Kaupunginvaltuuston päätöksiä 11.12.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 11.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 15.12.

Asemakaavanmuutos 10. kaupunginosa kortteli 19, Sarpatintien kerrostalokortteli

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kaavaehdotuksen.

Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelma 2040+ hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Rakennesuunnitelman 2040+ -raportin sekä siihen sisältyvät kartat.

Toteuttamissopimus Nokian ratapihan kehittäminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Nokian kaupungin ja Suomen valtion välillä

Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä päivitetyn toteuttamissopimuksen Nokian ratapihan kehittäminen -hankkeen
toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä sekä
2. todeta, että uusi sopimus korvaa aiemmin hyväksytyn sopimuksen (kv 6.6.2022 § 41)
3. todeta, että sopimuksen mukaiset määrärahat on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa ja
vuosien 2025 ja 2026 suunnitelmavuosilla
4. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään toteuttamissopimukseen ja sen liitteisiin tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia.

Osavuosikatsaus 1-9/2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Vuoden 2023 avaava tase

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2023 avaavat taseet.

Kuntastrategian ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030” väliarviointi

Kaupunginvaltuusto päätti
1. merkitä tiedoksi strategian väliarvioinnin ja
2. hyväksyä strategian seurantamittariston liitteen mukaisesti päivitettynä.

Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2026

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talousarvionvuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2026 seuraavin muutoksin:

S. 43, Ateria- ja siivouspalvelut:
Strategian painopisteen 1. Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen mittarin tavoitetasosta poistetaan sanat ”tai ostopalveluna”.

S. 63, Opetuspalvelut-tulosalue, Tulosalueen painopisteet 2024: Lisätään teksti ”Erityinen huomio erityislasten esim. nepsy koulupolun yhtenäisyyteen sekä mielekkääseen koulunkäyntiin. Tavoitteena tuentarpeisten lasten hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.”

S. 69, Hyvinvointi- ja vapaa-aikatulosalue: Lisätään kirjaston aineistohankintoihin määrärahaa 25 000 euroa vuodelle 2024.

S. 82, Tilatekniikka, Sivistyspalveluiden kiinteistöt:
Investointi nro 300 Uusi Palloiluhalli, AV-järjestelmä, lisätään määrärahaa 190 000 euroa vuodelle 2024.

Valtuutettu Teresa Kvickin ym. valtuustoaloite koirapuiston rakentamisesta Penttilän puistoon

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Marko Asellin ja Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite perhepäivähoidon aseman parantamisesta Nokialla

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite suojavaatekorvauksen maksamisesta varhaiskasvatuksen työntekijöille

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyy 38 640 euron määräraha varhaiskasvatuksen työntekijöille suojavaatekorvausta varten vuosille 2024 – 2026 ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Keskustan ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmien valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisästä Nokialla

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite hankerahoituksen etsimiseen Juurilla-hankkeelle

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Teresa Kvickin ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien alle 18-vuotiaiden harrastustilojen tilavuokria

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat