Kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.5.2024


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 13.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 17.5.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.3.2024 asemakaavan muutosta koskevassa asiassa, Nokian matkakeskus

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 15.3.2024.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointitilinpäätöksen 2023.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024 – 2026 äänestyksen jälkeen muutettuna siten, että Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sivulla 10 toimenpide ”Otamme käyttöön pitkät 30 minuutin liikuntavälitunnit kaikissa kouluissa.” muutetaan muotoon ”Kouluissa pyritään järjestämään pitkiä liikuntavälitunteja ja muita toimintavälitunteja.”

Kuntalaisaloitteet v. 2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi, että vuonna 2023 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2024

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat vakansseihin ja talousarvioon 2024 tehtävät muutokset:

1. yksi toistaiseksi voimassa oleva liikuntapaikkojen hoitajan vakanssi 1.8.2024 alkaen
2. kaksi määräaikaista (osa-aikaista) liikuntapaikkojen hoitajan tehtävää ajalle 1.8.2024 – 31.5.2025
3. liikunnan suunnittelijan määräaikainen tehtävä 1.5. – 31.12.2024 (heinäkuu poislukien) ja
4. talousarvioon 2024 lisätään hyvinvoinnin ja vapaa-ajan tulosalueen toimintamenoihin,
liikuntapalvelujen kustannuspaikka, henkilöstökulut, tehtävänlisäyksien johdosta 63 500 euroa.

Opetuspalveluiden muutostalousarvioesitys vuodelle 2024

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat vakansseihin ja talousarvioon 2024 tehtävät muutokset:

1. kaksi määräaikaista erityisopettajan virkaa ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025
2. kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajan tehtävää ajalle 6.8.2024 – 31.5.2025
3. että talousarvioon 2024 lisätään opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin,
henkilöstökulut, tehtävänlisäyksien johdosta 76 000 euroa ja
4. että suunnitelmavuodelle 2025 kotikuntakorvaustuottoja lisätään vastaavasti 76 000.

Tilapalvelut, Investointimäärärahojen muutokset

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että asia palautetaan valmistetavaksi.

Talouden tasapaino-ohjelma vuosille 2024 – 2027

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä talouden tasapaino-ohjelman 2024 – 2027 laadinnan käynnistämisen tiedoksi.

Keskusvaalilautakunnan jäsen Kai Hupasen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden jäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Kai Hupasen menettäneen vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi
2. todeta Kai Hupasen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyneen
3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Kimmo Lamminsivun Kai Hupasen tilalle lautakunnan jäljellä olevantoimikauden ajaksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen Ville-Veikko Hirsin vaalikelpoisuuden menetys ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Ville-Veikko Hirsin menettäneen vaalikelpoisuutensa rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi
2. todeta Ville-Veikko Hirsin luottamustoimen rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenenä päättyneen
3. valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan uudeksi varajäseneksi Sami Martikkalan Ville-Veikko Hirsin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen valinta, Toivonen Nelly

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Nelly Toivoselle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja
2. valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan uudeksi varajäseneksi Sari Suomen Nelly Toivosen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä, Tomminen Antti

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Antti Tommiselle eron kaupunginvaltuuston jäsenen tehtävästä
2. että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Vihreän liiton 1. varavaltuutetun, Veera Kangaspunnan, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Antti Tommisen tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi
3. myöntää Antti Tommiselle eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
3. valita keskuudestaan vaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Minna Kallioharjun Antti Tommisen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koirapuiston perustamisesta Etelä-Nokialle

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja edellisen lisäksi todeta, että käynnissä olevissa ja tulevissa maankäytön suunnitteluhankkeissa on huomioitava aluevaraus koirapuistolle. Aloite on loppuun käsitelty.

Vasemmistoliiton ja Nokian Vihreä valtuustoryhmien valtuustoaloite aurauspalveluista

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Nokian Vihreä valtuustoryhmän ja Nokian vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite maksuttoman toisen asteen säilyttämiseksi Nokialla

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin taattava toisen asteen koulutus edelleen täysin maksuttomana

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat