Kaupunginhallituksen päätöksiä 28.11.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 28.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 2.12.

Kaupunginhallituksen kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. pitää vuoden 2023 kokouksensa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa tai sähköisenä tai ns. hybridikokouksena seuraavasti:
klo 16
23.1.
30.1.
6.2.
20.2.
6.3.
13.3.
27.3.
3.4.
17.4.
24.4.
8.5.
29.5.
5.6.
19.6.
21.8.
28.8.
4.9.
18.9.
25.9.
2.10.
23.10.
30.10. (investointiohjelman esittely)
6.11.
20.11. (talousarvio)
27.11. (talousarvo)
4.12.
18.12.
klo 9
13.11. (talousarvio)

2. todeta, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle muunakin aikana tai peruuttaa kokouksen perustellusta syystä
3. että kokouskutsu ja esityslista julkaistaan Holvi-portaalissa neljä (4) päivää ennen kokousta sekä
4. että kaupunginhallituksen tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä torstaina.

Sisä-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, Huttunen Lauri

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Lauri Huttusen menettäneen vaalikelpoisuutensa Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi
2. toteaa Lauri Huttusen luottamustoimen neuvottelukunnan jäsenenä päättyneen ja
3. päättää valita Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan uuden jäsenen Lauri Huttusen tilalle neuvottelukunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Vastaselityksen antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle poikkeamisluvista kiinteistöille 536-433-5-31/ Ilveksentaival 23 ja 536-401-1-37/ Mäyräntaival 19

Kaupunginhallitus päätti

1. antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastaselityksen asiassa 1456/03.04.04.04.16/2022 koskien kaupunkikehityslautakunnan päätöstä 17.5.2022 § 134,
2. antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastaselityksen asiassa 1457/03.04.04.04.16/2022 koskien kaupunkikehityslautakunnan päätöstä 17.5.2022 § 135, ja
3.oikeuttaa lakimiehen tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia korjauksia vastaselityskirjelmiin.

Lausunnon antaminen, Kristiinankaupungin ja Nokian välisen voimajohtohankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelma

Kaupunginhallitus päätti antaa Fingrid Oyj:n Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta seuraavan lausunnon: Nokian ”eteläinen suunnittelualue” ei ole mahdollinen, koska se estää ja rajoittaa merkittävästi Harjuniityn voimassa olevan osayleiskaavan mukaista maankäytön kehittämistä sijoittumalla päällekkäin Harjuniityn asemakaavaluonnoksen kortteleiden kanssa.

Nykyisen voimajohdon rinnalle rakennettaessa voimajohtoalue levenee nykyisestä noin 34–38 metriä. Koska johtoalue sijoittuu osittain nopeasti kasvavan ja edellä todetun Nokian kaupungin Harjuniityn taajama-alueelle, esittää Nokian kaupunki tältä osin selvitettäväksi uuden voimalinjan toteuttamismahdollisuuden nykyisen 110 kV voimajohtoalueelle. Tämä mahdollisesti olisi toteutettavissa maakaapeloinnilla, ainakin 110 kV voimajohdon osalta, jolloin uudelle 400 kV voimalinjalle vapautuisi nykyinen ilmajohtoalue. Toinen vaihtoehto pitää nykyinen tai lähes nykyinen voimajohtoalue voisi olla 400 kV ja 110 kV johtojen sijoittaminen yhteispylväsrakenteeseen.

Nokian kaupungilla ei maankäytön kannalta ole muuta huomauttamista uusien voimalinjojen sijoittumisesta.

Ympäristön ja luonnon kannalta YVA-menettelyssä on kiinnitettävä huomiota etenkin liito-oravan kulkuyhteyksien säilymiseen ja vältettävä turhaan liito-oravalle soveltuvan elinympäristön heikentämistä. Uuden johtolinjan läheisyydessä sijaitsevat ympäristöön vaikuttavat toiminnot (kallionottoalue ja maankaatopaikat) on otettava vaikutusten arviointimenettelyssä huomioon.

Asemakaavan muutos, 1. kaupunginosa, Pirkkalaistori

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 8.9.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Lisämäärärahaesitykset infrapalveluiden investointibudjettiin 2022

Kaupunginhallitus päätti

esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin seuraavasti:
– Panimon liittymä, Sattulankatu (Proj 9211) 58 000 €
– Kolunkatu, Rounionkatu 45 (proj. 9210) 147 000 €.

Valtuutettu Minna Kallioharjun ym. valtuustoaloite Ei Puskiaisten moottoritietä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi huhtikuu 2023 loppuun mennessä.

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025 seuraavilla muutoksilla varustettuna:

Konsernipalvelut-palvelualue ja liitteen 4 tehtävämuutokset, s. 32-41

S. 41, Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023:
Poistetaan teksti: ”Ruokahävikin seurannan kehittäminen painottuu vuonna 2023.”
Lisätään uusi viimeinen kappale: ”Kaupunki panostaa ruokahävikin seurannan ja mahdollisen ruokajakelun kehittämiseen talousarviovuonna.”

Sivistyspalvelut ja liitteen 4 tehtävämuutokset, s. 57-69

S. 61, Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023:
Lisätään lauseen ”Tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden määrä jatkaa kasvuaan: 1075 tuen oppilasta vuonna 2022, kun edellisenä vuonna 2021 980 tuen oppilasta.” jälkeen uusi teksti: ”Kaupunki selvittää määrän kasvuun (n.10%/v) johtaneet syyt ja muutosta ohjaavat tekijät. Kaupunki huomioi tuentarpeiset lapset. Erityistä huomiota kiinnitetään neurokirjon (nepsy) lasten tukemiseen. Vahvistetaan poikkihallinnollista yhteistyötä.”

Investointiosa, s. 77-84

S. 83, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Ulkoliikuntapaikat:
Lisätään vuoden 2023 talousarvioon 30 000 euroa Pumptrack-Skate radan suunnitteluun ja lisätään vuoden 2024 taloussuunnitelmaan 160 000 euroa pumptrack-skate radan rakentamiseen ja tulopuolelle 48 000 samaan kohteeseen.

S. 82, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Erillishankkeet:
Poistetaan investointi nro 155 Yltä ja Alta taideteos ja siltä määräraha vuodelta 2023 ja 2024.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa talousarviokirjaan teknisluonteisia korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

Keskustan nuorisotilan ratkaisu

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen, ja antaa tilapalvelujohtajalle oikeuden enintään 5 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen tekemiselle edellyttäen, että valtuusto on hyväksynyt ratkaisun edellyttämät määrärahat vuoden 2023 talousarviossa ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelmassa.

Valtuutettu Teresa Kvickin sekä Vasemmiston ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite koskien avantopaikan avaamista Vihnusjärvelle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Varavaltuutettu Sami Karjalaisen, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kulttuuriympäristötiedon lisäämisestä ja kytkemisestä päätöksentekoon

Kaupunginhallitus päätti todeta, että asia huomioidaan uudelleen vuoden 2024 talousarvion valmistelussa, ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Iinu Kuusennon ym. valtuustoaloite koskien nepsylasten koulupolun suunnittelua ja selvitystä nepsyavusteisesta luokasta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Lauri Huttusen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien nuorten moottoripajaa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että sivistyspalveluiden tehtävänä on etsiä ja toteuttaa ratkaisu moottoripajatoiminnan kokeilusta. Aloite ei anna aihetta muihin
toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite moposuorasta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat