekijöiden palkkaamista ja idea on ylläpidettävissä jatkossakin ilman merkittäviä kustannuksia.
 • Yhdistykselle tai yhteisölle määräraha voidaan maksaa etukäteen. Mikäli idea/hanke ei toteudu suunnitelman mukaisesti, määräraha tai osa siitä peritään kaupungille takaisin.
 • Määrärahan saajan tulee raportoida (ml. tositejäljennökset) määrärahan käytöstä Nokian kaupungille joulukuun 2024 loppuun mennessä.

Avoimuus ja maksuttomuus

 • Toiminnan tulee olla avointa kaikille etnisestä taustasta, kansallisuudesta, varallisuudesta, uskonnosta, poliittisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta.
 • Hankkeen tulee olla toteuttamiskelpoinen ja määrärahan myöntämisessä suositaan sitä, että ehdottaja voi itse osallistua idean/hankkeen toteuttamiseen. Yksityinen henkilö ei voi olla hankkeen toteuttaja.
 • Osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetaan maksutonta, ei-kaupallista toimintaa. Hankkeet ovat julkisia ja kustannukset ovat julkisia ja Nokian kaupunki voi hyödyntää hankkeita markkinoinnissa.

Työryhmä käy ideat läpi, nokialaiset tekevät lopullisen päätöksen äänestämällä

Kuka tahansa nokialainen henkilö, ryhmä tai yhdistys voi esittää ehdotuksensa osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttökohteesta. Ideat esitetään verkossa olevan lomakkeen kautta. Lomakkeelle kuvataan idean perustiedot, yhdyshenkilö ja alustava budjetti. Ehdotuksia otetaan vastaan 13.3.-4.4.2024.

Ideoiden läpikäyntiin on asetettu kolmihenkinen työryhmä, johon kuuluvat viestintäpäällikkö, erityisasiantuntija sekä viestintä- ja kehittämisasiantuntija. Työryhmä voi hyödyntää toteutuksen arvioinnissa eri asiantuntijoita, vaikuttamistoimielimiä tai muita harkitsemiaan tahoja.

Hyväksytyt ja jatkotyöstetyt ideat asetetaan äänestettäväksi. Nokialaiset pääsevät äänestämään ideoista kevään aikana sähköisesti verkossa sekä kirjastossa paperilomakkeella.

_________________
Lisätiedot: erikoisasiantuntija Terttu Haataja, 040 779 9007, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi