Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.4.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 3.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 6.4.

Henkilöstöravintola- ja kokoustarjoilupalvelujen hankinta

Kaupunginhallitus päätti hankkia Food & Cafe Frida Oy:lta henkilöstö- ja kokoustarjoilupalvelut tarjouksen mukaisesti.

Rakennusautomaatiohankinnan oikaisupyyntö Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishanke

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että hankinnassa on toimittu hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua noudattaen

2. todeta, että edellä selosteessa kuvatuilla perusteluilla Fidelix Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta keskeyttää hankintaa

3. että Fidelix Oy:n 20.3.2023 jättämä hankintaoikaisuvaatimus hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana ja Siuro-Linnavuoren päiväkodin rakennusautomaatiourakan hankintaa ei keskeytetä.

Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishanke, rakennusurakoitsijan valinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Siuro-Linnavuoren päiväkodin rakennusurakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Rakennus K. ja M. Lammi Oy

2. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken

4. hankintasopimuksen ehtona on, että Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahaesityksen

5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishanke, ilmanvaihtourakoitsijan valinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Siuro-Linnavuoren päiväkodin ilmanvaihtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Ilmanvaihtotyöt A.Saarinen Oy

2. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken

4. hankintasopimuksen ehtona on, että Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahaesityksen

5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishanke, putkiurakoitsijan valinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Siuro-Linnavuoren päiväkodin putkiurakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Calto Oy

2. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken

4. hankintasopimuksen ehtona on, että Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahaesityksen

5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishanke, sähköurakoitsijan valinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Siuro-Linnavuoren päiväkodin sähköurakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt ESP Tekniikka Oy

2. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken

4. hankintasopimuksen ehtona on, että Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahaesityksen

5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishanke, rakennusautomaatiourakoitsijan valinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Siuro-Linnavuoren päiväkodin rakennusautomaatiourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Bravida Finland Oy

2. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken

4. hankintasopimuksen ehtona on, että Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahaesityksen

5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Sammaliston asemakaava-alueen AO-tonttien luovutusehdot kortteleissa 39 ja 40

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen.

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2022.

Sovintosopimus lastensuojelun kustannuksia koskevassa hallintoriita-asiassa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen Pirkkalan kunnan ja Nokian kaupungin välisen sovintosopimuksen.

Tytäryhtiöiden hallitusten nimitysprosessin uudistamisen periaatteet

Kaupunginhallitus päätti

1. että kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten nimitysprosessia uudistetaan seuraavia yhtiökokouksia varten siten, että tytäryhtiöiden hallituksiin nimetään jäseneksi 1 – 2 ulkopuolista asiantuntijaa nykyisen hallituksen jäsenmäärän lisäksi

2. valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan toimielimeen, joka valmistelee ehdotuksen kaupunginhallitukselle ulkopuolisten asiantuntijoiden valinnasta, ja heidän roolista yhtiön hallituksessa.

3. todeta, että kohdassa 2 valtuutuksen saanut päättää henkilökartoituksen etenemisestä harkintansa mukaisesti

4. todeta, että nimitysprosessin uudistamista jatketaan edelleen siten, että se on uudistettu kokonaisuudessaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2025.

Varavaltuutettu Timo Lehtosen valtuustoaloite koskien yhdenvertaista kohtelua rantojen ja maankäytön osalta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen kaupunkikehityslautakunnan tekemän päätöksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisäpykälä: Lisämäärärahaesitys Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishanke

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Siuro-Linnavuoren päiväkodin hankkeelle lisämäärärahaa 1 766 550 euroa ja että määrärahan jaksottaminen taloussuunnitelmavuosille tarkennetaan vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat