Kaupunginvaltuuston päätöksiä 7.12.2020


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 7.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 11.12.

Muutokset sidonnaisuusrekisteriin

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi sidonnaisuusrekisteriin ilmoitetut muutokset.

Asemakaavan muutos 536-4-5-2, Sulkukatu

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 28.5.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Nokian rantojen käytön visio

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Nokian rantojen käytön vision ohjeellisesti siten täydennettynä, että niissä tapauksissa, joissa rantaa mukaileva reitti ei ole toteuttamiskelpoinen maastomuotojen tai selkeästi muiden yhtenäistä toteuttamista estävien seikkojen vuoksi, on kaupunki valmis myymään omistamansa maakaistaleen vapaaehtoisella kaupalla tontin osaan kuuluvaksi ilman muodostuvaa lisärakennusoikeutta.

Osavuosikatsaus 1-9/2020

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Konsernilainan myöntäminen Nokian Vesi Oy:lle

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää velkakirjaluonnoksen mukaisesti Nokian Vesi Oy:lle 2 000 000 euron konsernilainan 1,5 % kiinteällä korolla 10 vuoden laina-ajalle, lyhennykset ja koronmaksut 6kk välein

2. että lainan maksatuksen ehtona on, että Nokian Vesi Oy panttaa lainan vakuudeksi yrityskiinnityspanttikirjan 2 000 000 euroa

3. ja että antolainasaamisten muutokset huomioidaan taloussuunnitelman 2021 – 2023 rahoituslaskelmassa

4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään velkakirjaan ja sen liitteisiin vähäisiä muutoksia sekä kaupungin rahoituskustannusten oleellisesti muuttuessa ennen lainan maksatusta tarkistamaan lainan korkoa ylöspäin ja allekirjoittamaan velkakirjan.

Nokian kaupungin kotouttamisohjelma

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan kotouttamisohjelman.

Perusturvajohtajan viran täyttö

Kaupunginvaltuusto päätti

1. valita perusturvajohtajan virkaan VTM, KTM Sanna Rautalammin.

2. että ennen vaalin vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä Terveystalon työterveyden antama todistus terveydentilastaan

3. että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, Mika Laakso

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Mika Laaksolle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä

2. todeta Mika Laakson luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Jorma Kantasen Mika Laakson tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite Siuroa siistimmäksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite perhekeskuksen resurssitarpeen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmien syiden selvittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023 seuraavin muutoksin:

S. 92 ja liite 4, Opetuspalvelut: Perustetaan lukion apulaisrehtorin virka 1.8.2021 alkaen sivistyspalveluiden opetuspalveluiden tulosalueelle. Ei määrärahavaikutuksia 2021-2023.

S. 92, Opetuspalvelut: Lisätään yleiseen tuntikehykseen 76 vvh (vuosi-viikkotuntia) 1.8.2021 alkaen ja lisätään tähän menoja 75 000 euroa vuodelle 2021.

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat