Kaupunginhallituksen päätöksiä 31.5.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 31.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 4.6.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti

1. täydentää kuntavaalien 2021 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia seuraavasti:

– äänestysalue 001 Keskustan vaalilautakunnan 1. varajäsenelle Katariina Kärjelle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Jorma Nevala
– äänestysalue 010 Viholan vaalilautakunnan 1. varajäsenelle Heli Puraselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Roosa Laakso
– äänestysalue 001 Keskustan vaalilautakunnan jäsenelle Tuula Portinille myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Martta Räsänen
– äänestysalue 002 Kankaantaka vaalilautakunnan 2. varajäsenelle Seppo Auviselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Jorma Salonen
– äänestysalue 005 Haavisto vaalilautakunnan jäsenelle Marjo Matikaiselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Taina Tapola

2. todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä sekä

3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä että Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaa maakuntajohtaja, kun Suomen eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen lainsäädännön

2. että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää väliaikaiselle toimielimelle tarvittavat työskentelyolosuhteet

3. että Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen (Vate) kokoonpano on 11 jäsentä ja 11 varajäsentä, ja että kokoonpano on yllä esitetyn neuvottelutuloksen mukainen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää todeta, että mikäli osapuolet tekevät yksimieliset päätökset väliaikaisesta toimielimestä, on yhteinen päätös voimassa enintään vuoden 2021 loppuun saakka. Mikäli sote- ja pelastustoimen lainvalmistelu viivästyy edelleen, Vaten kokoonpanoa ja muita nyt tehtyjä linjauksia tarkastellaan vuoden 2022 alussa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Kaupunginhallitus päätti valita edustajaksi Anneli Lehtosen ja hänelle varaedustajaksi Nea Lehmussaaren Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 23.6.2021 ja antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Kunnan edustajien ja lääkärin nimeäminen vuoden 2021 kutsuntoihin

Kaupunginhallitus päätti

1. valita neljä (4) jäsentä ja sekä neljä (4) varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntiin vuonna 2021 seuraavasti:

Jäsenet:
Matti Haapala (VAS)
Mika Laakso (SDP)
Sari Suomi (KOK)
Laura Lehtinen (VIHR)

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
1. Kimmo Lamminsivu (VAS)
2. Roope Lehto (SDP)
3. Nea Lehmussaari (KOK)
4. Pekka Louhimo (VIHR)

2. määrätä kutsuntalääkäreiksi Petri Seppälän, Elena Alangon ja Miika Sainion.

Nokia-mitalin myöntäminen vuonna 2021

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää Nokian mitalin yhdelle henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta toiminnasta

2. että mitali luovutetaan kaupunginhallituksen päättämässä tilaisuudessa

3. todeta, että asia on julkaisuvapaa vasta mitalin luovutushetkellä.

Perillisittä 19.5.2020 kuolleen henkilön omaisuuden hakeminen kaupungille

Kaupunginhallitus päätti ottaa 19.5.2020 perillisittä kuolleen henkilön omaisuuden vastaan Valtiokonttorin asettamin ehdoin.

Talouden kuukausikatsaus 4/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen huhtikuulta 2021.

Poutuntien tontin 536-1-22-26 myynti YH Tontti Ky:lle

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki myy tontin 536-1-22-26 YH Tontti Ky:lle 681 500 eurolla

2. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa kauppakirjaluonnokseen teknisiä ja vähäisiä muutoksia.

Poutuntien tontin 536-1-22-25 myynti FIM Tonttirahasto Ky:lle

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki myy tontin 536-1-22-25 FIM Tonttirahasto Ky:lle 681 500 eurolla

2. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään kauppakirjaan tarvittaessa teknisiä ja vähäisiä korjauksia.

Kaupunginvaltuuston 24.5.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 24.5.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Kari Mustalahden ym. valtuustoaloite ulkoilmakuntosalista

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite koronatukien ohjaamiseksi peruspalveluiden rahoittamiseen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Kirsi Pelvolan ja Nokian Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite mielenterveystakuusta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen perusturvapalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Juha Toivaisen ym. valtuustoaloite tarkastuslautakunnan tiedon saannin varmistamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Marko Asellin ym. valtuustoaloite padelkenttien rakentamisesta Nokian ulkoalueille

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite uimapaikka harjuniittyläisille

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-2 esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Hallintosäännön muuttaminen, konsernipalveluiden palvelualueen organisaatio

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää että

1. hallintosäännön 17§:n kolmas kohta ”Konsernipalvelujen palvelualue jakaantuu kahteen tulosalueeseen, jotka ovat tukipalvelut ja tilapalvelut” muutetaan seuraavasti: ”Konsernipalvelujen palvelualue jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat tukipalvelut, tilapalvelut ja ateria- ja siivouspalvelut”

2. listatekstissä kuvatut talousarvion 2021 sitovat tavoitteet ja tulo- ja menoarviot sekä 31.8.2021 toteuman osoittamat jäljellä olevat määrärahat siirretään vuoden 2021 talousarviossa tilapalveluiden tulosalueelta ateria- ja siivouspalveluiden tulosalueelle ja

3. muutokset hallintosääntöön, organisaatioon ja talousarvioon 2021 astuvat voimaan 1.9.2021 alkaen.

Pirkan opiston toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen uudistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.

Uudet henkilövakanssit

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy lisättäväksi kuluvan vuoden talousarvioon liitteeseen 4 seuraavat uudet vakanssit ja myöntää määrärahat ao. palvelualueille:

-perusturvan palvelualue/ikäihmisten palvelut, kolme uutta lähihoitajan tointa 1.7.2021 lukien, kustannusvaikutus vuodelle 2021 54 000 euroa

-perusturvan hallinto, hallinnon ja talouden suunnittelija virka 1.8.2021 lukien, kustannusvaikutus vuodelle 2021 23 000 euroa

-konsernipalvelut/tukipalvelut, lakimiehen virka 1.8.2021 lukien, kustannusvaikutus vuodelle 2021 31 000 euroa

2. toteaa, että kuluvan vuoden talousarvion ylijäämä pienenee 108 000 eurolla 2 638 748 euroon.

Määrärahan siirto infrapalveluiden investointibudjetissa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy investointimäärärahasiirron 120 000 € Tanhuankadun kaava-alueelta (projektinumero 9598) tontin 536-4-130-4 johtosiirtoihin.

Nokian aseman liikennepaikan kehittäminen, hankesopimus ja kustannustenjako Nokian kaupungin ja Väyläviraston kanssa

Kaupunginhallitus päätti

esittää, että kaupunginvaltuusto

– hyväksyy Nokian aseman liikennepaikan kehittämisen hankesopimuksen ja sen kustannusjaon sekä valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään hankesopimukseen ja sen liitteisiin tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia;
– hyväksyy kuluvan vuoden talousarviossa investointiohjelman muutokseksi seuraavaa:
o Hankeryhmä: Infrapalvelut
o Investointihanke: Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus
o Menot 406 465 euroa (lisäys 256 465 euroa)
o Tulot 0 euroa (poisto 150 000 euroa)

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää todeta, että hankesopimuksen ja sen kustannusjaon hyväksyminen korottaa taloussuunnitelman 2022 – 2023 hankeryhmän infrapalvelut investointiohjelmaa yhteensä 5 210 958 eurolla. Yhteensä hankeryhmän infrapalvelut investointimääräraha vv. 2021 – 2023 on 34 256 423 euroa. Kaupunginvaltuustolla on kuitenkin mahdollisuus ja oikeus arvioida investointiohjelman kokonaisuutta ei sidottujen määrärahojen osalta päättäessään vuosien 2022 – 2024 talousarviosta.

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteli 91

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 12.3.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat