”Kivaa olla nokialainen” lasten ja nuorten ajatuksia Nokiasta


1.-9. luokan oppilaille laadittiin kysely Nokialla hyvin olevista ja kehittämistä vaativista asioista. Kysely laadittiin osana lapsiystävällinen kunta- ohjelman alkukartoitusta ja tarkoituksena oli selvittää lasten ja nuorten ajatuksia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös Nokian kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Lapset ja nuoret kohdistivat toiveita aikuisille ja kaikille kuntalaisille sekä eri tahojen toimijoille. Näihin toiveisiin kannattaa tutustua, jotta saamme yhdessä jokainen osaltamme rakennettua Nokiasta entistä lapsiystävällisempi ja lasten ja nuorten mielipiteet huomioiva kaupunki.

Kyselyn teemoista keskusteltiin pääsääntöisesti luokissa ja siihen vastattiin luokkana. Osa oppilaista on vastannut itsenäisesti. Tarkka vastaajamäärä ei ole tiedossa, mutta vastaajia on arviolta noin 570. Lasten ja nuorten ajatukset ovat alla koosteena ja ne koskettavat muun muassa kaupunkia, aikuisia eri ympäristöissä, hyvinvointia, arvoja, palveluja, ympäristöä ja vaikuttamista. Tarkemmat tulokset lähetetään lisäksi kaupungin eri toimijoille.

Nokia koetaan sopivan kokoisena ja rauhallisena kaupunkina, jossa on turvallista asua. Tuttu ympäristö ja rauhallinen liikenne lisäävät turvallisuutta. Julkinen liikenne toimii pääsääntöisesti hyvin. Viihtyisyyden lisäämiseksi toivotaan, että vanhoja rakennuksia kunnostetaan ja maalataan ulkoseiniin taidetta tms.

Lapset ja nuoret kokevat, että ihmiset ovat luotettavia ja heiltä uskaltaa pyytää apua. Ihmisten tunteminen ja ympäristön tuttuus koetaan turvallisuutta lisäävänä. Turvalliset aikuiset ja ihmissuhteet korostuivat erityisesti 1-4-luokkalaisten vastauksissa.

Aikuisten rooli kodeissa, palveluissa ja harrastuksissa on tärkeä. Lapset ja nuoret toivovat eettisiä, oikeudenmukaisia sääntöjä ja niistä kiinni pitäminen koetaan tärkeänä, turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Lapset ja nuoret toivovat aikuisten vahvempaa puuttumista turvallisuuteen, sääntöjen noudattamiseen, ruutuaikaan, nimittelyyn, uhkailuun ja päihteisiin. Aikuiset eivät saisi kiroilla, vaan heidän pitäisi olla lapsiystävällisempiä. Aikuisilla pitäisi olla enemmän aikaa lapsille.

Julkinen terveydenhuolto ja oppilashuoltopalvelut saivat kiitosta. Lääkärille pääsy ja terveyskeskustoimintojen pirstaleisuus koettiin hankalana. Valistusta nuuskan ja päihteiden vaarallisuudesta toivottiin jo nuoremmille. Mielenterveysongelmista kärsivien pitäisi saada helpommin apua, toisaalta palvelut koettiin hyvänä. Myös raiskaustapausten jälkihoitoon toivottiin parannusta.

Monet asiat koetaan hyvinä ja huonoina esimerkiksi suojateihin, katuvaloihin, pyörä- ja kävelyteihin liittyvät mielipiteet jakaantuvat. Voidaan ajatella, että osassa kaupunkia nämä ovat kunnossa. Lasten ja nuorten näkökulmasta koulumatkan turvallisuus ja itsenäinen, turvallinen liikkuminen on merkityksellinen tekijä. Toivottiin, että aikuiset ja lapset eivät käyttäisi kännykkää liikenteessä.

Nuoret mainitsivat tiettyjä paikkoja, joissa toivovat turvallisuutta lisättävän esimerkiksi tien ylityksiin, junarataan, rakennuksiin tai työmaiden räjähdeturvallisuuteen liittyen.

Nuorten tekemät tuhotyöt harmittavat ja niitä on liikaa. Tätä pitäisi valvoa enemmän ja siihen pitäisi puuttua vahvemmin. Poliiseja tai poliisien näkyvyyttä nuoret toivovat enemmän. Toisaalta toivotaan, että poliisit ja vartijat eivät häätäisi nuoria kokoontumispaikoilta pois. Alakoululaiset pelkäävät nuorisoa ja kokevat, että heillä ei ole riittävästi paikkoja, jonne mennä. Yläkoululaiset kokevat pääsääntöisesti, että heille on riittävästi vapaa-ajanviettopaikkoja.

Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet koetaan kaikissa ikäluokissa hyvänä, niistä ei kuitenkaan ole kaikilla tietoa. Nuorille toivotaan some-sivua, josta löytyisi koottuna kaikki harrastusmahdollisuudet, konsertit, tapahtumat ja tiedotteet. Nyt tiedot ovat liian hajallaan. Harrastuksia toivotaan lähemmäksi kotia, lisää maksuttomia tai edullisia matalan kynnyksen höntsy- harrastuksia, esim. nyrkkeily sekä lyhyitäkin harrastekokeiluja. Osassa paikkoja tulee kiinnittää huomiota esteettömyyteen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua. Vammaisille ei ole riittävästi harrastusmahdollisuuksia.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat ovat nuorille tärkeitä. Yleensä näiden koetaankin toteutuvan melko hyvin. Seksuaalisuuteen ja sukupuoliin liittyvät tekijät nousevat eri ikäluokissa esiin. Aikuisten suhtautuminen sukupuoliin koetaan lokeroivana ja asiasta tehdään liiaksi numeroa. Jokaisella pitää olla oikeus olla oma itsensä.

Rasismia ja ulkonäköön liittyvää kiusaamista esiintyy. Ketään ei saa jättää ulkopuolelle. Kiusaamisen koetaan vähentyneen, mutta sitä on edelleen. Kiusaamisen poistamiseksi lapset ja nuoret toivovat otettavan heidät mukaan keinoja pohtimaan.

Osallistumiseen ja vaikuttamiseen toivotaan enemmän mahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto ja Lasten parlamentti koetaan hyvinä vaikuttamiskanavina, usein myös oppilaskunta. Oppilaskuntaa tulisi kuulla kaikissa kouluissa. Omaan arkeen liittyviin asioihin halutaan vaikuttaa esim. välituntipihan hankintoihin, oppiaineiden sisältöihin ja ryhmäjakoihin. Toivotaan myös, että ei osteta turhaa.

Nokian luonto ja metsät nähdään rikkautena ja niiden toivotaan säilyvän. Metsässä liikkuminen ja leikkiminen on tärkeää, siellä voi nähdä eläimiä ja metsiin toivotaan maastopyöräratoja. Ilmastoon, luontoon ja metsiin liittyvät asiat nuoret kokevat kaikissa ikäluokissa tärkeänä. Roskaamista tulisi vähentää ja siihen lapset ja nuoret ehdottavat erilaisia keinoja. Esimerkiksi puistojen ja leikkipuistojen roskiksia pitäisi tyhjentää useammin, uimarannoille enemmän roskiksia kesällä, ehdotettiin Nokialle roskankeräyspäivät ja keväisin yleisiä ympäristön siivoustalkoita, myös kierrätyspisteitä toivottiin lisättävän. Nuoret olivat myös huomanneet, että kaikki eivät roskiksia osaa käyttää. Kaikkien kaupunkilaisten tulisi kiinnittää siisteyteen huomiota.

 

Lisätietoja

Anette Lehtonen
Nokian kaupungin UNICEF lapsiystävällinen kunta- koordinaattori
040- 133 4345