Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.5.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 3.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 7.5.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021 – 2022

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2021-2022

2. että, henkilöstöjohtaja oikeutetaan antamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevia tarkentavia ohjeita johtoryhmän ja yhteistoimintaryhmän käsittelyjen jälkeen sekä

3. todeta, että päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma korvaa aiemman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen toimintavuodelta 2020.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan kokouksessa täydentämän päätösehdotuksen mukaisesti

1.täydentää kuntavaalien 2021 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia seuraavasti:
– äänestysalue 003 Myllyhaan vaalilautakunnan 5. varajäsenelle Sari Uusiviralle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Essi Järvinen
– äänestysalue 004 Asemantaan vaalilautakunnan jäsenelle Riku Pajuselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Maikki Sallansalo

2. todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä sekä

3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Ulkomainonta kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti ulkomainonnasta kuntavaaleissa 2021 seuraavaa:

1. ulkomainonnan saa aloittaa 19.5.2021

2. vaalimainostelineet sijoitetaan yhdeksään (9) eri kohteeseen liitteenä olevaan karttaan merkityille paikoille

3. vapaata vaalimainostusta varten tarkoitetut paikat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta

4. vaalimainonta kielletään liitteenä oleviin karttoihin merkityillä asemakaava- alueilla muualla kuin edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa

5. luvattomiin paikkoihin sijoitetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta ja poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta

6. vaalimainokset saa sijoittaa tauluihin molemmin puolin

7. vaalimainokset on pidettävä siistissä kunnossa ja rikkoutuneet on vaihdettava

8. vaalimainokset sijoitetaan telineisiin kadulta katsoen vasemmalta oikealle ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiseen järjestykseen

9. kaupunki poistaa vaalimainostelineissä olevat mainokset 14. – 15.6.2021 välisenä aikana, elleivät mainosten asettajat ole niitä sitä ennen poistaneet ja

10. muualla kuin vaalimainostelineissä olevat mainokset tulee poistaa asettajien toimesta ehdottomasti 15.6.2021 mennessä.

Luottamushenkilöiden ICT-laitteet ja korvaukset oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä 1.8.2021 alkavalla valtuustokaudella

Kaupunginhallitus päätti kaupungin kokouksessa täydentämän päätösehdotuksen mukaisesti

1. että hallintosäännön 175 a §:n 2 momentin mukainen korvaus oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä voidaan maksaa 1.8.2021 alkavalla valtuustokaudella kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien, perusturvan yksilöjaoston ja vapaa-aikajaoston varsinaisille jäsenille hallintosäännön mukaisesti

2. että 1.8.2021 alkavalla valtuustokaudella kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien, perusturvan yksilöjaoston ja vapaa-aikajaoston varsinaisten jäsen käyttöön voidaan hankkia iPad:t ja tarvittaessa myös näppäimistö sekä että edellä mainittujen toimielinten 1. puheenjohtajien käyttöön voidaan hankkia myös hallintoverkon vakioitu läppäri sekä

3. todeta, että kaupunki hankkii laitteet 2. kohdassa mainituille luottamushenkilöille, joille ei makseta korvausta oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen täydentäminen tartuntatautien torjunnan osalta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy muutoksen yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveyshuollon palveluista toimivaltaa koskevaan liitteeseen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin liittymiseksi ikäystävällisten kuntien verkostoon

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen siten täydennettynä, että aloite kiinnittää hyvällä tavalla huomion ikäihmisten laaja-alaiseen hyvinvointiin. Liittyminen WHO:n verkostoon ei kuitenkaan yksistään ole riittävä tai edes kovin merkittävä ratkaisu. Tämän johdosta on ennen mahdollista liittymistä syytä päättää tulevasta Nokian kaupungin strategiasta ja hyvinvoinnin johtamisen kokonaisuudesta sekä vaikuttamistoimielinten roolin kehittämisestä, ja
toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Raija Nurmisen valtuustoaloite ikääntyvien pariskuntien yhdessäasumisen selvittämisestä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen siten lisättynä, että tulevissa palveluasumisen tai välimuotoisen asumisen suunnitteluhankkeissa ja Kotoisa ehtoo -ohjelman päivityksessä on ikääntyvien pariskuntien asumisratkaisujen mahdolliseen lisätarpeeseen kiinnitettävä erityistä huomiota sekä todeta, että aloite ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta turvapuhelimesta ikäihmisille

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 6-3 esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Anne Nymanin ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite sosiaalisesta luototuksesta Nokialla

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen, muutoksia tuen kauteen ja määräaikoihin

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. että valtuustoryhmien toiminnan tuen kautta 1.6.2020 – 31.5.2021 jatketaan 31.7.2021 saakka ja, että kyseisen kauden osalta tuen käytöstä on esitettävä hallintojohtajalle selvitys ja pyydettäessä kuitit elokuun 2021 loppuun mennessä ja

2. että valtuustoryhmien toiminnan tuen kausi 1.6.2021 – 31.5.2022 muutetaan alkamaan 1.8.2021 ja, että kyseisen kauden osalta tukea voi hakea toimittamalla hakemus elokuun 2021 loppuun mennessä ja tuki maksetaan lokakuun 2021 loppuun mennessä.)

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä, Suomi Sari (lisäpykälä)

Kaupunginhallitus päätti

esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Sari Suomelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä

2. todeta Sari Suomen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden varapuheenjohtajan Sari Suomen tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat