Kaupunginvaltuuston päätöksiä 11.5.2020


Nokian kaupunginvaltuusto piti sähköisen kokouksen 11.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 15.5.

Perusturvalautakunnan varajäsen Eemil Pyssysalon vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden perusturvalautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1.  todeta perusturvalautakunnan varajäsen Eemil Pyssysalon menettäneen vaalikelpoisuutensa perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2.  todeta Eemil Pyssysalon luottamustoimen perusturvalautakunnan varajäsenenä päättyneen ja

3.  valita perusturvalautakuntaan uuden varajäseneksi Petri Metso Eemil Pyssysalon tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1.  hyväksyä edellä esitetyn perusteella hallintosääntöön seuraavat muutokset:

38 § 2 momentin uusi 9) kohta

”kaupunginjohtaja voi käyttää häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa
hallintosäännön määräyksistä poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriö- ja poikkeustilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri palvelualueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus päättää kaupungin palveluiden vaatimista tilapäisistä muutoksista poikkeusolojen tai häiriötilanteen niin vaatiessa. Kun kyseessä on kansallinen/kansainvälinen häiriötilanne tai poikkeusolot, päätöksissä huomioidaan kansalliset ohjeet ja suositukset. Erityistoimivallan nojalla tehdyt päätökset valmistellaan valmiusjohtoryhmässä. Tämän kaupunginjohtajan erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupungin-hallituksen puheenjohtajan päätös on vahvistettava kaupunginhallituksen kokouksessa viivytyksittä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus”.

100 §

”Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.”

101 §

”Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa
kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.”

2.  että hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti ja

3.  että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen valtuustokaudella 2017 – 2021, muutos tuen
kauteen 1.6.2019 – 31.5.2020

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1.  valtuustoryhmien toiminnan tuen kautta 1.6.2019 – 31.5.2020 jatketaan 31.12.2020 saakka ja, että kyseisen kauden osalta tuen käytöstä on esitettävä hallintojohtajalle selvitys ja pyydettäessä kuitit tammikuun 2021 loppuun mennessä ja

2.  edellä todettu muutos ei vaikuta kauden 1.6.2020 – 31.5.2021 tuen myöntämiseen.

Kotoisa ehtoo- Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelman 2018-2021 toteutuminen

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Kotoisa ehtoo- Ikääntyneen väestön
hyvinvointiohjelman toteutumisen vuosien 2018 – 2019 osalta.

Lisämääräraha terveyskeskuksen purkamista varten ja investointimäärärahojen siirto

Kaupunginvaltuusto päätti

1.  myöntää tilapalveluiden tulosalueelle käyttötalouden lisämäärärahaa 1,1 milj. euroa terveyskeskuksen purkamista varten

2.  lisätä vuoden 2020 talousarvion investointiosaan investointihankkeet pääkirjaston rakentaminen, alasairaalan peruskorjaus, yläsairaalan peruskorjaus ja Koto-Kavolin peruskorjaus ja

3.  siirtää investointimäärärahaa hyvinvointikeskushankkeelta 550 000 euroa pääkirjaston rakentamiseen sekä 400 000 euroa vanhojen sairaalarakennusten peruskorjaushankkeille seuraavasti: alasairaalan peruskorjaus 165 000 euroa, yläsairaalan peruskorjaus 165 000 euroa ja Koto-Kavolin peruskorjaus 70 000 euroa.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 22, tontit 1 – 4 sekä katu- ja puistoalue

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin
1. kaupunginosan korttelin 22 tontteja 1 – 4 sekä katu- ja puistoaluetta.

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 130 tontti 2

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 4. kaupunginosan korttelia 130 sekä katu- ja virkistysalueita.

Valtuutettu Pauli Schadrinin valtuustoaloite Kavolinpuistossa olevan puistoväylän rakentamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite Nokiasta puurakentamisen mallikaupunki

Kaupunginvaltuusto päätti strategisesti pyrkiä etenemään puurakentamisen edistämisessä Nokialla kohti tavoitetasoa ”keskitaso”. Strateginen päätös merkitsee sitä, että kaupunki pyrkii, markkina- ja kysyntätilanteet huomioiden, saamaan edistyksiä puurakentamisessa Nokialla 2020 -luvun aikana. Strateginen päätös ei vaikuta olemassa oleviin kaavoitussopimuksiin tai tontinluovutusehtoihin. Strategista päätöstä tarkennetaan yksityiskohtaisemmin seuraavalla strategiakierroksella uuden valtuustokauden alussa.
Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite Pinsiöntien oikaiseminen välillä Villasuontie – Valtatie 11

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.  Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Marko Asellin valtuustoaloite retkiluisteluradan tekemisestä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Jukka Pulakan ym. valtuustoaloite pysäköintikatoksen rakentamisesta Harjuniityn koululle ja Nokianvaltatien pysäkille koulun kohdalle

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kirjallinen kysymys

Nokian sosialidemokraattinen valtuustoryhmä yhdessä Kokoomuksen, Vasemmistoliiton, Nokian Perussuomalaisten, Nokian kaupungin Keskustan, Kristillisdemokraattisen ja SKP:n Nokian valtuustoryhmän kanssa teki kirjallisen kysymyksen Nokian kaupunginhallitukselle kaupungin perus-, avo- ja ennaltaehkäisevien palveluiden tilasta koronapandemian aikana.

Lisätietoa
Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat