Nokia on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun


Nokian kaupungin varhaiskasvatus on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu toteutetaan elokuun 2021 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. Kokeilu perustuu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020). Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kokeiluun osallistuvat kunnat, joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee myös kokeilukuntien esiopetuksen toimipaikat, joissa kunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta.

Kuvassa lapset pelaavat värisuoraa

Kokeilun kohderyhmä

Elokuussa 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat vuonna 2016 syntyneet lapset. Vuoden 2022 elokuussa alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat vuonna 2017 syntyneet lapset. Kohdejoukkoon ei kuitenkaan kuulu lapsi, joka aloittaa viisi-vuotiaana esiopetuksen perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen opetuksen järjestäjän opetuksessa. Nokialta valitaan lapsia sekä koe- että verrokkiryhmään. Kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmään valituille toimitetaan kevään aikana hakemus, jolla huoltaja voi hakea lastaan kaksivuotiseen esiopetukseen.

Kokeilun tarkoitus

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi – ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmään osallistuvan lapsen esiopetus (4h/pvä esi-opetuksen toiminta-aikoina) on maksutonta kokeilun ajan. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista, mutta jos lapsi ilmoitetaan mukaan kokeiluun, lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Jos koeryhmään kuuluva lapsi ei osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen, lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen.

Tiedotamme asiasta sitä mukaa, kun lisätietoa saadaan.

Tutustu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta.

Lisätietoja
Minna Sillanpää
varhaiskasvatuksen johtaja
minna.sillanpaa@nokiankaupunki.fi