Kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.12.2022


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 12.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 16.12.

Eropyyntö kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä, Melkko Niina

Kaupunginvaltuusto päätti

1. ottaa käsiteltäväksi tämän asian lisäpykälänä

2. myöntää Niina Melkolle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja

3. valita kaupunginhallitukseen uudeksi varajäseneksi Anne-Maarit Selinummen Niina Melkon tilalle hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö rakennus- ja ympäristölautakunnan, tarkastuslautakunnan sekä Tampereen seudullisen joukkoliikennelautakunnan jäsenyydestä, Tomminen Antti

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Antti Tommiselle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan, tarkastuslautakunnan ja seudullisen joukkoliikennelautakunnan jäsenen tehtävästä ja

2. valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan Laura Lehtisen, tarkastuslautakuntaan Niina Melkon ja seudulliseen joukkoliikennelautakuntaan Matias Välimäen uudeksi jäseneksi Antti Tommisen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kaupunginvaltuutetun vaalikelpoisuuden menettäminen, Huttunen Lauri

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Lauri Huttusen menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuutetun tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja

2. todeta Lauri Huttusen luottamustoimen kaupunginvaltuutettuna päättyneen

3. todeta, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Perussuomalaisten 1. varavaltuutetun, Joona Lehtisen, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Lauri Huttusen tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Sisä-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, Huttunen Lauri

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Lauri Huttusen menettäneen vaalikelpoisuutensa Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Lauri Huttusen luottamustoimen neuvottelukunnan jäsenenä päättyneen ja

3. valita Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan uudeksi jäseneksi Jukka Pulakan Lauri Huttusen tilalle neuvottelukunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Ilmastotiekartta 2022-2030

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan ilmastotiekartan vuosille 2022-2030 muutettuna siten, että liitteen sivulla 14 mainittu toimi ”Hillitään hajarakentamista ja kehitetään maaseutualueita ilmastopositiivisesti” muokataan muotoon ”Ohjataan hajarakentamista ja kehitetään maaseutualueita ilmastopositiivisesti”.

Nokian kaupungin elinympäristöohjelma 2022-2030

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Nokian kaupungin elinympäristöohjelman vuosille 2022 – 2030 ja toteaa, että elinympäristöohjelman indikaattoreita täsmennetään myöhemmin.

Asemakaavan muutos 536-1-12-15 ja 536-2-11-5

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaavaehdotuksen.

Asemakaavan muutos, 1. kaupunginosa, Pirkkalaistori

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 8.9.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Lisämäärärahaesitykset infrapalveluiden investointibudjettiin 2022

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin seuraavasti:
-Panimon liittymä, Sattulankatu (Proj 9211) 58 000 €
-Kolunkatu, Rounionkatu 45 (proj. 9210) 147 000 €.

Hallintosäännön muuttaminen 1.1.2023 alkaen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. että sivistyslautakunnan alainen vapaa-aikajaosto lakkautetaan 31.12.2022 ja perustetaan 1.1.2023 alkaen sivistyslautakunnan alainen hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto

2. todeta, että sivistyslautakunta valitsee hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston yhdellä vaalilla 1.1.2023 jälkeen

3. hyväksyä hallintosäännön muuttamisen liitteen mukaisesti sillä muutoksella, että

– hallintosäännön pykälään 34, Kaupukikehityslautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan esitetyt muutokset hylättiin seuraavien kohtien osalta:
5. maankäyttö ja rakennuslain 171§:n 172§:n mukaisesta poikkeamiset
6. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella
– hallintosääntöön esitetty uusi pykälä 40 a, Maankäyttöjohtajan toimivalta, hylättiin.

4. että hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025 seuraavin muutoksin:

S. 66, Sivistyspalvelut, Kirjastopalvelut, Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023:
Lisätään teksti ”Selvitetään haja-asutusalueiden, varhaiskasvatusyksiköiden ja kirjajakelun toteuttamisen eri vaihtoehtoja sekä niiden taloudellisia vaikutuksia. Ensisijaisesti selvitetään seutuyhteistyö kevään 2023 aikana.”

S. 50, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023:
Sivulla olevan ensimmäisen kappaleen jälkeen lisätään teksti: ”Vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä neuvotellaan maakuntamuseon kanssa ja selvitetään, onko Siuronkosken silta / ympäröivä kulttuurimaisema muokattavissa.”

S. 43–44, Kaupunkikehityspalvelut, Palvelualueen toiminnan painopisteet 2023:
Lisätään sivulle 44 viimeisen kappaleen loppuun lause: ”Vuoden 2023 aikana kaupunkikehityspalvelut selvittää ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuden kulttuuriympäristöohjelman päivittämiseen esim. Ympäristöministeriöltä, ELY-keskukselta, museovirastolta tai EU-hankerahoituksena.”

S. 83, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Ulkoliikuntapaikat:
”Kohteen 226 Frisbeerata Siuro Linnavuoren alueelle määräraha 30 000 euroa siirretään vuodelta 2025 vuodelle 2024.”

S. 83, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Ulkoliikuntapaikat:
”Kohteen 238 Frisbeerata Etelä-Nokian alueelle (ystävyyden puisto) määräraha 40 000 euroa siirretään vuodelta 2025 vuodelle 2023.”

S. 81, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Kadut:
”Kohteelle 59 Katujen päällystäminen taloussuunnitelmavuodelle 2025 varatusta summasta aikaistetaan 200 000 euroa vuodelle 2023. Näin talousarviossa vuodelle 2023 varataan 700 000 euroa ja vastaavasti vuodelle 2025 varataan 500 000 euroa.”

S. 82, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Erillishankkeet:
”Kohteen 152 Rounionkatu-Öljytien liittymäjärjestelyt suunnittelumääräraha 80 000 euroa siirretään vuodelle 2023 vuodelta 2024.”

S. 43-44, Kaupunkikehityspalvelut, Palvelualueen toiminnan painopisteet 2023:
Tehdään sivulle 43 luvun kolmannen kappaleen loppuun seuraava lisäys:
”Vuoden 2023 aikana kaupunkikehityspalvelut selvittävät ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet Nancy Holtin Yltä ja Alta maataideteoksen kunnostamiseen esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen, erilaisten säätiöiden tai yksityisten mesenaattien toimesta. Taideteoksella on myös kansallista ja kansainvälistä merkitystä ja rahoitusselvityksessä on mahdollista tavoitella taloussuunnitelmassa esitettyä pienempää omarahoitusosuutta. Mikäli tässä selvityksessä ei löydy ulkopuolista hankekumppania eikä lisärahoitusta, hanke raukeaa.”

S. 82, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Erillishankkeet:
”Lisätään investointi Yltä ja Alta taideteos ja sille määrärahaa menoihin 50 000 euroa vuodelle 2023 ja tuloihin 25 000. Suunnitelmavuodelle 2024 lisätään 100 000 euroa menoihin ja tuloihin 50 000.”

Valtuutettu Minna Kallioharjun, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite ilmastobudjetin pilotoinnista ja käyttöönotosta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Lauri Huttusen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien nuorten moottoripajaa

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että sivistyspalveluiden tehtävänä on etsiä ja toteuttaa ratkaisu moottoripajatoiminnan kokeilusta. Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite moposuorasta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Teresa Kvickin sekä Vasemmiston ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite koskien avantopaikan avaamista Vihnusjärvelle

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Iinu Kuusennon ym. valtuustoaloite koskien nepsylasten koulupolun suunnittelua ja selvitystä nepsyavusteisesta luokasta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Varavaltuutettu Sami Karjalaisen, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kulttuuriympäristötiedon lisäämisestä ja kytkemisestä päätöksentekoon

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Kaisa Räsäsen, Nokian Vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite vähemmistöjen oikeudesta liputtaa Nokialla juhlapäivinään.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat