Kaupunginvaltuuston päätöksiä 9.10.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 9.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 13.10.

Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimus, suunnitelma palvelujen järjestämiseksi sekä toimitilailmoitus

Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa siten, että mikäli Valkeakosken kaupunki päättää liittyä yhteistoimintasopimukseen, lisätään Valkeakosken kaupunki sopimuksen osapuoliin ja sopimuksen kohdan 3. toinen ja kolmas kappale muutetaan seuraavanlaiseksi:

”Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoonpanoon (11 jäsentä) lisätään muiden sopijakuntien valitsemat yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Muiden sopijakuntien valitsemat jäsenet osallistuvat yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon lautakunnassa.

Muut sopijakunnat valitsevat jäsenet seuraavin perustein: kehyskunnat yhdessä valitsevat kuusi (6) jäsentä ja reunakunnat yhdessä kolme (3) jäsentä. Jäsenen tai varajäsenen nimeämän kunnan on ilmoitettava uusi jäsen Tampereen kaupungille viimeistään kolme kuukautta ennen jäsenen toimikauden alkamista.”

2. hyväksyä liitteenä olevan Tampereen seudun työllisyysalueen suunnitelman palvelujen järjestämiseksi siten, että mikäli Valkeakosken kaupunki päättää liittyä yhteistoimintasopimukseen, lisätään suunnitelmaan Valkeakosken kaupunkia koskevat kirjaukset

3. hyväksyä liitteenä olevan ilmoituksen koskien työllisyysalueen käyttöön otettavia toimitiloja

4. todeta, että hyväksytyt liitteet toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain mukaisena ilmoituksena Tampereen kaupungin toimesta

5. että päätös laitetaan heti täytäntöön ilmoitusta koskevilta osin muutoksenhausta huolimatta.

Lausunto vuoden 2022 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä lausunnon tiedoksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koirapuiston perustamisesta Etelä-Nokialle

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin hallintosäännön muuttamisesta niin, että kunnallisvaalien jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikaudet valitaan koko neljän vuoden valtuustokauden ajalle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat