Nokialla tutkitaan Maatialanharjun pohjavesialueen geologista rakennetta


Nokialla käynnistetään Maatialanharjun pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Karttakuva Maatialanharjun pohjavesialueesta.

Maastotyöt alkavat lokakuussa 2017 ja jatkuvat helmikuun 2018 loppuun saakka. Selvitys valmistuu keväällä 2018.

Alueella kairataan lokakuussa maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä. Kairauspisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket jos kairauksessa havaitaan pohjavettä. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 11 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Nokian kaupungin, Nokian Vesi Oy:n, Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätiedot:
Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 0295032214, tiina.kaipainen@gtk.fi
Ilkka Laukkanen, Nokian Vesi Oy, puh. 0401404201, ilkka.laukkanen@nokianvesi.fi
Merja Antikainen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 6318, merja.antikainen@ely-keskus.fi