Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.11.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 27.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 30.11.

Perillisittä 9.10.2021 kuolleen henkilön omaisuuden hakeminen kaupungille

Kaupunginhallitus päätti
1. ottaa 9.10.2021 perillisittä kuolleen henkilön omaisuuden vastaan Valtiokonttorin asettamin ehdoin
2. että omaisuudesta puolet käytetään Nokian kaupungin kulttuuriohjelman toteuttamiseen ja
puolet luovutettavaksi Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahastolle.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen presidentinvaaleissa 2024, kokoonpanon muutoksia

Kaupunginhallitus päätti muuttaa presidentinvaalien 2024 vaalilautakuntien kokoonpanoja seuraavasti:
-äänestysalue 001 Keskusta vaalilautakunnan puheenjohtajalle Riikka Puntalolle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Kaija Kantanen
-äänestysalue 008 Siuro vaalilautakunnan 5. varajäsenelle Kimmo Tyrmille myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Reino Ojala

Hakavuoren esittäminen suojeltavaksi METSO-ohjelmalla

Kaupunginhallitus päätti hakea luonnonsuojelualueen perustamista Pirkanmaan ELY-keskukselta liitteessä 1 esitetylle alueelle arviolta 109 660 euron korvausta vastaan liitteessä 2 esitetyin rauhoitusmääräyksin.

Mäyriän virkistysalueen omistusosuuden myyminen

Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä Lempäälän kunnan tekemä ostotarjouksen 11 900 euroa
2. luopua Mäyriän virkistysalueen omistusosuudesta.

Toteuttamissopimus Nokian ratapihan kehittäminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Nokian kaupungin ja Suomen valtion välillä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä päivitetyn toteuttamissopimuksen Nokian ratapihan kehittäminen -hankkeen
toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä sekä
2. todeta, että uusi sopimus korvaa aiemmin hyväksytyn sopimuksen (kv 6.6.2022 § 41)
todeta, että sopimuksen mukaiset määrärahat on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa ja
vuosien 2025 ja 2026 suunnitelmavuosilla
3. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään toteuttamissopimukseen ja sen liitteisiin
tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia.

Osavuosikatsaus 1-9/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Vuoden 2023 avaava tase

Kaupunginhallitus päätti
1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Nokin kaupungin vuoden 2023 avaavan taseen,
2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Nokian kaupunkikonsernin vuoden 2023 avaavan taseen ja
3. esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2023 avaavat taseet.

Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelma 2040+ hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Rakennesuunnitelman 2040+ -raportin sekä siihen sisältyvät kartat.

Konsernipalvelut: Tukipalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvitys

Kaupunginhallitus päätti

1. selvityksen toimenpidesuosituksen mukaisesti, että tukipalveluiden tuottamista jatketaan kaikissa tarkastelluissa tukipalveluissa nykyistä toimintamallia kehittäen

2. todeta, että kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelun järjestelmäkilpailutukseen resursoidaan tuleville vuosille järjestelmäuudistuksen kustannukset

3. IT-palvelujen ulkoistus laajenee yhteistyössä kehyskuntien kanssa perustietotekniikan uuden
kilpailutuksen myötä 2024 koskettaen myös sivistyspalveluiden (opetuksen) palveluita

4. todeta, että ratkaisu sisältyy kaupunginjohtajan kaupunginhallitukselle tekemään
talousarvioesitykseen 2024.

Konsernipalvelut: Tilapalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvitys

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kiinteistönhoidon ja kunnossapidon, isännöitsijän ja talonrakennusmestarin työt jatkuvat kaupungin omana työnä. Työtehtäviä kehitetään jatkossa yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Konsernipalvelut: Ateria- ja siivouspalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvitys

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen

1. että ateria- ja siivouspalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvityksen osalta edetään 0+ -vaihtoehdon mukaisesti eli ateriapalvelut tuotetaan kaupungin omana toimintana
tuotantokeittiöön investoiden ja toimintaa tehostaen

2. että ateria- ja siivouspalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvitys keskeytetään.

Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2026

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2026 kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa talousarviokirjaan teknisluonteisia korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

Valtuutettu Teresa Kvickin ym. valtuustoaloite koirapuiston rakentamisesta Penttilän puistoon

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Marko Asellin ja Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite perhepäivähoidon aseman parantamisesta Nokialla

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite suojavaatekorvauksen maksamisesta varhaiskasvatuksen työntekijöille

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyy 38 640 euron määräraha varhaiskasvatuksen työntekijöille suojavaatekorvausta varten vuosille 2024 – 2026 ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Keskustan ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmien valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisästä Nokialla

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite hankerahoituksen etsimiseen Juurilla-hankkeelle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat