Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.4.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 29.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 3.5.

Vaikutusten ennakkoarviointia koskevan päivitetyn ohjeen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä vaikutusten ennakkoarviointia koskevan ohjeen liitteen mukaisesti
2. että ohje tulee voimaan 1.5.2024 alkaen ja todeta, että ohje korvaa kaupunginhallituksen 23.4.2018 § 127 hyväksymän ohjeen vaikutustenennakkoarvioinnista Nokian kaupungin päätöksenteon valmistelussa.

Kankaantaan koulun siirtokelpoinen vuokratila, vuokrasopimuksen jatkaminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Kankaantaan koulun siirtokelpoisen vuokratilan vuokrasopimuksen seuraavalle,
vähintään 60 kuukauden pituiselle, vuokrakaudelle alkaen 1.8.2024
2. valtuuttaa tilapalvelujohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja
tekemään tarvittaessa vuokrasopimukseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Kuntalaisaloitteeseen vastaaminen, Nokian uuden palloiluhallin nimeksi vaihdettava Tampere Arena

Kaupunginhallitus päätti antaa selostetekstin mukaisen vastauksen aloitteen tekijöille ja toteaa, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.

Lausunto Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan viranomaisehdotuksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa Pirkanmaan liiton lausuntopyyntöön perusteluissa olevan Nokian kaupungin vastauksen.

Eropyyntö kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä, Tomminen Antti

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää Antti Tommiselle eron kaupunginvaltuuston jäsenen tehtävästä
2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu Vihreän liiton 1. varavaltuutetun, Veera Kangaspunnan,
valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Antti Tommisen tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi
3. myöntää Antti Tommiselle eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
4. valitsee keskuudestaan vaalilautakuntaan uuden varajäsenen Antti Tommisen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Tilinpäätös 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä edellä mainitut muutokset kaupunginhallituksen 25.3.2024 allekirjoittamaan tilinpäätökseen
2. esittää, että tilikauden ylijäämä 10 930 158,34 euroa, joka muodostuu kun tilikauden tulokseen 10 862 950,38 euroa yhdistetään poistoero 67 207,96 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämän lisäykseksi
3. oikeuttaa talouspalvelut tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ennen
kaupunginvaltuuston käsittelyä ja
4. esittää tilinpäätöksen edellä mainituin muutoksin tilintarkastajan, tarkastuslautakunnan ja
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Talouden kuukausikatsaus 3/2024

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen tammi-maaliskuulta 2024.

Opetuspalveluiden muutostalousarvioesitys vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia vakansseja sekä talousarvioon 2024 tehtäviä muutoksia:
1. kaksi määräaikaista erityisopettajan virkaa ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025
2. kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajan tehtävää ajalle 6.8.2024 – 31.5.2025
3. että talousarvioon 2024 lisätään opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin,
henkilöstökulut, tehtävänlisäyksien johdosta 76 000 euroa ja
4. että suunnitelmavuodelle 2025 kotikuntakorvaustuottoja lisätään vastaavasti 76 000.

Tilapalvelut, Investointimäärärahojen muutokset

Kaupunginhallitus päätti, että

1. investoinnilta 9451 Menkalan päiväkodin hulevesiremontti siirretään määrärahaa 80 000 euroa
2. investoinnille 9453 Menkalan päiväkodin lämmitysjärjestelmän perusparannus. Tilapalvelut
käynnistää hankkeen suunnittelun kesän 2024 aikana ja tarvittaessa tekee uuden esityksen
investointiohjelmaan vuodelle 2025
3. investointi 9453 Menkalan päiväkodin lämmitysjärjestelmän perusparannus -hanke käynnistetään ja urakka tilataan LVI T. Kaapu Oy:lta (1057582-8)
4. investoinnilta 9464 Kartanon päiväkodin IV-järjestelmän perusparannus – hankkeen suunnittelu käynnistetään vuoden 2024 toteutustapavertailun pohjalta. Suunnitteluun varataan 30 000 euroa vuodelle 2024. Investoinnilta siirretään määrärahaa 50 000 euroa investoinnille 9449 Harjuniityn koulun piha-alue
5. investoinnille 9390 PTS:n mukaiset investoinnit – lisätään Varikon vaurioituneen sähköpääkeskuksen saneeraus. Ei vaikutusta investointimäärärahoihin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. investointia 9467 Alhoniityn koulun lämmitysjärjestelmän perusparannus ei toteuteta. Tilapalvelut suorittaa järjestelmän kuntoarvion järjestelmän teknisen käyttöiän loppuessa.
2. perustetaan uusi investointi 9475 Kankaantaan koulun KVV-saneeraus
investoinnilta 9464 Kartanon päiväkodin IV-järjestelmän perusparannus siirretään 360 000 euroa investoinnille 9475 Kankaantaan koulun KVV-saneeraus
3. investointi 9465 Kankaantaan koulun väistötilat päätetään ja investointimäärärahaa jätetään
käyttämättä 300 000 euroa.

Säästösyistä pidettävät palkattomat virkavapaat/työlomat 2024

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä toimintaohjeen säästösyistä pidettävistä palkattomista virkavapaista/työlomista vuodelle 2024 liitteen mukaisesti
2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan antamaan ohjeeseen tarkempia tulkintaohjeita.

Talouden tasapaino-ohjelma vuosille 2024 – 2027

Kaupunginhallitus päätti

1. käynnistää talouden tasapaino-ohjelman laadinnan koskien vuosia 2024 – 2027
2. käynnistää hallintosäännön uudistustyön
3. kutsua koolle yhteistoimintaneuvottelut koskien talouden tasapaino-ohjelman, talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelman 2025 – 2027 laadintaa sekä hallintosäännön uudistamista koskien ja
4. esittää että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat