Kaupunginvaltuuston päätöksiä 24.5.2021


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 24.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 28.5.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2021

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksen 16.8.2021 klo 18 sen lisäksi mitä aiemmin on päätetty vuoden 2021 kokouksista.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Anu Heiskasen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden puheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuusto päätti valita uudeksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Ulla Ijäksen.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä, Suomi Sari

Kaupunginvaltuusto päätti valita uudeksi keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Johanna Matikan.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä, Luukko Tarja

Kaupunginvaltuusto päätti valita uudeksi keskusvaalilautakunnan 2. varajäseneksi Nana Haverin.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Lehmussaari Nea

Kaupunginvaltuusto päätti valita uudeksi keskusvaalilautakunnan 6. varajäseneksi Jutta Andersin-Saleniuksen.

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen Jouni Töllin vaalikelpoisuuden menetys ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti valita uudeksi keskusvaalilautakunnan 7. varajäseneksi Martti Mikkosen.

Sivistysjohtajan viran täyttö

Kaupunginvaltuusto päätti

1. valita sivistysjohtajan virkaan KM Mika Seppäsen.

2. että ennen vaalin vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä Terveystalon työterveyden antama todistus terveydentilastaan

3. että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Arviointikertomus 2020

Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä arviointikertomuksen vuodelta 2020.

Vuoden 2020 tilinpäätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään

3. että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Henkilöstöraportti 2020

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2020 tiedokseen.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodesta 2020 sekä hyvinvointisuunnitelman raportointi vuosilta 2017 – 2020

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä hyvinvointitilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä hyvinvointisuunnitelman raportoinnin vuosilta 2017 – 2020.

Tilintarkastussopimuksen option käyttö tilikauden 2022 tarkastukseen ja muihin palveluihin

Kaupunginvaltuusto päätti käyttää tilintarkastussopimuksen optiota tilikauden 2022 tarkastukseen ja muihin palveluihin.

Osavuosikatsaus 1-3/2021

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto päätti

hyväksyä lisämäärärahaesityksen lukuun ottamatta pysyvien vakanssien lisäystä (perusturvan hallinto/hallinnon ja talouden suunnittelija 23 000 euroa,
ikäihmisten palvelut/vakinaiset sijaiset 90 000 euroa, konsernipalvelut/lakimies 31 000 euroa) ja että pysyvien vakanssien osalta määrärahaesitys käsitellään lisävalmistelun
jälkeen kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Nokian kaupungin sijoitustoiminnan periaatteiden päivittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen sijoitustoiminnan uusiksi periaatteiksi.

Nokian Jäähalli Oy:n pääomittaminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää 575 160 euroa lisämäärärahaa vuoden 2021 talousarvioon investointiosaan osakkeisiin ja osuuksiin Nokian Jäähalli Oy:n pääomittamista varten ja että lisämääräraha huomioidaan muutostalousarviossa,

2. hyväksyä Nokian Jäähalli Oy:n pääomittamisen 575 160 eurolla SVOP-sijoituksella ja hyväksyä liitteen mukaisen sijoitussopimuksen,

3. hyväksyä Nokian Jäähalli Oy:n liitteen mukaisen osakassopimuksen muutossopimuksen

4. että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään teknisluontoisia muutoksia asiakirjaluonnoksiin ja allekirjoittamaan sopimukset.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen täydentäminen tartuntatautien torjunnan osalta

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä muutoksen yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveyshuollon palveluista toimivaltaa koskevaan liitteeseen.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa kortteli 94 tontti 1 ja virkistysalue

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 20.1.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu 14. kaupunginosan korttelin 94 tontti 2.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 5 tontti 5 ja katualue

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Roope Lehdon esityksen palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Anne Nymanin ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite sosiaalisesta luototuksesta Nokialla

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin liittymiseksi ikäystävällisten kuntien verkostoon

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen siten täydennettynä, että aloite kiinnittää hyvällä tavalla huomion ikäihmisten laaja-alaiseen hyvin-vointiin. Liittyminen WHO:n verkostoon ei kuitenkaan yksistään ole riittävä tai edes kovin merkittävä ratkaisu. Tämän johdosta on ennen mahdollista liittymistä syytä päättää tulevasta Nokian kaupungin strategiasta ja hyvinvoinnin johtamisen kokonaisuudesta sekä vaikuttamistoimielinten roolin kehittämisestä, ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Raija Nurmisen valtuustoaloite ikääntyvien pariskuntien yhdessäasumisen selvittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen siten lisättynä, että tulevissa palveluasumisen tai välimuotoisen asumisen suunnitteluhankkeissa ja Kotoisa ehtoo -ohjelman päivityksessä on ikääntyvien pariskuntien asumisratkaisujen mahdolliseen lisätarpeeseen kiinnitettävä erityistä huomiota sekä todeta, että aloite ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta turvapuhelimesta ikäihmisille

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Anneli Lehtosen muutosehdotuksen, että turvapuhelimen maksuttomuutta sitä tarvitseville selvitetään valtuuston talousarviokokoukseen mennessä.

Varavaltuutettu Eero Salosen valtuustoaloite uuden kirjaston pysäköinnin järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta tykkilumiladusta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloitteen sisältö käsitellään vuoden 2022 talousarvion yhteydessä samoin kuin samaan asiaan liittyvä 29.3.2021 jätetty kuntalaisaloite.

Valtuutettu Mikko Väreen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite pyöräkaapeista

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kokouksessa jätetyt uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Kari Mustalahden ym. valtuustoaloite ulkoilmakuntosalista
Valtuutettu Kirsi Pelvolan ja Nokian Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite mielenterveystakuusta
Valtuutettu Juha Toivaisen ym. valtuustoaloite tarkastuslautakunnan tiedonsaannin varmistamiseksi
Valtuutettu Marko Asellin valtuustoaloite valtuustoaloite Padel-kenttien rakentamisesta Nokian ulkoalueille
SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite koronatukien ohjaamiseksi peruspalveluiden rahoittamiseen