Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.6.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 29.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 3.7.

Vapaa-aikajohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. valita vapaa-aikajohtajan virkaan TtM Asta Engströmin 1.9.2020 alkaen toistaiseksi.

2. että viran täytössä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

3. että virkaan valitun tulee ennen virkatehtävässä aloittamista toimittaa työnantajalle Suomen Terveystalon (Nokian kaupungin työterveyshuolto) lääkärinlausunto soveltuvuudestaan vapaa-aikajohtajan tehtävään.

Ylläpitopäällikön tehtävän muuttaminen viraksi

Kaupunginhallitus päätti, että tilapalveluiden ylläpitopäällikön tehtävä muutetaan viraksi 1.7.2020 alkaen.

Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle poikkeamisluvasta kiinteistölle 536-408-1-5/ Kassilantie

Kaupunginhallitus päätti todeta, että poikkeusluvan myöntämisen laillisuus saadaan ratkaistua vain oikeuskäsittelyssä, ja että tämän johdosta kaupunginhallitus päättää tehdä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen valituksen kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 9.6.2020 § 162 hyväksyä poikkeuslupaa koskeva hakemus. Asian erityisluonteisen, ja inhimillisesti raskaan taustan vuoksi kaupunginhallitus kohteliaimmin toivoo hallinto-oikeuden voivan käsitellä asia mahdollisimman nopeasti.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia korjauksia valituskirjelmään.

Upofloor rakennuksen siirtyminen kaupungin omistukseen Tehdassaaressa / tilannekatsaus

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi ent. Upofloor Oy:n rakennuskokonaisuuden vastaanotetuksi Nokina kaupungille

2. todeta, että mahdollista myyntiä/jatkotoimenpiteitä valmistellaan siten, että kaupunginhallituksella olisi mahdollisuus päättää etenemisestä loppukesästä

3. todeta, että tilapalvelut valmistelee välttämättömien investointien/korjausten toteuttamista.

Kiinteistön myynti, Isosaarenkatu 4

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunki myy osoitteessa Isosaarenkatu 4 sijaitsevan kiinteistön 536-15-13-10 parhaimman tarjouksen tehneelle Jani Toverille hintaan 15 000 euroa ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen tarkennuksia ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Tilintarkastuspöytäkirja vuodelta 2019

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi tilintarkastuspöytäkirjan ja jo tehdyt toimenpiteet tiedoksi sekä todeta, että toimenpiteiden toteuttamista jatketaan kuluvan vuoden aikana.

Tilannekatsaus Nokian kaupungin talouden sopeuttamiseksi vuoden 2020 aikana sekä siitä johtuvat yhteistoimintaneuvottelut

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen

1. merkitä tiedoksi johdon työstämän toiminnallisen säästösuunnitelmaohjelman, ja antaa asiaa koskien neuvottelu- ja toteuttamisvaltuudet johdolle

2. todeta, että 23.6.2020 uudelleen käynnistettyjen yhteistoimintaneuvottelujen päätös täytäntöön pannaan hallintosäännön mukaisesti

3. ohjeistaa muutoin harkitsemallaan tavalla käytäviä neuvotteluja.

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 – 2019, seuranta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan MAL3-seurantaraportin.

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020-2023, neuvottelutulos 29.5.2020

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä MAL-sopimuksen 2020-2023 neuvottelutuloksen 29.5.2020.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite pientalotontin saajan mahdollisuudesta vaihtoehtoisesti vuokrata tontti

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Yhteistoimintaneuvottelut / kaupunginjohtajan osallistuminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yllä esitetyn kaupunginjohtajan osallistumisen talouden sopeutukseen.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat