Kaupunginvaltuuston päätöksiä 6.6.2022


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 6.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 10.6.

Eropyyntö rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen valinta, Hovi Marjut

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Marjut Hoville eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja

2. valita rakennus- ja ympäristölautakunnan uudeksi jäseneksi Satu Mäkelän Marjut Hovin tilalle ja uudeksi varajäseneksi Nelly Toivosen Satu Mäkelän tilalle, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Arviointikertomus 2021

Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä arviointikertomuksen vuodelta 2021.

Vuoden 2021 tilinpäätös

Kaupunginvaltuusto päätti
1. että tilikauden ylijäämä 9 838 908,59 euroa, joka muodostuu, kun tilikauden tulokseen 9 771 700,63 euroa yhdistetään poistoero 67 207,96 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämän lisäykseksi sekä

2. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

3. että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään

4. että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Henkilöstöraportti 2021

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2021 tiedokseen.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuosilta 2017 – 2021

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointitilinpäätöksen vuosilta 2017 – 2021.

Osavuosikatsaus 1-3/2022

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2023-2025

Kaupunginvaltuusto päätti

1. valita Nokian kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilikausien 2023 – 2025 tilintarkastajaksi ja tarjouspyynnön mukaisten muiden palveluiden tuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt BDO Audiator Oy, kaupungin päävastuullisena tilintarkastajana, JHT, KHT Minna Havia-Niemi

2. että kahden vuoden option käytöstä päätetään erikseen viimeistään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä

3. että hankintasopimus syntyy vasta, kun Nokian kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen

4. oikeuttaa tarkastuslautakunnan kaupungin puolesta hyväksymään kaupungin ja valitun tilintarkastusyhteisön välillä tehtävän sopimuksen

5. todeta, että tytäryhtiöt valitsevat tilintarkastajan kaupunginvaltuuston päätöksen ja kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Toteuttamissopimus Nokian ratapihan kehittäminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Nokian kaupungin ja Suomen valtion välillä

Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä päivitetyn toteuttamissopimuksen Nokian ratapihan kehittäminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä sekä
2. todeta, että uusi sopimus kumoaa aiemmin hyväksytyn (14.6.2021 § 74) sopimuksen
3. hyväksyä vuoden 2022 talousarvioon investointiohjelman muutokseksi seuraavaa:
o Hankeryhmä: Infrapalvelut
o Investointihanke: Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus
o Menot 982 822 € (vähennys 3 291 462 €)
4. huomioida sopimuksen vaatimat investointimäärärahat talousarvion suunnitelmavuosille 2023 ja 2024 yhteensä 8 719 187 €
5. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään toteuttamissopimukseen ja sen liitteisiin tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia.

Lisämäärärahaesitys Harjuniityn monitoimikenttää varten

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin (projekti 9719) 84 000 €.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite moposuorasta

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian valmisteltavaksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Varavaltuutettu Timo Lehtosen valtuustoaloitte kosken yhdenvertaista kohtelua rantojen ja maankäytön osalta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat